Onderwerp: Bezoek-historie

Model financieel verslag 2022
Versie:vergelijk

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De basis voor het model zijn de grondslagen zoals genoemd in 'Algemene Toelichting Balans en Exploitatierekening'.

Model I: Balans per 31 december 2022

Activa

31 december 2022

x

€ 1.000

31

december

2021

x

€ 1.000

Passiva

31 december 2022

x

€ 1.000

31

december

2021

x

€ 1.000

1. Vorderingen en overige activa

3. Eigen vermogen

1a. Via Zorginstituut Nederland met het Fonds

langdurige zorg te verrekenen1

000

000

3a. Geplaatst kapitaal

000

000

1b. Via Zorginstituut Nederland met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten te verrekenen2

000

000

3b. Wettelijke reserve Wet langdurige zorg

000

000

1c. Overige vorderingen en overlopende activa

000

000

000

000

1d. Liquide middelen

000

000

4. Voorzieningen

000

000

4. Technische voorziening Wet langdurige zorg

000

000

2. Via het CAK te verrekenen

2. Via het CAK met het Fonds langdurige zorg te verrekenen3

000

000

000

000

5. Schulden en overlopende passiva

5a. Te betalen uit hoofde van zorgaanspraken

000

000

5b. Schulden uit hoofde van subsidieregelingen

n.v.t.

000

5c. Overige schulden en overlopende passiva

000

000

000

000

Totaal activa

000

000

Totaal passiva

000

000

Model II: Exploitatierekening over 2022

2022

x € 1.000

2021

x € 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Premies en bijdragen:

6. Bijdragen Zorginstituut Nederland Wlz

000

000

7. Overige opbrengsten Wlz

000

000

000

000

BEDRIJFSLASTEN

Schaden:

8. Bruto schaden Wlz

000

000

000

000

9. Bedrijfskosten Wet langdurige zorg

000

000

000

000

RESULTAAT

000

000

Model III: Algemene toelichting op de balans en exploitatierekening

− ALGEMEEN:

[naam Wlz-uitvoerder] is per besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) per <dd/mm/jjj> als Wlz-uitvoerder aangewezen om voor de hierna genoemde regio's de zorgkantoorfunctie uit te voeren:<benoemen regio's>

In het financieel verslag is op het niveau van de [naam Wlz-uitvoerder] verantwoording afgelegd. Dit betekent dat de financiële verantwoording de geconsolideerde cijfers bevat van de hiervoor genoemde zorgkantoren. In deze financiële verantwoording legt [naam Wlz-uitvoerder] verantwoording af over de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). De financiële verantwoording is opgesteld in de Nederlandse taal en de bedragen worden vermeld in euro's (x1.000).

Het doel van [naam Wlz-uitvoerder] is het bevorderen van zorg voor chronisch zieken en gehandicapten door het optreden als Wlz-uitvoerder in de zin van de Wlz en daarmee verband houdende wet- en regelgeving. [naam Wlz-uitvoerder] is verder verantwoordelijk voor het afwikkelen van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). [naam Wlz-uitvoerder] heeft geen winstoogmerk.

[naam Wlz-uitvoerder] verleent als Zorgkantoor bemiddeling bij de uitvoering van de Wlz. Doel is het waarborgen van verstrekkingen en/of vergoedingen van zorg aan Wlz-geïndiceerden in de hierboven genoemde regio's. De uitgaven inzake de in de Wlz geregelde verstrekkingen zijn declarabel bij het Fonds langdurige zorg (Flz).

De vergelijkende cijfers van voorgaande jaren mogen op grond van de regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-Uitvoerder niet worden aangepast.

Verslaggevingsperiode

Dit financieel verslag heeft betrekking op het verslagjaar 2022, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2022.

Grondslagen voor het opstellen van het financieel verslag

Het financieel verslag is opgesteld in overeenstemming met het stelsel dat is voorgeschreven door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van de Regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-uitvoerder. Indien er hier geen specifieke grondslagen worden genoemd, dient Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gevolgd te worden.

Continuïteitsveronderstelling

Dit financieel verslag is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

− GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Gebruik van schattingen

De opstelling van het financieel verslag vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld door [naam functie]. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Verbonden partijen

Partijen worden als verbonden aangemerkt als een partij zeggenschap of belangrijke invloed kan uitoefenen op de andere partij (bijvoorbeeld dochtermaatschappij) bij het nemen van financiële of operationele beslissingen. (toelichten verbonden partijen). Leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen en hun directe familieleden worden ook als verbonden partijen beschouwd. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Via Zorginstituut Nederland met het Fonds langdurige zorg/Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten te verrekenen

De post 'Via Zorginstituut Nederland met het Fonds langdurige zorg/Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (hierna: Flz/AFBZ te verrekenen') kan zowel een vordering- als een schuldpositie betreffen. Als de post 'Via Zorginstituut Nederland met Flz /AFBZ te verrekenen' per saldo een vordering vertegenwoordigt, wordt deze aan de activazijde van de balans verantwoord. Indien de post 'Via Zorginstituut Nederland met Flz /AFBZ te verrekenen' per saldo een schuld vertegenwoordigt, wordt deze aan de passivazijde van de balans verantwoord.

