Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Navitas B.V. - Kalamaris B.V. - Kalamaris II B.V. - Domus Magnus Holding B.V. - Valuas Zorggroep Holding B.V. – Valuas Zorghotels Holding B.V.
Ondertekeningsdatum:22-08-2022Publicatiedatum:09-09-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 6 juli 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

Partijen

 

 1. Navitas B.V., Kalamaris B.V. en Kalamaris II B.V. (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Navitas concern) hebben gezamenlijke zeggenschap in Domus Magnus Holding B.V. (hierna: Domus Magnus). Domus Magnus is onder meer via haar (indirecte) dochterondernemingen actief op het gebied van verzorging, behandeling en dagactiviteiten aan ouderen met somatische en psychogeriatrische problematiek in Hilversum, Amsterdam, Baarn, Warnsveld, Rotterdam, Huizen, Nijmegen, Utrecht, Gouda, Deventer, Brummen, ’s-Hertogenbosch en Haarlem.

 

 1. Valuas Zorggroep Holding B.V. (hierna: Valuas Zorggroep Holding) is via haar indirecte dochteronderneming Valuas Zorg B.V. (hierna: Valuas Zorg) actief op het gebied van persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding aan ouderen in Aledeboam (Friesland), Zeist, ’s-Gravenhage, Amsterdam, Heemstede, Oestgeest, Oirschot (Noord-Brabant), Vught, Warmond en Zwolle (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Valuas Zorggroep concern).  
   
 2. Valuas Zorghotels Holding B.V. (hierna: Valuas Zorghotels) is een houdstersmaatschappij en is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van het leveren van verblijfservices voor herstelverblijf, Wlz-overbruggingszorg en andere vormen van tijdelijk verblijf in Oirschot en Zeist.

 

Het voornemen

 

 1. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Valuas Zorggroep Holding door Domus Magnus. Daarnaast betreft het voornemen de overname van 75% van de aandelen in Valuas Zorghotels door het Navitas concern. Het voornemen is vastgelegd in door partijen ondertekende koopovereenkomsten van 5 juli 2022, door partijen ondertekende aandeelhoudersovereenkomsten van 5 juli 2022 en een door partijen ondertekende participatieovereenkomst van 5 juli 2022.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

 1. Betrokken organisaties zijn het Navitas concern, Domus Magnus, Valuas Zorggroep Holding en Valuas Zorghotels.

 

 1. Domus Magnus en Valuas Zorggroep Holding kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

 1. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Domus Magnus uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Valuas Zorggroep Holding en dat het Navitas concern uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Valuas Zorghotels.

 

Beoordeling

 

 1. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

     A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

 1. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

    B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

 1. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
   
 2. Valuas Zorghotels is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Valuas Zorghotels door de NZa niet beoordeeld.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokken door Domus Magnus en het Valuas Zorggroep concern op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op een begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door Domus Magnus en het Valuas Zorggroep concern overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

  CCruciale zorg

 

 1. Domus Magnus en Valuas Zorg leveren zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

Besluit

 

 1. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 22 augustus 2022

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven