Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking Postmortale orgaanuitname NTS - TB/REG 23627-01
Ondertekeningsdatum:29-07-2022Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-23627-01

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

29 juli 2022

1 januari 2024

Directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, aanhef en onderdelen b en d, 52, aanhef en onderdeel e, en 53, aanhef en onderdeel b, van de Wmg,

besloten dat door:

De Nederlandse Transplantatiestichting (NTS), gevestigd te Leiden

aan:

- zorgverzekeraars, en

- (niet-)verzekerden1,

rechtsgeldig de navolgende prestatiecode met bijbehorende prestatiebeschrijving en bijbehorend tarief in rekening mag worden gebracht:

Prestatiecode

Prestatiebeschrijving

 

Tarief

 

Na transplantatie (organen)

   

L018

Een orgaanuitname (nier, lever, hart, long, hartlong of pancreas) van een postmortale donor.

 

€ 14.251

Bovengenoemde code en omschrijving van de prestatie vormen gezamenlijk een prestatiebeschrijving als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wmg.

Bovengenoemd tarief is een vast tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wmg.

Voorgaande tariefbeschikking vervalt

De (voorgaande) prestatie- en tariefbeschikking 'Postmortale orgaanuitname NTS', met kenmerk TB/REG-22630-01, welke op 1 januari 2022 in werking trad, vervalt van rechtswege op 1 januari 2023.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en vervalt op 1 januari 2024.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de terinzagelegging van deze beschikking kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking 'Postmortale orgaanuitname NTS'.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.


Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.


Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

J. J. Kram
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg


Toelichting

Inhoudelijk en qua tarief is deze tariefbeschikking ten opzichte van de tot 1 januari 2023 geldende beschikking (TB/REG-22630-01) nauwelijks gewijzigd.

De prestatie waar deze tariefbeschikking betrekking op heeft kan (uitsluitend) door de NTS in rekening worden gebracht bij een succesvolle transplantatie van een postmortaal uitgenomen orgaan (nier, lever, hart, long, hartlong of pancreas). De opsomming van organen is limitatief. De prestatie is dus afgebakend tot de transplantatie van één van de in deze beschikking genoemde organen. Er zijn geen andere zorgaanbieders die deze prestatie in rekening mogen brengen. De NTS brengt deze prestatie in rekening bij de zorgverzekeraar van de ontvanger van het postmortaal uitgenomen orgaan (dus niet bij de zorgverzekeraar van de donor).

Het tarief van deze prestatie is in de huidige beschikking opnieuw bepaald. Dit tarief is dekkend voor de kosten in de transplantatieketen met betrekking tot transplantatiecoördinatie, transport, postmortale kosten in het ziekenhuis van de donor en typeringen van het donororgaan. Sinds 2022 zijn ook de vaste kosten voor de (niet regionale) perfusie van postmortale levers en longen onderdeel van deze kosten in de transplantatieketen, zoals ook beschreven in de brief 'Perfusie 2022 – 2026' van het ministerie van VWS, d.d. 29 juli 2021 met kenmerk 3234590-1013313-GMT, aan de betrokken partijen.

Bovenstaande wijzigingen zijn conform de afspraken en overeengekomen procedure tussen alle direct betrokken partijen, te weten het ministerie van VWS, de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook het aan deze prestatie gekoppelde tarief is op basis hiervan tot stand gekomen. In dit verband verwijzen wij naar de brief d.d. 16 augustus 2021, met kenmerk 2376159-1010596-GMT, van het ministerie van VWS aan de NZa.

Naar boven