De post 'Via Zorginstituut Nederland met Flz /AFBZ te verrekenen' wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

De post heeft betrekking op het bedrag dat voor de uitvoering van de Wlz en AWBZ in rekening mag worden gebracht, de rechtstreeks te verrekenen baten en lasten alsmede kosten subsidieregeling onder aftrek van het bedrag aan afgestorte eigen bijdragen en ontvangen voorschotten. Tevens worden de nog te verrekenen afrekeningen door het Zorginstituut Nederland met betrekking tot de afgelopen jaren in deze positie verantwoord. De afwikkeling van oude jaren vindt plaats nadat het traject met het Zorginstituut Nederland ter afwikkeling van de AWBZ en de AWBZ subsidieregelingen is afgerond.

Clearinghouse-constructie

Clearinghouse-constructie zoals gedefinieerd in artikel 5.4 van de Regeling Uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder en zoals vastgelegd in het tussen ZN en de Minister van VWS gesloten Convenant Wlz-uitvoerings- en verantwoordingsstructuur 2021-2025.

Het saldo is bedoeld als het verschil tussen het bedrag van de herverdeling van de beheerskosten op basis van de Clearinghouse-constructie en het bedrag van het beheerskostenbudget op basis van artikel 4.4 van het Besluit Wfsv met uitzondering van het in lid 2 van dat artikel bedoelde budgetdeel en uitgezonderd de middelen bestemd voor het 'uitvoeringsdeel'.

Via het CAK met het Fonds langdurige zorg

De post 'via het CAK met Flz te verrekenen' is gelijk aan de bedragen welke onder de te betalen zorgaanspraken zijn opgenomen voor de door het CAK uit te voeren betalingsopdrachten, te versturen betalingsopdrachten en eventuele correcties en aanvullingen op ingediende nacalculaties. De positie betreft een vordering en wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Vorderingen op budgethouders pgb-AWBZ

Onderdeel van de overige vorderingen zijn de vorderingen op pgb-budgethouders AWBZ. Deze positie is onderdeel van een traject met Zorginstituut Nederland ter afwikkeling van de AWBZ en de subsidieregelingen AWBZ. Bij de bepaling van de vorderingen budgethouders pgb-AWBZ houdt de Wlz-uitvoerder rekening met het door Zorginstituut Nederland opgestelde controle en incassoprotocol pgb-AWBZ 2014.

De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De Wlz-uitvoerder vormt een voorziening voor oninbaarheid.

Vorderingen op nog te innen eigen bijdrage AWBZ

De post 'Vorderingen op nog te innen eigen bijdrage AWBZ' heeft betrekking op nog te innen eigen bijdragen AWBZ bij cliënten. De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De Wlz-uitvoerder vormt een voorziening voor oninbaarheid.

Vorderingen op zorginstellingen AWBZ (zorg in natura)

De post 'Vorderingen op zorginstellingen AWBZ (zorg in natura)' heeft betrekking op vorderingen op zorginstelling in het kader van de AWBZ voor zorg in natura. De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De Wlz-uitvoerder vormt een voorziening voor oninbaarheid.

Vorderingen op budgethouders pgb-Wlz

De post 'vorderingen op budgethouders pgb-Wlz' zijn vorderingen op pgb budgethouders Wlz. De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Vorderingen op zorginstellingen Wlz (zorg in natura)

De post 'Vorderingen op zorginstellingen Wlz (zorg in natura)' heeft betrekking op vorderingen op zorginstellingen in het kader van de Wlz voor zorg in natura. De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Voorziening oninbare vorderingen AWBZ

Vorderingen AWBZ zijn met ingang van 31 december 2020 volledig voorzien. Wanneer een vordering (deels) wordt geïnd of wordt afgeboekt, wordt zowel de vordering als de voorziening verlaagd. De mutatie, met uitzondering van de afboekingen van vorderingen die volledig zijn voorzien, wordt opgenomen in de exploitatierekening.

Overige vorderingen en overlopende activa

De overige vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal bestaat uit de nominale waarde van de geplaatste aandelen.

Wettelijke reserve Wlz

Het resultaat behaald met de uitvoering van de Wlz (en in eerdere jaren met de uitvoering van de AWBZ) wordt onder de wettelijke reserve Wlz verantwoord . Deze vermogenscomponent hangt rechtstreeks samen met de wettelijke taken van het zorgkantoor in het kader van de uitvoering Wlz. De wettelijke reserve bedraagt maximaal 20% van het beheerskostenbudget van het betreffende jaar.

Budgetresultaat beheerskosten

De post 'Budgetresultaat beheerskosten Wlz verslagjaar' bestaat uit het saldo van het ontvangen 'Budget beheerskosten' in het verslagjaar minus de hiervoor gemaakte beheerskosten in het verslagjaar.

Mutaties voorgaande jaren

De post 'Mutaties voorgaande jaren' bestaat uit mutaties uit voorgaande jaren die rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen worden gebracht.

Financieel rendement

Het financieel rendement (normrendement wettelijke reserve) wordt bepaald door de beginstand wettelijke reserve (1-1) plus de eindstand wettelijke reserve (31-12) na rekening te hebben gehouden met de afstorting. Deze wordt vervolgens gedeeld door twee. De uitkomst wordt vermenigvuldigd met het rentepercentage wettelijke reserve Wlz, zoals bedoeld in artikel 10 `Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015'. Het financieel rendement boven/onder normrendement wordt bepaald door het werkelijk behaalde financieel rendement af te zetten tegen het normrendement. Het financieel rendement bestaat uit het normrendement verhoogd/verlaagd met het boven/onder rendement.

Overige mutaties

De post 'overige mutaties' bestaat uit mutaties die rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen worden gebracht.

Af te storten aan het Fonds langdurige zorg

Indien de wettelijke reserve Wlz het gestelde maximum van 20% te boven gaat, stort de Wlz-uitvoerder het bedrag waarmee het maximum overschreden terug in het Flz . Het meerdere van de overschrijding (boven de 20% grens) wordt verantwoord in het verloopoverzicht wettelijke reserve Wlz.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

De technische voorziening bestaat uit het volgende component:

- Schadeafhandelingskosten

De beheers-/afwikkelingskosten hebben betrekking op per balansdatum nog te betalen beheerskosten in verband met de afwikkeling van zorg in het kader van de Wlz die in het verslagjaar is verleend.

Te betalen uit hoofde van zorgaanspraken

De post 'te betalen uit hoofde van zorgaanspraken' bestaat uit de volgende onderdelen:

Via het CAK aan zorgaanbieders te betalen bedragen uit hoofde van zorgaanspraken en te verzenden betaalopdrachten

De post 'via het CAK aan zorgaanbieders te betalen bedragen uit hoofde van zorgaanspraken en te verzenden betaalopdrachten' heeft betrekking op de door het CAK nog aan instellingen te betalen kosten van zorg per einde boekjaar, waarvoor de schadelast is verantwoord in de resultatenrekening. De post wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

In schaden opgenomen overproductie

De post 'in schaden opgenomen overproductie' bestaat uit het verschil tussen de gesaldeerde bruto schaden (specifiek: onderdeel nacalculatie 'Realisatie productieafspraak algemeen') en de gesaldeerde regiobudgetten van de zorgkantoorregio's waarvoor de Wlz-uitvoerder de zorgkantoorfunctie uitvoert. Er is sprake van overproductie wanneer de gesaldeerde bruto (specifiek: onderdeel nacalculatie 'Realisatie productieafspraak algemeen') schaden de gesaldeerde regiobudgetten overschrijden.

Effecten van correcties en aanvullingen

Als de effecten van onder andere correcties, aanvullingen en nacalculaties die nog door de Wlz-uitvoerder aan het CAK moeten worden doorgegeven, kwantificeerbaar zijn, worden deze per 31 december als overlopende passivapost meegenomen. Voor zover de effecten van correcties, aanvullingen en nacalculaties niet kwantificeerbaar zijn, worden deze toegelicht onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa.

Rechtstreeks aan zorgaanbieders te betalen uit hoofde van zorgaanspraken

De post 'rechtstreeks aan zorgaanbieders te betalen bedragen uit hoofde van zorgaanspraken' bestaan uit per balansdatum nog te betalen bedragen uit hoofde van verleende zorg in het kader van de Wlz die niet via het CAK wordt betaald. De post wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Nog te verrichten pgb betalingen

De nog te verrichten betalingen over budgetjaren, betrekking op de daadwerkelijke verrichte pgb betalingen conform de kluis van de SVB per 1 mei 2023 verminderd met hetgeen reeds betaald is ultimo 2022, conform de stand van de kluis van de SVB.

Schulden uit hoofde van subsidieregelingen

Deze post heeft betrekking op schulden uit hoofde van subsidieregelingen. De post wordt bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Overige schulden en overlopende passiva

De overige schulden en overlopende passiva worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De overige schulden en overlopende passiva hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de bedrijfsopbrengsten en de bedrijfslasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Bedrijfsopbrengsten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en bedrijfslasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.

Ten aanzien van de beheerskosten Wlz is het zorgkantoor gebudgetteerd.

De beheerskosten worden aan het resultaat toegerekend voor zover zij betrekking hebben op de verslagperiode.

Bijdragen Zorginstituut Nederland

De bijdrage Zorginstituut Nederland heeft betrekking op door het CAK betaalde en te betalen bedragen aan zorgaanbieders met betrekking tot tariefbeschikkingen met een beschikkingsdatum 2022. De bijdrage Zorginstituut Nederland bestaat uit de vergoeding voor beheerskosten en uit de vergoeding voor verantwoorde schade Wlz. Het gerealiseerde rendement op tijdelijk overtollige middelen wordt eveneens verantwoord binnen Bijdragen Zorginstituut Nederland als 'Overige renteopbrengsten'.

Vergoeding zorgaanspraken via het CAK

De post 'Vergoeding zorgaanspraken via het CAK' is gelijk aan de in de exploitatierekening opgenomen kosten van zorgaanspraken waarvoor de betalingen via het CAK lopen.

Budget beheerskosten

De post 'Budget beheerskosten' bestaat uit de onderstaande onderdelen.

Budget beheerskosten huidig verslagjaar

De post 'Budget beheerskosten huidig verslagjaar' betreft het saldo van het ontvangen budget op grond van de 'Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten voor Wlz-uitvoerders Wlz 2022 en het saldo van de herverdeling op basis van de Clearinghouse-constructie door Zorgverzekeraars Nederland'.

Correcties budget beheerskosten voorgaande jaren

Bij het bepalen van het budget beheerskosten wordt rekening gehouden met correcties uit voorgaande jaren. Deze correcties kunnen zich voordoen wanneer het budget beheerskosten, als gevolg van de nadere of definitieve vaststelling beheerskosten van een bepaald jaar, afwijkt van het eerder verantwoord budget beheerskosten op basis van de grondslagen hierboven.

