Onderwerp: Bezoek-historie

Brief aanlevering kostprijzen medisch-specialistische zorg 2022
Ondertekeningsdatum:13-09-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Algemene ziekenhuizen (010)

Categorale ziekenhuizen (011)

Academische ziekenhuizen (020)

Revalidatiecentra (100)

Zelfstandige trombosediensten (220)

Klinisch genetische centra (390)

Federatie Medisch Specialisten (FMS)

Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT)

InEen

Koninklijke NMT

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Revalidatie Nederland (RN)

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

 

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres
directie Regulering 088-770 87 70 info@nza.nl
Kenmerk Datum  
0440449/1417849 13 september 2022  

 

Onderwerp
Aanlevering kostprijzen medisch-specialistische zorg 2022

 

Geacht bestuur,

Alle instellingen die medisch-specialistische zorg leveren zijn verplicht om jaarlijks kostprijzen aan de NZa aan te leveren. Deze verplichting hebben we vastgelegd in de regeling ‘Registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg’ (kenmerk: NR/REG 2128).1 De kostprijzen worden gebruikt om tarieven vast te stellen.

In eerdere brieven hebben we u laten weten dat de verplichting tot aanlevering van de kostprijzen van dbc-zorgproducten en overige zorgproducten over 2020 en 2021 is komen te vervallen. Gezien de recente ontwikkelingen hebben we besloten dat we de verplichting tot aanlevering van kostprijzen van dbc-zorgproducten en overige zorgproducten over 2022 zullen handhaven.

Sinds 2019 moeten algemene ziekenhuizen en universitaire medische centra, naast de kostprijzen van het gereguleerde segment, ook kostprijzen van dbc-zorgproducten uit het vrije segment aanleveren. Voor 2022 is dit wederom het geval. Ook de 2022 kostprijzen van add-on dure geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren moeten aangeleverd worden. Dit betekent concreet dat er over boekjaar 2022 zoals gebruikelijk kostprijzen aangeleverd moeten worden. Hier onder wordt dit toegelicht.

Kostprijzen dbc-zorgproducten en overige zorgproducten

In de werkgroep kostprijzen en tarieven msz van 4 juli 2022 hebben wij samen met branchepartijen de noodzaak en de mogelijkheid van het aanleveren van de msz kostprijzen over 2022 besproken.

Tijdens de werkgroep is gesproken over de representativiteit van de kostprijzen van dbc-zorgproducten en overige zorgproducten over het boekjaar 2022. De problemen die zijn geconstateerd met betrekking tot boekjaren 2020 en 2021 zijn in 2022 afgenomen. Instellingen hebben in 2022 vergeleken met voorgaande jaren minder coronazorg en meer reguliere zorg geleverd. Het aandeel aanvullende of vervangende coronakosten is significant lager dan 2020 en 2021. De inschatting is daarmee dat de kostprijzen  representatiever zijn dan de afgelopen jaren het geval was, en bruikbaar zijn voor de tariefberekening voor komende jaren. De verwachting is dat er de komende jaren impact van corona op het zorgsysteem zal blijven, waardoor deze kostprijzen bruikbaar zijn voor het onderbouwen van tarieven in de komende jaren.

Niveau geleverde zorg

Volgens de meest recente monitor “Toegankelijkheid van zorg”2 ligt het aantal patiënten dat in het ziekenhuis geholpen werd de afgelopen maanden rond hetzelfde niveau als in 2019. Ook het aantal operaties in ziekenhuizen gaat richting het niveau van 2019. Eveneens schalen de kritiek planbare en urgente zorg op, ook al is er nog wel druk op de keten door een hoger dan gebruikelijk ziekteverzuim. Hiermee ontstaat het beeld dat de ziekenhuizen gestaag terugkeren naar niveaus van vóór de coronapandemie. Dat sterkt de overweging om de kostprijzen 2022 uit te vragen.

Kostprijzen add-on dure geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren

Zoals verwacht heeft de coronacrisis weinig tot geen effect gehad op de inkoopprijzen van de dure geneesmiddelen. Er zijn nog geen signalen dat de huidige inflatie een significant effect heeft op de inkoopprijs. We gaan daarom ook door met het opvragen van deze kostprijzen.

Het doel van het kostprijsonderzoek dure geneesmiddelen is anders dan dat van het kostprijsonderzoek dbc-zorgproducten en overige zorgproducten. De kostprijzen van add-on dure geneesmiddelen worden gebruikt ten behoeve van de jaarlijkse monitor medisch-specialistische zorg van de NZa en niet voor de vaststelling van tarieven. In de monitor wordt met een prijsanalyse van de NZa-maximumtarieven, de contractprijzen en de netto inkoopprijs een inschatting gemaakt van de onderhandelresultaten met betrekking tot dure geneesmiddelen.

Aanlevering kostprijzen 2022

De deadline voor aanlevering van de 2022 kostprijzen is 1 september 2023. De gegevens levert u aan via het NZa-aanvragenportaal (https://aanvragen.nza.nl/). Dit portaal borgt een veilige uitwisseling van gegevens. In het aanvragenportaal plaatsen we eind dit jaar het aanleverformulier en andere documentatie die u voor de kostprijsaanlevering nodig heeft.
Een volledige aanlevering bevat:
- een ingevuld aanleverformat (Excel);
- een ondertekend voorblad, en;
- een door de accountant ondertekend rapport van bevindingen (COS4400N-onderzoek).

Bij niet volledig of niet tijdig aanleveren, kunnen we een handhavingstraject inzetten.

Ontheffing

Instellingen die een beperkt deel van hun zorg leveren in het gereguleerde segment kunnen ontheffing krijgen. In artikel 8 van de regeling Registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg is toegelicht hoe de ontheffing aangevraagd kan worden en welke voorwaarden van toepassing zijn. Een verzoek tot ontheffing moet uiterlijk 1 augustus 2023 ingediend zijn. Een eerder afgegeven ontheffing blijft van kracht zolang de instelling blijft voldoen aan de gronden voor de afgegeven ontheffing. Wanneer u eerder ontheffing heeft ontvangen en deze is nog van toepassing, dan kan deze brief als niet verzonden beschouwd worden.

Waar vindt u de informatie die u nodig heeft?

Via onze website houden wij u op de hoogte van het onderzoek (https://www.nza.nl/zorgsectoren/medisch-specialistische-zorg/kostenonderzoek-msz). Op deze pagina kunt u, als u doorklikt naar de regeling (NR/REG-2128), meer lezen over wat van de aanlevering verwacht wordt. Ook vindt u op deze pagina eind van het jaar de lege aanleverformats en het format voor het rapport van bevindingen. De aanleverformats zijn eind van het jaar ook beschikbaar in het aanleverportaal. U krijgt via het aanleverportal een bericht zodra de formats beschikbaar zijn.

Vragen? We helpen u graag verder

Voor praktische vragen over de aanleverprocedure neemt u contact op met ons Informatie- en Contactcentrum. De actuele openingstijden en bereikbaarheid van het Informatie- en Contactcentrum vindt u op www.nza.nl/contact. U kunt uw vraag ook via e-mail stellen aan info@nza.nl. Heeft u een inhoudelijke vraag over het aanleveren van kostprijzen, stuur uw e-mail dan onder vermelding van ‘Kostprijsaanlevering msz 2022’.


Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

J.J. Kram
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Naar boven