Onderwerp: Bezoek-historie

Brief VWS aan NZa aanpassing indexering in tarieven 2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit

T.a.v. mevrouw dr. M. Kaljouw

Postbus 3017

3502 GA Utrecht

Kenmerk: 3434939-1035019-FEZ

 

Datum 20 SEP, 2022
Betreft Verzoek aan NZa tot aanpassing gereguleerde tarieven

 

Geachte mevrouw Kaljouw,

Met deze brief informeer ik u over de aangepaste voorcalculatiepercentages voor de ova 2022, de ova 2023, de prijs particuliere consumptie 2022 en de prijs particuliere consumptie 2023.

Zoals u weet kent Nederland op dit ogenblik forse prijsstijgingen. Die prijs-stijgingen raken burgers en zorginstellingen. Als reactie op de koopkrachtgevolgen voor burgers heeft het kabinet besloten tot een groot pakket maatregelen, waaronder een verhoging van het wettelijk minimumloon. Dat laatste werkt door in een hogere raming van de overheidsbijdrage in de arbeidsvoorwaarden (ova).

In de tarieven die de NZa heeft vastgesteld voor 2023 is rekening gehouden met de loon- en prijsontwikkeling die het Centraal Planbureau (CPB) voorzag in het Centraal Economisch Plan (CEP) in maart jl. Sinds dat moment zijn de ramingen van de lonen en prijzen fors aangepast. VWS houdt in de uitgavenramingen voor de Zvw en Wlz, maar ook bij de vaststelling van de contracteerruimte en het macroprestatiebedrag rekening met de door het CPB geraamde lonen en prijzen in de Macro Economische Verkenning (MEV) 2023.

Om ervoor te zorgen dat de (maximum)tarieven geen belemmering vormen dat de vergoeding voor hogere prijzen en de hogere ova reeds in 2023 bij aanbieders terecht kan komen, dienen alle tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen in de Zvw en de Wlz voor 2023 te worden aangepast. Bij de aanpassing van gereguleerde budgetten, vergoedingsbedragen en tarieven verzoek ik u om zowel voor het ova-percentage als voor het prijspercentage particuliere consumptie uit te gaan van de laatste raming van het CPB (MEV-raming) in plaats van de CEP-ramingen van het CPB (die bij de reguliere systematiek worden gebruikt). Dit leidt naar verwachting tot een kleinere nacalculatie over 2023 en een kleiner verschil tussen de financiële kaders zoals vastgesteld door VWS en de gereguleerde budgetten, vergoedingsbedragen en tarieven.

Ik benadruk dat het hier gaat om een specifiek verzoek samenhangend met de uitzonderlijke inflatie en de uitzonderlijke maatregelen die daarop genomen zijn. Ik verzoek u dan ook om de door u gereguleerde budgetten, vergoedingsbedragen en tarieven voor de Zvw en de Wlz voor 2023 - waarbij u indexeert met de voorcalculatorische ova en/of de prijs particuliere consumptie - te herzien en rekening te houden met onderstaande herziene parameters.

 

2022

2023

 

CEP

MEV

Verschil

CEP

MEV

Verschil

Raming ova

4,42%

4,42%

-

3,72%

4,74%

1,02%

Raming prijs particuliere consumptie

6,30%

9,25%

2,95%

2,52%

4,87%

2,35%

In het besef dat dit extra werk oplevert voor de NZa, wil ik u en uw medewerkers daarvoor bij voorbaat hartelijk bedanken.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de wnd. directeur-generaal Langdurige Zorg,

dr. Marieke A. Kleiboer

Naar boven