Onderwerp: Bezoek-historie

Ontheffingsbesluit Stichting Pleyade – Stichting Het Schild, Centrum voor Visueel Gehandicapte Ouderen
Ondertekeningsdatum:24-06-2022Publicatiedatum:15-07-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Verzoek tot ontheffing van het concentratieverbod zonder voorafgaande goedkeuring

1.Op 22 juni 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een verzoek ontvangen in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), tot het verlenen van ontheffing van het verbod om een concentratie tot stand te brengen. In dit verzoek is medegedeeld dat Stichting Pleyade voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over de onderneming van Stichting Het Schild, Centrum voor Visueel Gehandicapte Ouderen in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet.
 

Partijen

2.Stichting Pleyade (hierna: Pleyade) is actief op het gebied van verpleging, verzorging en thuiszorg in de gemeenten Arnhem en  Overbetuwe en de streek de Liemers.  

3.Stichting Het Schild, Centrum voor Visueel Gehandicapte Ouderen (hierna: Het Schild) is actief op het gebied van verpleging, verzorgen en thuiszorg aan blinde en slechtziende senioren in Wolfheze.

Het voornemen

4.Het voornemen betreft de overname van bepaalde activa en het personeel van Het Schild door Pleyade. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst van 23 juni 2022.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

5.Betrokken organisaties zijn Pleyade en de onderneming van Het Schild.  

6.De betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is bij betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

8.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De in randnummer 4 omschreven transactie  leidt er namelijk toe Pleyade uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de onderneming van Het Schild.

Beoordeling

9.Artikel 49d, eerste lid, Wmg geeft de NZa de mogelijkheid om in spoedeisende gevallen op verzoek van degene die de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring heeft gedaan, ontheffing te verlenen van het in artikel 49a, eerste lid, Wmg gestelde verbod, indien de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden.

10.Hieronder zal achtereenvolgens worden beoordeeld of sprake is van een spoedeisend geval en of de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden.

A.Spoedeisendheid

11.Op 2 juni 2022 is Het Schild door de rechtbank failliet verklaard. De curator heeft een liguiditeitsbegroting aan de rechter-commissaris gepresenteerd en heeft toestemming gekregen tot 21 juni 2022 de exploitatie van Het Schild voort te zetten. Om een situatie te vermijden waarbij de continuïteit van zorg en cliëntveiligheid als gevolg van het faillissement in gevaar komt, heeft Pleyade zich bij de curator gemeld om de activa en het personeel toebehorend aan Het Schild over te nemen. Het personeel van Het Schild werkt tot en met 24 juni 2022 in opdracht van de curator. Daarna kan de zorgverlening niet langer worden voortgezet waardoor de kwaliteit en continuïteit van zorg in gevaar komt.

12.Gezien het voorgaande acht de NZa het aannemelijk dat de continuïteit van de zorgverlening aan cliënten van Het Schild gevaar loopt. Tevens acht de NZa het aannemelijk dat de zorgverlening aan cliënten kan worden gecontinueerd indien de voorgenomen concentratie op korte termijn plaatsvindt. De NZa concludeert dan ook dat er sprake is van een spoedeisend geval in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wmg.

B. Redelijk vermoeden van goedkeuring

13.In het algemeen geeft de NZa haar goedkeuring voor een voorgenomen concentratie tussen partijen, mits voldaan wordt aan de volgende eisen:
o partijen hebben voldoende inzicht gegeven in de verwachte effecten van de beoogde concentratie;
o het oordeel en de aanbeveling van cliënten, personeel en andere betrokkenen zijn overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;
o de continuïteit van cruciale zorg komt door de voorgenomen concentratie niet in het geding.

14.Voor de verlening van een ontheffing in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wmg is het noodzakelijk dat de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring niet zal onthouden. De NZa acht dat ten aanzien van de onderhavige voorgenomen concentratie tussen partijen aannemelijk. Daartoe is het volgende redengevend:

De verwachte effecten van de beoogde concentratie

15.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie voor het zorgaanbod, de zorglocaties en eventuele risico’s die samenhangen met de concentratie. De effectrapportage biedt echter onvoldoende inzicht in de financiële prognoses op de middenlange termijn van Pleyade. In het kader van de in randnummer 13 en 14 genoemde beoordelingsstandaard en gelet op artikel 49b, tweede lid, Wmg acht de NZa de overgelegde effectrapportage in beginsel ontoereikend. Als zodanig ziet de NZa aanleiding om aan onderhavig besluit het in randnummer 22 gestelde voorschrift te verbinden dat partijen de effectrapportage nader aanvullen.

Betrokkenheid belanghebbenden

16.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

17.De cliëntenraad en ondernemingsraad van Pleyade zijn geïnformeerd over de voorgenomen concentratie en hebben een advies afgegeven.  

18.De cliëntenraad en ondernemingsraad van Het Schild hebben aangegeven dat zij voldoende en tijdig betrokken zijn bij de voorgenomen concentratie.

Andere stakeholders

19.Naast het personeel en de cliënten hebben partijen aangegeven dat zij andere betrokkenen, waaronder het betrokken zorgkantoor en vakverenigingen, hebben geïnformeerd over de voorgenomen concentratie.

Continuïteit cruciale zorg

20.Pleyade en Het Schild leveren zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

 

B.Voorschriften

21.Gezien de spoedeisendheid van de besluitvorming omtrent het ontheffingsverzoek heeft de NZa geen diepgaand onderzoek kunnen doen naar de voorgenomen concentratie.

22.Gezien het beschrevene in randnummer 15 acht de NZa het wenselijk een voorschrift te verbinden aan de ontheffing. In onderhavige aanvraag wordt derhalve het volgende voorschrift verbonden aan de goedkeuring van de voorgenomen concentratie:
o De effectrapportage dient nader aangevuld te worden door het aanleveren van de financiële meerjarenprognoses voor de komende vijf jaar. 

Conclusie

23.Gelet op het bovenstaande concludeert de NZa dat er in de onderhavige zaak sprake is van een spoedeisend geval zoals bedoeld in artikel 49d, eerste lid, Wmg, waarbij zij het redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden. Het verzoek om ontheffing zal derhalve worden toegewezen.

Datum: 24 juni 2022

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen. 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven