Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Prime Dental Alliance B.V. - GraafX B.V. en Medicus Oris B.V.
Ondertekeningsdatum:20-06-2022Publicatiedatum:10-08-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 26 mei 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna:              de aanvraag).

 

Partijen

 

 1. Prime Dental Alliance B.V. (hierna: PDA) is onder meer via haar dochteronderneming PDA Dental B.V. (hierna: PDA Dental) actief op het gebied van mondzorg in Eindhoven, Weert, Bussum, Oisterwijk, IJmuiden, Kaatsheuvel, Alphen aan den Rijn, Rijen, Nijkerk, Urk, Noordwijkerhout, Zeist, Neer, Barendrecht, Zutphen, Ravenstein, Herpen, Vught, Geldrop en Deurne (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het PDA concern).

 

 1. GraafX B.V. (hierna: GraafX) houdt 50% van de aandelen in Tandartsenpraktijk Brouwhuis B.V. (hierna: Tandartsenpraktijk Brouwhuis). Tandartsenpraktijk Brouwhuis is actief op het gebied van mondzorg in Helmond. Daarnaast vormt GraafX samen met Medicus Oris B.V. (hierna: Medicus Oris) de maatschap Maatschap Tandartsenpraktijk Grave. Maatschap Tandartsenpraktijk Grave is actief op het gebied van mondzorg in Grave.

 

 1. Medicus Oris houdt 50% van de aandelen in Tandartsenpraktijk Brouwhuis. Tandartsenpraktijk Brouwhuis is actief op het gebied van mondzorg in Helmond. Daarnaast vormt Medicus Oris samen met GraafX de maatschap Maatschap Tandartsenpraktijk Grave. Maatschap Tandartsenpraktijk Grave is actief op het gebied van mondzorg in Grave.

 

Het voornemen

 

 1. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in GraafX en Medicus Oris door PDA Dental. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 19 mei 2022.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

 1. Betrokken organisaties zijn PDA Dental, GraafX en Medicus Oris.

 

 1. Betrokken organisaties kwalificeren (indirect) als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

 1. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat PDA Dental uitsluitende zeggenschap verkrijgt over GraafX en Medicus Oris.

 

Beoordeling

 

 1. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

 1. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

 1. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
   
 2. GraafX en Medicus Oris doen door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en vallen daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van GraafX en Medicus Oris door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten

 

 1. Het PDA concern heeft beargumenteerd overeenkomstig de Wmcz 2018 niet gehouden te zijn een cliëntenraad in de stellen. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van het PDA concern door de NZa niet beoordeeld.

 

Personeel

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het PDA concern geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat het wel al zijn personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.
   

 

C. Cruciale zorg

 

 1. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

 1. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 20 juni 2022

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
             (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven