Onderwerp: Bezoek-historie

Goedkeuringsbesluit Denteam B.V. – Mondzorgcentrum Klein Molenbeek B.V. – Prothesewinkel “Tante Sibelia” B.V.
Ondertekeningsdatum:05-07-2022Publicatiedatum:05-08-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 21 juni 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

 1. Denteam Group B.V. houdt (indirect) 100% van de aandelen in Denteam B.V. (hierna: Denteam). Denteam is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van mondzorg in heel Nederland (voornoemde partijen hierna gezamenlijk:                 het Denteam concern).

 

 1. Mondzorgcentrum Klein Molenbeek B.V. (hierna: Mondzorgcentrum Klein Molenbeek) is actief op het gebied van mondzorg in Bergen op Zoom.
   
 2. Prothesewinkel “Tante Sibelia” B.V. (hierna: Prothesewinkel Tante Sibelia) exploiteert een tandtechnisch laboratorium in Bergen op Zoom.

 

Het voornemen

 

 1. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Mondzorgcentrum Klein Molenbeek en Prothesewinkel Tante Sibelia door Denteam. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 14 juni 2022.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

 1. Betrokken organisaties zijn Denteam, Mondzorgcentrum Klein Molenbeek en Prothesewinkel Tante Sibelia.
   
 2. Denteam en Mondzorgcentrum Klein Molenbeek kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.
   
 3. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

 1. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Denteam uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Mondzorgcentrum Klein Molenbeek en Prothesewinkel Tante Sibelia.
   

 

Beoordeling

 

 1. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

      A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

 1. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

      B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

 1. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
   
 2. Prothesewinkel Tante Sibelia is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Prothesewinkel Tante Sibelia door de NZa niet beoordeeld.
   
 3. Mondzorgcentrum Klein Molenbeek doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Mondzorgcentrum Klein Molenbeek door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten

 

 1. Het Denteam concern heeft beargumenteerd overeenkomstig de Wmcz 2018 niet gehouden te zijn een cliëntenraad in te stellen. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van het Denteam concern door de NZa niet beoordeeld.
   

Personeel

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het Denteam concern geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat het wel al zijn personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

  C.Cruciale zorg

 

 1. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

 1. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum: 5 juli 2022

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven