Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart wachttijden casemanagement dementie - april 2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

1 Introductie

De regeling voor zorgaanbieders die casemanagement dementie leveren, is per 1 juli 2021 aangepast. We hebben de regeling verduidelijkt en de administratieve lasten voor zorgaanbieders verminderd. In het vervolg vindt de aanlevering ieder kwartaal plaats door het Dementienetwerk. Het Dementienetwerk clustert de informatie van alle zorgaanbieders in zijn regio en geeft de informatie door aan het Zorgbeeldportaal. Hierdoor krijgen zorgverzekeraars en wij beter inzicht in hoe lang de wachttijden in bepaalde regio's zijn.

Sinds het ingaan van de aangepaste regeling zijn er in totaal 3 aanleveringen geweest. De eerste aanlevering vond plaats in oktober 2021. In deze rapportage vindt u de resultaten van de meest recente aanlevering (april 2022). Hiermee maken wij de wachttijden en wachtlijsten op een eenduidige en toegankelijke manier inzichtelijk.

2 Resultaten

In totaal zijn er, voor het aanlevermoment van april 2022, tot nu toe 43 aanleveringen via het zorgbeeldportaal van de NZa gedaan. Dat betekent dat 70% van de netwerken heeft aangeleverd. In de 43 netwerken die hebben aangeleverd zijn er in totaal 45.322 cliënten in zorg voor casemanagement dementie (bij het vorige meetmoment ging dat om 49.815 cliënten van 52 netwerken). In totaal zijn er 994 fte casemanagers dementie (vorige meetmoment: 1056 fte) werkzaam in deze netwerken.

2.1 Aantal wachtenden

Samen staan er 1521 mensen op de wachtlijst voor een casemanager (vorige meetmoment: 2082 mensen). In de figuur hieronder valt voor elk aanleverend netwerk te zien hoeveel wachtenden er zijn en welk deel van de wachtenden al langer dan 6 weken op de wachtlijst staat. In totaal staan er 655 mensen langer dan 6 weken op de wachtlijst (vorige meetmoment: 756 mensen).

Er zijn 11 netwerken zonder een wachtlijst.

Figuur 1: Het aantal wachtenden per aanleverend netwerk

2.2 Wachtenden t.o.v. cliëntennetwerk

Hieronder is voor elk van de netwerken te zien wat de verhouding is van het aantal wachtenden t.o.v. het aantal cliënten in het netwerk. Gemiddeld is er sprake van 3 wachtenden per 100 cliënten in het netwerk.

Figuur 2: Het aantal wachtenden per 100 cliënten in het netwerk.

2.3 Gemiddelde wachttijd

De gemiddelde aangeleverde wachttijd voor casemanagement dementie (gewogen naar cliëntaantallen) is 3,7 weken. Van alle aangeleverde netwerken is er bij 12 sprake van een wachttijd van 0 weken. Hieronder is te zien hoe de gemiddelde wachttijd varieert tussen de netwerken.

Figuur 3: De gemiddelde wachttijd voor alle aanleverende netwerken.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de cijfers waarmee figuur 3 tot stand is gekomen.

Tabel 1: Het aantal netwerken voor de verschillende gemiddelde wachttijden (afgerond naar weken).

Wachttijd (weken)

Aantal netwerken

0

13

1

2

2

7

3

3

4

5

5

3

6

3

8

1

9

2

11

1

12

2

16

1

2.4 Verloop over tijd

Onderstaande figuren laten zien hoe het aantal wachtenden en de gemiddelde wachttijd over tijd verloopt. Hiervoor worden de cijfers per meetmoment gemiddeld (gewogen naar cliëntaantallen).

Figuur 4: Het gemiddelde aantal wachtenden per 100 cliënten in het netwerk per meetmoment.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de cijfers waarmee figuur 4 tot stand is gekomen.

Tabel 2: Het gemiddeld aantal wachtenden per 100 cliënten voor de verschillende meetmomenten.

Meetmoment

Gemiddelde aantal wachtenden per 100 cliënten

1 oktober 2021

2,71

1 januari 2022

4,18

1 april 2022

3,36

Figuur 5: Gemiddelde wachttijd per meetmoment.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de cijfers waarmee figuur 5 tot stand is gekomen.

Tabel 3: De gemiddelde wachttijd bij de verschillende meetmomenten.

Meetmoment

Gemiddelde wachttijd (weken)

1 oktober 2021

3,05

1 januari 2022

3,81

1 april 2022

3,68

2.5 Vervolg

Na enkele metingen kunnen we dieper ingaan op de ontwikkeling van de wachttijden en het aantal wachtenden. Op de korte termijn gaan we met de netwerken in gesprek die niet hebben aangeleverd. Tevens gebruiken we deze informatie voor ons toezicht en spreken we de regio's met de langste wachtlijsten.

Naar boven