Rentevergoedingen fonds

De post 'Rentevergoedingen Fonds' heeft betrekking op rentevergoedingen van het Flz bij afrekeningen.

Overige renteopbrengsten

De post 'Overige renteopbrengsten' betreft renteopbrengsten die niet rechtstreeks verrekend worden met het Flz, maar die via het resultaat wel leiden tot een mutatie in de wettelijke reserve Wet langdurige zorg.

Persoonsgebonden budget

De post 'Persoonsgebonden budget' is gelijk aan de opbrengsten van het persoonsgebonden budget. De opbrengst van het persoonsgebonden budget wordt gelijk gesteld aan de pgb gerelateerde posten in de bruto schaden in het betreffende verslagjaar.

(Overige) subsidies

De post '(Overige) subsidies' is gelijk aan de ontvangen subsidies voor regelingen die door de Wlz-uitvoerder worden uitgevoerd en vergoed worden vanuit het Flz.

Nagekomen posten (saldo) voortkomend uit de AWBZ

De post 'Nagekomen posten (saldo) voortkomend uit de AWBZ' betreft een correctiepost voor nagekomen opbrengsten vanuit de AWBZ, zoals het vrijvallen van de voorziening oninbare vorderingen, het boeken van AWBZ vorderingen en overige kosten met betrekking tot de AWBZ waar een opbrengst tegenover staat. Door de aard van deze post bestaat deze veelal uit negatieve bedragen.

Overige opbrengsten

De post overige opbrengsten bestaat uit overige rechtstreeks met het Flz te verrekenen opbrengsten en overig te benoemen opbrengsten.

Bruto schaden

Onderdeel van de post 'Bruto schaden' zijn de onderstaande posten.

Werkelijke (zorg)kosten via het CAK

Onderdeel van post 'Werkelijke (zorg)kosten via het CAK' zijn uit de onderstaande posten.

Betrekking op verantwoordingsjaar

De bruto schaden worden bepaald op basis van de meest betrouwbare wijze van vaststellen. Dit betekent dat de bruto schaden op basis van een trapsgewijze verantwoording worden bepaald. De eerste trede wordt als meest betrouwbaar beschouwd. Wanneer de bepaling van de bruto schaden op basis van deze trede niet mogelijk is omdat de informatie niet voorhanden is, worden de bruto schaden op basis van de volgende trede verantwoord. De trapsgewijze verantwoording is als volgt:

1. Door de NZa afgegeven beschikking ten aanzien van de nacalculatie-opgave over het verslagjaar

2. Tweezijdig ondertekende nacalculatie-opgaven over het verslagjaar

3. Eenzijdige ondertekende nacalculatie-opgave door het zorgkantoor over het verslagjaar

4. Goedgekeurde productie op basis van de meest recente AW319/320, eventueel aangevuld met monitoringsinformatie en correcties van het zorgkantoor

5. Meest recent ontvangen NZa-beschikking na de herschikkingsronde

De bruto schaden worden volledig opgenomen, ongeacht of het regiobudget van de zorgkantoorregio's waarvoor de Wlz-uitvoerder de zorgkantoorfunctie uitvoert wordt overschreden. Indien de bruto schaden het gesaldeerde regiobudget overschrijden, wordt het bedrag van de overschrijding toegelicht bij de toelichting op de bruto schaden.

NZa-beschikkingen over voorgaande jaren worden als correctie verwerkt in het jaar waarin de beschikking door de Wlz-uitvoerder is ontvangen.

Voor het bepalen van de bruto schaden is de peildatum 1 juni 2023 gehanteerd. De impact van het hanteren van deze peildatum op de bruto schaden per 1 juli 2023 is niet materieel [indien de inschatting van de Wlz-uitvoerder van de gebeurtenissen in de periode 1 juni tot 1 juli wel materieel is, hanteert de Wlz-uitvoerder geen peildatum en kan deze alinea worden verwijderd].

Betrekking op kwaliteitskader

De kosten voor het kwaliteitskader worden bepaald op basis van de meest betrouwbare wijze van vaststellen. Dit betekent dat de kosten voor het kwaliteitskader op basis van een trapsgewijze verantwoording worden bepaald. De eerste trede wordt als meest betrouwbaar beschouwd. Wanneer de bepaling van de kosten voor het kwaliteitskader op basis van deze trede niet mogelijk is omdat de informatie niet voorhanden is, worden de kosten voor het kwaliteitskader op basis van de volgende trede verantwoord. De trapsgewijze verantwoording is als volgt:

1. Door de NZa afgegeven beschikking ten aanzien van de nacalculatie-opgave over het verslagjaar

2. Tweezijdig ondertekende nacalculatie-opgaven over het verslagjaar

3. Eenzijdige ondertekende nacalculatie-opgave door het zorgkantoor over het verslagjaar

4. Meest recent ontvangen NZa-beschikking voor de herschikkingsronde

De kosten voor het kwaliteitskader worden volledig opgenomen, ongeacht of het regiobudget van de zorgkantoorregio's waarvoor de Wlz-uitvoerder de zorgkantoorfunctie uitvoert wordt overschreden. Indien de kosten voor het kwaliteitskader het gesaldeerde regiobudget overschrijden, wordt het bedrag van de overschrijding toegelicht bij de toelichting op de bruto schaden.

Voor het bepalen van de kosten voor het kwaliteitskader is de peildatum 1 juni 2022 gehanteerd. De impact van het hanteren van deze peildatum op de kosten voor het kwaliteitskader per 1 juli 2022 is niet materieel [indien de inschatting van de Wlz-uitvoerder van de gebeurtenissen in de periode 1 juni tot 1 juli wel materieel is, hanteert de Wlz-uitvoerder geen peildatum en kan deze alinea worden verwijderd].

Betrekking op kwaliteitskader - correcties

NZa-beschikkingen over voorgaande jaren worden als correctie verwerkt in het jaar waarin de beschikking door de Wlz-uitvoerder is ontvangen.

Betrekking op SARS-COV-2 virus

De kosten voor de vergoeding van omzetderving (doorlopende kosten) en de financiering van extra gemaakte kosten door het SARS-COV-2 virus worden bepaald op basis van de meest betrouwbare wijze van vaststellen. Dit betekent dat de kosten op basis van een trapsgewijze verantwoording worden bepaald. De eerste trede wordt als meest betrouwbaar beschouwd. Wanneer de bepaling van de bruto schaden op basis van deze trede niet mogelijk is omdat de informatie niet voorhanden is, worden de bruto schaden op basis van de volgende trede verantwoord. De trapsgewijze verantwoording is als volgt:

1. Door de NZa afgegeven beschikking ten aanzien van de nacalculatie-opgave over het verslagjaar

2. Tweezijdig ondertekende nacalculatie-opgaven over het verslagjaar

3. Eenzijdige ondertekende nacalculatie-opgave door het zorgkantoor over het verslagjaar

4. Meest recent ontvangen NZa-beschikking voor de herschikkingsronde

5. Interne sturings- en/of monitoringsinformatie

Overige kosten via het CAK

Overige kosten via het CAK omvatten kosten niet zijnde (correcties op) herschikkingen of experimenten, betaalt door het CAK. Onderdeel van deze post zijn de onderstaande posten.

SARS-CoV-2 virus - vergoeding van doorlopende kosten tandheelkundige zorg

De kosten voor de vergoeding van doorlopende kosten tandheelkundige zorg door het SARS-COV-2 virus wordt bepaald op basis van de meest betrouwbare wijze van vaststellen. De basis hiervoor zijn de uitbetaalde bedragen aan mondzorgaanbieders die tandheelkundige zorg leveren. Voor eventuele nog niet ontvangen betalingsverzoeken is een inschatting gemaakt van de meest waarschijnlijke kosten aan de hand van interne sturings-en/of monitoringsinformatie.

Kosten niet via het CAK

De kosten niet via het CAK worden rechtstreeks met het Fonds verrekend. Onderdeel van deze post zijn de onderstaande posten.

SARS-CoV-2 virus – financiële zekerheid voor leveranciers van individueel aangepaste hulpmiddelen

De kosten voor de financiële zekerheid voor leveranciers van individueel aangepaste hulpmiddelen hebben betrekking op het compenseren van gederfde omzet en het vergoeden van extra kosten door het SARS-CoV-2 virus. De kosten worden bepaald op basis van de meest betrouwbare wijze van vaststellen. De basis hiervoor zijn de uitbetaalde bedragen aan leveranciers van mobiliteits- en persoonsgebonden hulpmiddelen. Voor eventuele nog niet ontvangen betalingsverzoeken is een inschatting gemaakt van de meest waarschijnlijke kosten aan de hand van interne sturings-en/of monitoringsinformatie.

SARS-CoV-2 virus – compensatieregeling pgb-Wlz

De kosten voor de compensatieregeling pgb-Wlz worden bepaald op basis van de meest betrouwbare wijze van vaststellen. De basis hiervoor zijn de uitbetaalde bedragen aan budgethouders, zorgverleners en/of zorgaanbieders. Voor eventuele nog niet ontvangen betalingsverzoeken is een inschatting gemaakt van de meest waarschijnlijke kosten aan de hand van interne sturings-en/of monitoringsinformatie.

Kosten persoonsgebonden budget en subsidieregelingen

De kosten van het persoonsgebonden budget en de subsidieregelingen zijn gelijk aan de kosten van de werkelijk geleverde zorg in het betreffende verslagjaar in het kader van het persoonsgebonden budget respectievelijk de verstrekte subsidies.

Afboekingen oninbare vorderingen Wlz

Oninbare vorderingen worden in de exploitatie verantwoord wanneer er sprake is van een door de curator uitgesproken faillissement bij een zorgaanbieder en het is niet zeker of de zorg feitelijk is geleverd.

Afboekingen oninbare vorderingen AWBZ

De vorderingen voortkomend uit de AWBZ zijn in 2020 volledig voorzien. Oninbare vorderingen AWBZ worden afgeboekt wanneer de Wlz-uitvoerder handelt volgens het Controleprotocol en incassoprotocol PGB-AWBZ 2014.

Nagekomen posten (saldo) voortkomend uit de AWBZ

De post 'Nagekomen posten (saldo) voortkomend uit de AWBZ' betreft een correctiepost voor nagekomen kosten vanuit de AWBZ.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten hebben betrekking op de aan het verslagjaar toe te rekenen doorberekende beheerskosten, de mutatie in de technische voorziening en de doorbelaste afschrijvingskosten.

1 - OVERIGE TOELICHTINGEN

Model IV: Toelichting op de balans

1. Vorderingen en overige activa

Via Zorginstituut Nederland met het Fonds langdurige zorg te verrekenen (1a)

31 december 2022

x € 1.000

31 december 2021

x € 1.000

Stand begin verslagjaar

000

000

Budget beheerskosten huidig verslagjaar

000

000

Budget beheerskosten correctie eerdere jaren

000

000

Rechtstreeks met het Fonds langdurige zorg te verrekenen kosten/baten

000

000

Kosten subsidieregelingen

000

000

Subtotaal baten en lasten Fonds langdurige zorg

000

000

Ontvangen voorschotten (exclusief subsidies)

000

000

Ontvangen voorschotten subsidies

000

000

Verrekend met het Fonds langdurige zorg ten gevolge van voorlopige en definitieve afrekeningen

(naar jaarlaag, inclusief rente)

000

000

Verrekend met het Fonds langdurige zorg ten gevolge van voorlopige en definitieve subsidieafrekeningen

(naar jaarlaag)

000

000

Subtotaal voorschotten en verrekeningen Fonds langdurige zorg

000

000

Stand ultimo verslagjaar

000

000

De post 'Budget beheerskosten' betreft het saldo van:

Afrekeningen met het Fonds langdurige zorg

Bedrag

  1. Het ontvangen budget op grond van de 'Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2022'.

000

  1. Het saldo van de herverdeling op basis van de Clearinghouse-constructie door Zorgverzekeraars Nederland. Met saldo is bedoeld het verschil tussen het bedrag van de herverdeling van de beheerskosten op basis van de Clearinghouse-constructie en het bedrag van het beheerskostenbudget op basis van artikel 5.4 van het Besluit Wfsv met uitzondering van het in lid 2 van dat artikel bedoelde budgetdeel en uitgezonderd de middelen bestemd voor het 'uitvoeringsdeel'.

000

Totaal

000

Bij de verantwoording van de budgetten beheerskosten moet worden uitgegaan van de nadere vaststelling van het budget beheerskosten 2022 van Zorginstituut Nederland. Dit om te bewerkstelligen dat alle Wlz-uitvoerders uitgaan van dezelfde gegevens.

Via Zorginstituut Nederland met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten te verrekenen (1b)

31 december 2022

x € 1.000

31 december 2021

x € 1.000

Stand begin verslagjaar

000

000

Budget beheerskosten Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

000

000

Budget beheerskosten correctie eerdere jaren

000

000

Rechtstreeks met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten te verrekenen kosten/baten

000

000

Kosten subsidieregelingen

000

000

Subtotaal baten en lasten Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten

000

000

Ontvangen voorschotten (exclusief subsidies)

000

000

Ontvangen voorschotten subsidies

000

000

Verrekend met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten ten gevolge van voorlopige en definitieve afrekeningen (naar jaarlaag, inclusief rente)

000

000

Verrekend met het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten ten gevolge van voorlopige en definitieve subsidieafrekeningen (naar jaarlaag)

000

000

Subtotaal voorschotten en verrekeningen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten

000

000

Stand ultimo verslagjaar

000

000

Overige vorderingen en overlopende activa (1c)

31 december 2022

x € 1.000

31 december 2021

x € 1.000

Vorderingen op budgethouders Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten persoonsgebonden budget en vergoedingsregeling persoonlijke verzorging

000

000

Vorderingen uit hoofde van opgelegde, nog te innen eigen bijdragen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

000

000

Vorderingen op zorginstellingen AWBZ (zorg in natura)

000

000

Vorderingen op het CAK

000

000

Nog te verrichten pgb betalingen - vordering

000

000

Vorderingen op zorginstellingen Wlz (zorg in natura)

000

000

Vorderingen op budgethouders Wlz (pgb)

000

000

Vorderingen uit hoofde van subsidieregelingen

000

n.v.t.

Overige vorderingen [omschrijving]

000

000

Totaal

000

000

Specificatie: vorderingen op budgethouders Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten persoonsgebonden budget en vergoedingsregeling persoonlijke verzorging

Vorderingen op budgethouders Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten persoonsgebonden budget en vergoedingsregeling persoonlijke verzorging)

2022

x € 1.000

2021

x € 1.000

Stand eind verslagjaar (bruto)

000

000

Voorziening voor oninbaarheid

000

000

Stand ultimo verslagjaar (netto)

000

000

Specificatie: vorderingen uit hoofde van opgelegde, nog te innen eigen bijdragen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Vorderingen uit hoofde van opgelegde, nog te innen eigen bijdragen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

2022

x € 1.000

2021

x € 1.000

Stand eind verslagjaar (bruto)

000

000

Voorziening voor oninbaarheid

000

000

Stand ultimo verslagjaar (netto)

000

000

Specificatie: vorderingen op zorginstellingen AWBZ (zorg in natura)

Vorderingen op zorginstellingen AWBZ (zorg in natura)

2022

x € 1.000

2021

x € 1.000

Stand eind verslagjaar (bruto)

000

000

Voorziening voor oninbaarheid

000

000

Stand ultimo verslagjaar (netto)

000

000

Liquide middelen (1d)

31 december 2022

x € 1.000

31 december 2021

x € 1.000

Bank 1 [omschrijving]

000

000

Bank 2 [omschrijving]

000

000

Bank 3 [omschrijving]

000

000

Bank 4 [omschrijving]

000

000

Bank 5 [omschrijving]

000

000

Totaal

000

000

2. Via het CAK te verrekenen

Via het CAK met het Fonds langdurige zorg te verrekenen (2)

31 december 2022

X € 1.000

31 december 2021

x € 1.000

Via het CAK aan zorgaanbieders te betalen uit hoofde van zorgaanspraken en nog te verzenden betaalopdrachten

000

000

In de schaden opgenomen overproductie

000

000

Effecten van correcties en aanvullingen

000

000

Totaal

000

000

Bij de bepaling van het saldo is gebruik gemaakt van een opgave van het CAK en de bruto schaden.

3. Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal (3a)

2022

x € 1.000

2021

x € 1.000

Stand begin verslagjaar

000

000

Mutaties

000

000

Stand ultimo verslagjaar

000

000

De Wlz-uitvoerder licht de mutaties toe. Hij omschrijft de mutatie en vermeldt op welke jaren de mutatie betrekking heeft.

Wettelijke reserve Wet langdurige zorg (3b)

De berekening van het financieel rendement is als volgt:

Financieel rendement = (WR beginstand + WR eindstand)/2 * rentepercentage WR Wlz

Bepaling van het percentage wettelijke reserve Wlz wordt als volgt berekend op basis van het Euro Interbank Offered Rate (Euribortarief) voor driemaands termijngelden met een gemiddelde van een jaar4. Zie hieronder de berekening:

Neem de 3 maands Euribor rente per maand5.

rentepercentage WR Wlz = (jan + feb + maa + apr + mei + jun + jul + aug + sep + okt + nov + dec)/12

4. Voorzieningen

Technische voorziening Wet langdurige zorg (4)

31 december 2022

x € 1.000

31 december 2021

x € 1.000

Schadeafhandelingskosten zorg Wet langdurige zorg

000

000

Totaal

000

000

5. Schulden en overlopende passiva

Te betalen uit hoofde van zorgaanspraken (5a)

31 december 2022

x € 1.000

31 december 2021

x € 1.000

Via het CAK aan zorgaanbieders te betalen uit hoofde van zorgaanspraken en nog te verzenden betaalopdrachten

000

000

In de schaden opgenomen overproductie

000

000

Effecten van correcties en aanvullingen

000

000

Rechtstreeks aan zorgaanbieders te betalen bedragen uit hoofde van zorgaanspraken

000

000

Nog te verrichten pgb betalingen - schuld

000

000

Totaal

000

000

Te betalen uit hoofde van subsidieregelingen (5b)

31 december 2022

x € 1.000

31 december 2021

x € 1.000

Subsidieregeling 1 [omschrijving]

n.v.t.

000

Subsidieregeling 2 [omschrijving]

n.v.t.

000

Totaal

n.v.t.

000

Overige schulden en overlopende passiva (5c)

31 december 2022

x € 1.000

31 december 2021

x € 1.000

Schulden uit hoofde van subsidieregelingen

000

n.v.t.

Overige schulden [omschrijving]

000

000

Overlopende passiva [omschrijving]

000

000

Totaal

000

000

Model V: Toelichting op de exploitatierekening

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten

In de toelichting op de exploitatierekening wordt gevraagd aan de Wlz-uitvoerder om een onderscheid te maken tussen de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten die betrekking hebben op de Wet langdurige zorg en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Bijdragen Zorginstituut Nederland Wlz (6)

2022

Wlz

x € 1.000

2021

Wlz

x € 1.000

Vergoeding zorgaanspraken via het CAK

000

000

Budget beheerskosten Wlz

000

000

Rentevergoedingen Fonds

000

000

Overige renteopbrengsten6

000

000

Persoonsgebonden budget7

000

000

(Overige) subsidies

000

000

Vergoeding Fonds rechtstreeks met Zorginstituut Nederland te verrekenen kosten en baten (saldo)

000

000

Vergoeding SARS-COV-2 virus compensatieregeling pgb-Wlz

n.v.t.

000

Nagekomen posten voortkomend uit de AWBZ

000

000

Totaal

000

000

De post 'Budget beheerskosten' is als volgt berekend:

2022

x € 1.000

Budget beheerskosten huidig verslagjaar

000

Correcties budget beheerskosten uit hoofde van definitieve vaststelling [jaartal]

000

Correcties budget beheerskosten voorgaande jaren [jaartal]

000

Budget beheerskosten

000

De Wlz-uitvoerder neemt een toelichting op wanneer de Wlz-uitvoerder correcties budget beheerskosten voorgaande jaren wenst op te nemen.

De post 'Vergoeding Fonds rechtstreeks met Zorginstituut Nederland te verrekenen kosten en baten' betreft het saldo van:

2022

Wlz

x € 1.000

2021

Wlz

x € 1.000

Schaden:

Kosten doventolkzorg

000

000

Overige rechtstreeks te verrekenen lasten met het Fonds

000

000

Schaden Wlz-buitenlandzorg gecontracteerd

000

000

Schaden Wlz-buitenlandzorg niet-gecontracteerd

000

000

Overige kosten niet via CAK voorgaande jaren

000

000

Totaal schaden (A)

000

000

Baten:

Vergoedingen van derden

000

000

Opbrengsten regres vorderingen op personen

000

000

Opbrengsten regres overige vorderingen

000

000

Overige rechtstreeks met het Fonds te verrekenen opbrengsten

000

000

Totaal baten (B)

000

000

Saldo vergoeding Fonds rechtstreeks met Zorginstituut Nederland te verrekenen kosten en baten (A -/- B)

000

000

De post 'Vergoeding Fonds rechtstreeks met Zorginstituut Nederland te verrekenen kosten en baten (saldo)' is gelijk aan het saldo van de regel 'Totaal kosten niet via het CAK' van onderdeel 8.'Bruto Schaden Wlz' verminderd met de regel 'Overige rechtstreeks met het Fonds te verrekenen opbrengsten' van onderdeel 7. 'Overige opbrengsten Wlz'.

De post 'Vergoeding Fonds rechtstreeks met Zorginstituut Nederland te verrekenen kosten en baten (saldo)' komt overeen met de regel 'Rechtstreeks met het Fonds langdurige zorg te verrekenen' van onderdeel 1a. 'Via Zorginstituut Nederland met het Fonds langdurige zorg te verrekenen'.

Overige opbrengsten Wlz (7)

2022

Wlz

x € 1.000

2021

Wlz

x € 1.000

Vergoedingen van derden

000

000

Overige rechtstreeks met het Fonds te verrekenen opbrengsten

000

000

Opbrengsten regres vorderingen op personen

000

000

Opbrengsten regres overige vorderingen

000

000

Nagekomen posten voortkomend uit de AWBZ

000

000

Opbrengsten subsidies [omschrijving]

000

000

Overige opbrengsten [omschrijving]

000

000

Totaal

000

000

Bruto schaden Wlz (8)

2022

Wlz

x € 1.000

2021

Wlz

x € 1.000

Werkelijke (zorg)kosten via het CAK:

betrekking op verantwoordingsjaar

000

000

betrekking op kwaliteitskader - verantwoordingsjaar

n.v.t.

000

betrekking op kwaliteitskader – correcties

000

000

betrekking op SARS-CoV-2 virus - vergoeding van omzetderving (doorlopende kosten)

n.v.t.

000

betrekking op SARS-CoV-2 virus – financiering van extra gemaakte kosten

000

000

betrekking op eerdere verantwoordingsjaren (specificeren)

000

000

Subtotaal

000

000

Overige kosten via het CAK:

Afboeking oninbare vorderingen Wlz (zorg in natura)

000

000

Overige instellingen (betreft overige schaden Fonds met betaling via het CAK)

000

000

Tandheelkundige zorg

000

000

SARS-CoV-2 virus – vergoeding van doorlopende kosten tandheelkundige zorg

n.v.t.

000

Overige kosten via het CAK

000

n.v.t.

Subtotaal

000

000

Totaal kosten via het CAK

000

000

Kosten niet via het CAK:

Overige rechtstreeks te verrekenen lasten met het Fonds

000

000

Schaden buitenlandzorg gecontracteerd & niet-gecontracteerd

000

000

Mobiliteitshulpmiddelen

000

000

SARS-CoV-2 virus – financiële zekerheid voor leveranciers van individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen

n.v.t.

000

Kosten (overige) subsidieregelingen

000

000

Kosten Persoonsgebonden budget Wlz

000

000

Kosten experiment integraal pgb

000

000

Afboeking oninbare vorderingen Wlz (pgb)

000

000

SARS-CoV-2 virus - compensatieregeling pgb-Wlz (niet geleverde zorg)

n.v.t.

000

Overige instellingen (betreft overige schaden Fonds)

000

000

Nagekomen posten voortkomend uit de AWBZ

000

000

Dotatie voorziening - vorderingen voortkomend uit de AWBZ

000

000

Vrijval voorziening (negatief) - vorderingen voortkomend uit de AWBZ

000

000

Totaal kosten niet via het CAK

000

000

Totaal bruto schaden

000

000

Overschrijding regiobudget

De bruto schaden van de Wlz-uitvoerder overschrijden het totaal van de regiobudgetten van de zorgkantoorregio's waarvoor de Wlz-uitvoerder de zorgkantoorfunctie uitvoert met <€……> voor de reguliere nacalculaties en met <€……> voor het kwaliteitsbudget.

Bedrijfskosten Wet langdurige zorg (9)

2022

x € 1.000

2021

x € 1.000

Beheerskosten zorgbemiddeling

(waaronder wachtlijstbeheer), cliëntondersteuning en klachtenbehandeling

000

000

Beheerskosten werkzaamheden persoonsgebonden budget

000

000

Beheerskosten ontwikkeling, implementatie en coördinatie pgb 2.0

000

000

Beheerskosten zorgcontractering en overige zorgactiviteiten

000

000

Beheerskosten iWlz, administratie en controle

000

000

Beheerskosten 'Kwaliteitskader verpleeghuiszorg'

n.v.t.

000

Beheerskosten 'Openstellen Wlz voor cliënten met een psychische stoornis'

000

000

Beheerskosten Overheveling hulpmiddelen

n.v.t.

000

Beheerskosten onafhankelijke cliëntondersteuning

000

000

Beheerskosten crisisregisseurs gehandicaptenzorg

n.v.t.

000

Beheerskosten project 'Volwaardig leven'

000

000

Beheerskosten cliëntvertrouwenspersoon

000

000

Subtotaal beheerkosten

000

000

Mutatie technische voorziening

000

000

Doorbelaste afschrijvingskosten

000

000

Totaal bedrijfskosten

000

000

Naar boven