Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking protonentherapie ZON-PTC - TB/REG-23631-01
Vaststellingsdatum:28-09-2022Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op aanvraag van het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum (ZON-PTC) en met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 37 en 50, eerste lid, onderdelen c en d, artikel 52, aanhef en onder c, en artikel 53, aanhef en onder b, van de Wmg,

alsmede de beleidsregel:

- Prestaties en tarieven protonentherapie, kenmerk BR/REG-19139,

en de nadere regel:

- Registratie en declaratie protonentherapie, kenmerk NR/REG-1911,

besloten dat:

door:

Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum (ZON-PTC), gevestigd te Maastricht

aan:

- zorgverzekeraars, en

- (niet-)verzekerden1,

de navolgende prestatie(s) tegen bijbehorende tarieven in rekening kunnen worden gebracht:

Zorgproductcode

Omschrijving

Tarief (inclusief BTW)

090720

Planningsvergelijking protonen- en fotonentherapie

€ 2.208,24

990061080

Voorbereiding protonentherapie zonder bestraling | Radiotherapie

€ 3.939.51

990061075

Protonentherapie volwassene oog | Radiotherapie

-

990061078

Protonentherapie volwassene licht | Radiotherapie

€ 29.475,48

990061077

Protonentherapie volwassene middel | Radiotherapie

€ 44.548,17

990061076

Protonentherapie volwassene zwaar | Radiotherapie

€ 59.113,28

990061074

Protonentherapie kind | Radiotherapie

€ 72.200,76

990061082

Protonentherapie | Follow-up consult(en) | Radiotherapie

€ 525,61

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

  1. De tarieven in deze beschikking zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel c, van de Wmg.

  2. De tarieven die op grond van deze beschikking in rekening kunnen worden gebracht, zijn integrale tarieven als bedoeld in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, respectievelijk de Regeling medisch-specialistische zorg.

  3. De houder van deze beschikking brengt de in deze beschikking genoemde prestaties en bijbehorende tarieven slechts in rekening, indien aantoonbaar is voldaan aan de hieronder opgesomde voorwaarde 1 uit de WBMV-vergunning van 14 februari 2014, kenmerk 197684-117233-CZ, verleend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, luidend:

'1. De vergunninghouder stelt samen met de andere vergunninghouders en de beroepsgroep landelijke uniforme indicatieprotocollen vast en hanteert deze protocollen bij de beoordeling of patiënten in aanmerking komen voor protonentherapie.'

  1. De houder van deze beschikking brengt de in deze beschikking genoemde prestaties en bijbehorende tarieven slechts in rekening, voor zover hij voldoet aan de definitie van 'zorgverlener'2 als bedoeld in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, respectievelijk de Regeling medisch-specialistische zorg.

  2. Wanneer een zorgverlener als bedoeld in voorschrift 4 een instelling3 is, brengt deze de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening, indien de instelling over een vergunning als bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) beschikt.

  3. In aanvulling op de voorschriften 4 en 5 geldt dat de in die voorschriften bedoelde zorgverleners teves 'eigen zorgverleners' als bedoeld in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, respectievelijk de Regeling medisch-specialistische zorg, moeten zijn om de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven rechtsgeldig in rekening te kunnen brengen.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2023. Bekendmaking van deze beschikking geschiedt door middel van digitale verzending aan (de) aanvragende partij(en).

 

Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wmg, zal kennisgeving van de terinzagelegging van deze tariefbeschikking worden gedaan in de Staatscourant.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

J. J. Kram

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

Toelichting

Algemeen

Protonentherapie is een in Nederland nieuw beschikbare bestralingstechniek. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aan vier protonencentra een vergunning afgegeven om deze zorg te leveren, waarvan op dit moment drie centra deze zorg ook leveren. In aansluiting daarop heeft de NZa drie individuele tariefbeschikkingen afgegeven op basis waarvan alleen die drie centra protonentherapie mogen declareren.

De in deze beschikking opgenomen tarieven zijn geïndexeerd naar het prijspeil 20234 en de generieke VGREV toeslag is verwerkt.

Naar boven