Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Coöperatieve Vereniging THOON U.A. – Coöperatieve Spoedzorg Huisartsen Twente U.A.
Ondertekeningsdatum:29-03-2022Publicatiedatum:17-08-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 21 januari 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

 1. Coöperatieve Vereniging THOON U.A. (hierna: THOON) ontzorgt via haar (indirecte) dochterondernemingen B.V. THOOZ        (THOON Zorg) en THOON Praktijken B.V. huisartsen bij de praktijkvoering door middel van het ontplooien van diverse activiteiten zoals het aanbieden van het werkgeverschap ondersteunend personeel, het samenwerken en onderhandelen met zorgverzekeraars alsmede andere partijen, het aanbieden van administratieve diensten en het organiseren van ketenzorg in de regio Twente.

 

 1. Coöperatieve Spoedzorg Huisartsen Twente U.A. (hierna: Spoedzorg Huisartsen Twente) is actief op het gebied van spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren in de omgeving van Hengelo en Enschede.

 

Het voornemen

 

 1. Het voornemen betreft de bestuurlijke fusie tussen THOON en SHT waarbij de twee organisaties op zullen gaan in THOON waarvan de statutaire naam zal wijzigen in Coöperatieve Vereniging SHT-THOON U.A. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekend fusieplan van 17 februari 2022, een bij de aanvraag overgelegde conceptstatutenwijziging van Spoedzorg Huisartsen Twente van 17 februari 2022 en een bij de aanvraag overgelegde conceptstatutenwijziging van THOON van                17 februari 2022.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

 1. Betrokken organisaties zijn THOON en Spoedzorg Huisartsen Twente.

 

 1. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

       7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken                        organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg                      geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

 1. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat betrokken organisaties fuseren.

 

Beoordeling

 

 1. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

     A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

 1. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

 1. Betrokkenheid belanghebbenden

 

 1. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door THOON en Spoedzorg Huisartsen Twente op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door THOON en Spoedzorg Huisartsen Twente overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

     C. Cruciale zorg

 

 1. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

 1. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 29 maart 2022

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
Directeur Toezicht en Handhaving

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
             (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven