Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking - Facultatieve prestatie – toeslag voor revalidatie en herstel bij morbide obesitas – geriatrische revalidatie - TB/REG-22666-01
Ondertekeningsdatum:08-08-2022Geldigheid:01-09-2022 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

  • de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen a en d, en derde lid, 51, 53 aanhef en onder b, van de Wmg;

  • de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg d.d. 26 oktober 2020, kenmerk 1766434-212847-PZO, op grond van artikel 7 van de Wmg, inzake de invoering van een facultatieve prestatie met een vrij tarief in de medisch specialistische zorg,

alsmede de beleidsregel(s):

  • Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-22114a, alsmede de opvolgende versies van deze beleidsregel;

en de nadere regel:

Regeling medisch-specialistische zorg kenmerk NR/REG-2207a, alsmede de opvolgende versies van deze regeling;

besloten dat:

instellingen die geneeskundige zorg als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering (Bzv) leveren, voor zover deze zorg betrekking heeft op geriatrische revalidatie als bedoeld in artikel 2.5c van het Bzv

aan:

  • ziektekostenverzekeraars en

  • (niet-)verzekerden1

rechtsgeldig de navolgende prestatie in rekening mag worden gebracht, mits voldaan is aan de hieronder genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

Prestatiecode

Prestatiebeschrijving

198707

Facultatieve prestatie – toeslag voor revalidatie en herstel bij morbide obesitas – geriatrische revalidatie.

Aanvulling op de omschrijving van de prestatie

Een revalidant met als co-morbiditeit morbide obesitas (BMI 35 of hoger) kan gekenmerkt worden als iemand die beperkingen heeft in gezondheid en verzorging, ten gevolge van lichaamsgrootte en verminderde mobiliteit. Dit vraagt om specifieke zorg en voorzieningen op het gebied van verpleging, hulp- en tilmiddelen, apparatuur en veiligheid. Concentratie van deze revalidatiedoelgroep heeft voordelen op het gebied van duidelijkheid voor ziekenhuizen waar deze cliëntpopulatie opgevangen kan worden, efficiënte inzet van aangepaste medische hulpmiddelen en expertise in de omgang en gepaste inzet van verpleegkundig en behandelend personeel. Hiermee wordt een aanvaardbare fysieke belasting van medewerkers in het werken met cliënten met obesitas gefaciliteerd, o.a. door een veilig en effectief gebruik van de juiste (hulp)middelen, wordt de doorstroom vanuit ziekenhuizen bevorderd en worden de extra kosten voor deze bijzondere patiëntengroep gedekt.

Tariefsoort

Voor de hierboven genoemde prestatie (za-code 198707) geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Wmg. Het betreft een prestatie in de vorm van een add-on, in de hoofdcategorie 'ozp Facultatieve prestaties'. Dit houdt onder andere in, dat de zorgaanbieder deze facultatieve prestatie altijd in combinatie met een onderliggend dbc-zorgtraject in rekening brengt (zie ook de voorschriften 3 en 4 hieronder).

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

  1. De facultatieve prestatie met ZA-code 198707 wordt slechts in rekening gebracht, indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen een ziektekostenverzekeraar en een zorgaanbieder ten grondslag ligt. 

  2. De facultatieve prestatie met ZA-code 198707 wordt uitsluitend in rekening gebracht door instellingen met aantoonbare expertise en ervaring op het gebied van geriatrische revalidatiezorg aan morbide obese patiënten, een en ander mede ter beoordeling van de contracterende ziektekostenverzekeraar.

  3. De facultatieve prestatie met ZA-code 198707 wordt uitsluitend in rekening gebracht in combinatie met een verpleegdag en uitsluitend voor patiënten die aan de inclusiecriteria voor geriatrische revalidatiezorg met morbide obesitas voldoen.

  4. De facultatieve prestatie met ZA-code 198707 wordt per onderliggend dbc-zorgtraject maximaal acht weken in rekening gebracht. Deze periode van acht weken moet een aaneengesloten periode zijn.

  5. De NZa monitort de komende jaren het gebruik van de facultatieve prestatie met ZA-code 198707. Wanneer daaruit blijkt, dat deze facultatieve prestatie niet langer regionaal, maar landelijk wordt gebruikt, kan de NZa besluiten om een reguliere prestatie vast te stellen zonder contractvereiste. In dat geval wordt de facultatieve prestatie beëindigd.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving als bedoeld in artikel 20, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst. Aan deze inwerkingtreding wordt terugwerkende kracht verleend tot en met 1 september 2022.

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve prestatie toeslag voor revalidatie en herstel bij morbide obesitas, geriatrische revalidatie.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

l naam en adres van de indiener;

l de dagtekening;

l een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

l de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

J. J. Kram

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg


Toelichting

Het verlenen van geriatrische revalidatiezorg aan morbide obese patiënten vergt extra inzet van personeel en specifieke voorzieningen op het gebied van verpleging, hulp- en tilmiddelen, apparatuur en veiligheid. Door de zorg voor deze patiënten regionaal te concentreren kunnen deze extra en specifieke middelen efficiënter ingezet worden. Doordat deze patiënten regionaal binnen één instelling geconcentreerd worden, zijn de reguliere tarieven voor geriatrische revalidatiezorg aan deze bijzondere patiëntengroep niet meer toereikend. Immers, de reguliere maximum tarieven zijn gebaseerd op zorg voor een gemiddelde patiëntenpopulatie. Door concentratie van deze zorg binnen één instelling is de zorgzwaarte bovengemiddeld en zijn de reguliere tarieven niet meer kostendekkend. De facultatieve prestatie creëert een declaratietitel en maakt het voor grz-aanbieders (onder voorwaarden) mogelijk om met ziektekostenverzekeraars een vergoeding af te spreken voor deze meerkosten.

Daarnaast is de verwachting dat concentratie van deze zorg tot een hogere kwaliteit van zorgverlening leidt.

Deze facultatieve prestatie mag alleen gedeclareerd worden indien er sprake is van concentratie van deze patiëntengroep binnen één instelling. Het gaat daarbij om een bestaande grz-aanbieder die - op basis van (boven)regionale afspraken - grz voor morbide obese patiëntgroepen geclusterd zal opvangen. De benodigde middelen en capaciteit om deze patiënten te revalideren, is  aanwezig. De verwachting is dat er jaarlijks minimaal 70 tot 100 patiënten per betreffende instelling worden opgenomen die aan de inclusiecriteria voor grz met morbide obesitas voldoen.

De declaratie betreft de meerkosten per verpleegdag, van zorg aan deze specifieke patiëntengroep, die verder voldoet aan de inclusiecriteria voor geriatrische revalidatiezorg.

Met de vaststelling van deze beschikking is declaratie van de beschreven facultatieve prestatie, met inachtneming van de gestelde voorwaarden, voorschriften en beperkingen, (met terugwerkende kracht) mogelijk vanaf 1 september 2022.

Naar boven