Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit EyeCare Group B.V. – Dea B.V. – Herm B.V.
Ondertekeningsdatum:17-06-2022Publicatiedatum:13-07-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

1.Op 27 mei 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

Partijen

2.EyeCare Group B.V. is (onder meer) via haar dochterondernemingen Ear 2 Ear B.V. (hierna: Ear 2 Ear) actief op het gebied van oogzorg en audiologische zorg in de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het EyeCare Group concern).

3.Dea B.V. (hierna: Hoorus Boxmeer) is actief op het gebied van audiologische zorg in Boxmeer.
 

4.Herm B.V. (hierna: Hoorus Malden) is actief op het gebied van audiologische zorg in Malden.

Het voornemen

5.Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Hoorus Boxmeer en Hoorus Malden door Ear 2 Ear. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 21 mei 2022.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

6.Betrokken organisaties zijn Ear 2 Ear, Hoorus Boxmeer en Hoorus Malden.

7.Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

8.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

9.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Ear 2 Ear uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Hoorus Boxmeer en Hoorus Malden.

Beoordeling

10.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

11.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

B.Betrokkenheid belanghebbenden

12.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

13.Hoorus Boxmeer en Hoorus Malden doen door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en vallen daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Hoorus Boxmeer en Hoorus Malden door de NZa niet beoordeeld.

Cliënten

14.Uit artikel 2, onderdeel e, onder 8, van het Besluit Wmcz 2018 blijkt dat instellingen die uitsluitend zorg verlenen door optometristen, orthoptisten en audiciëns niet verplicht zijn om een cliëntenraad in de zin van de Wmcz 2018 in te stellen. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van het EyeCare Group concern door de NZa niet beoordeel.

Personeel

15.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt  dat het EyeCare Group concern geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat het wel al zijn personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.
 

C.Cruciale zorg

16.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

Besluit

17.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

Datum: 17 juni 2022

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
             (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)


Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:-
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven