Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Central & Eastern Europe Care Service Holding S.à.r.l. - DLH B.V.
Ondertekeningsdatum:22-06-2022Publicatiedatum:12-08-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 8 april 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

Partijen

 

 1. Orpea SA (hierna: Orpea) is een Franse beursgenoteerde onderneming en is actief op het gebied van intramurale zorg in diverse Europese landen. Orpea houdt 100% van de aandelen in Central & Eastern Europe Care Services Holding S.à.r.l. (hierna: Europe Care Services Holding). Europe Care Services Holding is (onder meer) via haar indirecte dochteronderneming Zorggroep ’t Zicht B.V. actief op gebied van intramurale zorg in heel Nederland (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Orpea concern).

 

 1. Europe Care Service Holding en Curealis Holding B.V. hebben gezamenlijke zeggenschap in DLH B.V. (hierna: Dagelijks Leven). Dagelijks Leven is via haar dochteronderneming Dagelijks Leven Zorg B.V. actief op het gebied van intramurale zorg in de provincies Overijssel, Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Drenthe, Limburg en Zeeland (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Dagelijks Leven concern).

 

Het voornemen

 

 1. Het voornemen betreft de overname van de resterende aandelen in Dagelijks Leven door Europe Care Services Holding. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 8 april 2022.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

 1. Betrokken organisaties zijn Europe Care Services Holding en Dagelijks Leven.

 

 1. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

 

 1. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Europe Care Services Holding uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Dagelijks Leven.

 

Beoordeling

 

 1. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

 1. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

 1. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
   
 2. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door het Dagelijks Leven concern op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door het Dagelijks Leven concern overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

 1. Orpea levert in Nederland zorg via haar (indirecte) dochterondernemingen waaronder Zorggroep ‘t Zicht. De cliëntenraden en ondernemingsraden van deze (indirecte) dochterondernemingen hebben op basis van de Wmcz respectievelijk de WOR geen adviesrecht ten aanzien van de voorgenomen concentratie. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van het Orpea concern niet beoordeeld.

 

C. Cruciale zorg

 

 1. Dagelijks Leven en het Orpea concern leveren (indirect) zorg op basis van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

 

Besluit

 

 1. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 22 juni 2022

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven