Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit houdende wijziging van de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag met kenmerk BR/REG-22148b (WB/REG-2022-02)
Vaststellingsdatum:30-08-2022Geldigheid:01-01-2022 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit houdende wijziging van de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag met kenmerk BR/REG-22148b (WB/REG-2022-02)

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Besluit:

Artikel Ι

De Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag met kenmerk BR/REG-22148b, wordt gewijzigd als volgt:

A

Na artikel 16, derde lid, wordt een artikellid toegevoegd, luidende:

3a. Hoogte beschikbaarheidbijdrage 2021

De beschikbaarheidbijdrage voor het jaar 2021 bestaat uit een vast en een variabel deel. Het variabele deel van de beschikbaarheidbijdrage voor het jaar 2021 bestaat uit een vergoedingsbedrag per soort uitname voor personeel en materieel. Het vergoedingsbedrag voor materieel is voor alle soorten uitnamen gelijkgesteld op € 479,94 (prijspeil 2021) per donor. De vergoedingsbedragen voor het uitnameteam variëren met de duur van de procedure en met de samenstelling en omvang van het uitnameteam per soort uitname. Voor de gevallen dat er ter plaatste blijkt dat een donor toch niet geschikt is, gelden er separate vergoedingsbedragen. Deze zijn meestal lager omdat de duur van de uitnameprocedure korter is.

De vergoedingsbedragen uitnameteam per type uitname (prijspeil 2021) staan in onderstaande tabel:

Variabel

Grondslag

Bedrag

Bedrag bij afwijzing

Oogweefsel

Per donor

€ 513,61

€ 513,61

Huid

Per donor

€ 625,31

€ 625,31

Hartklep

Per donor

€ 1.085,32

€ 1.005,14

Bot

Per donor

€ 2.294,38

€ 1.477,94

Oogweefsel + bot

Per donor

€ 2.396,43

€ 1.477,94

Oogweefsel + hartklep

Per donor

€ 1.165,51

€ 1.005,14

Oogweefsel + hartklep + bot

Per donor

€ 2.829,25

€ 1.607,16

Oogweefsel + huid

Per donor

€ 674,58

€ 625,31

Oogweefsel + huid + bot

Per donor

€ 2.549,51

€ 1.477,94

Oogweefsel + huid + hartklep

Per donor

€ 1.365,97

€ 1.165,51

Hartklep + bot

Per donor

€ 2.718,16

€ 1.607,16

Huid + bot

Per donor

€ 2.447,46

€ 1.477,94

Huid + hartklep

Per donor

€ 1.205,60

€ 1.165,51

Afwijzing weefsel

Per donor

€ 333,17

 

B

Artikel 18 wordt vervangen door:

Artikel 18. Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag, met kenmerk BR/REG-21150, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold, met dien verstande dat artikel 16, lid 3a, van de huidige beleidsregel geldt ter vervanging van artikel 16, derde lid, onderdeel b van de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag, met kenmerk BR/REG-21150.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit ingevolge artikel 5, aanhef en onder e, van de Bekendmakingswet, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Dit besluit ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op https://puc.overheid.nl/nza.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Toelichting

Op 15 december 2020 is de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag (kenmerk BR/REG-21150) vastgesteld. Deze beleidsregel is op 1 januari 2022 met de inwerkingtreding van de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag (kenmerk BR/REG-22148b) ingetrokken. De beleidsregel BR/REG-21150 blijft van toepassing op het besluit beschikbaarheidbijdrage post mortem weefseluitname bij donoren dat voor het jaar 2021 wordt afgegeven. In het kostenonderzoek naar de beschikbaarheidbijdrage post mortem weefseluitname bij donoren voor het jaar 2021 heeft een verkeerde berekening plaatsgevonden, waardoor het vergoedingsbedrag voor materieel (prijspeil 2021) per donor en de tabel in artikel 16, derde lid, onderdeel b van de beleidsregel BR/REG-21150 niet klopt. Met dit wijzigingsbesluit wordt dat hersteld.

Naar boven