Onderwerp: Bezoek-historie

Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg TB/REG-23625-01
Versie:vergelijk
Vergelijk versie 2 met:
Status: Niet in werking getreden

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer Datum inwerkingtreding  
TB/REG-23625-01 1 januari 2023  
Datum ondertekening Geldig tot Behandeld door
14 juli 2022 1 januari 2024 directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

 

en gelet op:

 • Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg - BR/REG-23139
 • Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg - NR/REG-2313
 • Beleidsregel tariefopbouw prestaties in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg – BR/REG-22143
 • Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg - BR/REG-21112
 • Beleidsregel kostprijsonderzoek ggz en fz - BR/REG-18163
 • Algemeen kader tariefprincipes - BR/REG-21152
 • Afronding tarieven - AL/BR-0031

 

besloten:

dat rechtsgeldig

 

door:

zorgaanbieders die geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg leveren als bedoeld in artikel 1.3 Reikwijdte van de Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg - BR/REG-22137b

 

aan:

ziektekostenverzekeraars

(niet-)verzekerden

de Minister van Justitie en Veiligheid (JenV), aangemerkt als ziektekostenverzekeraar voor wat betreft de inkoop van forensische zorg

 

in rekening mag worden gebracht:

de prestaties en bijbehorende tarieven (in euro’s) zoals opgenomen in bijlage 1 van deze beschikking. Bijlage 1 maakt integraal onderdeel uit van deze beschikking.

Aanvullende voorwaarden, voorschriften en beperkingen

Algemeen

 1. Een toeslag mag niet zelfstandig gedeclareerd worden, maar alleen als toeslag op een consult of een verblijfsdag.
 2. Bij declaratie moeten de informatie-elementen c1 Naam Regiebehandelaar en c2 AGB-code regiebehandelaar vermeld zijn, conform artikel 5.2 van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Voor de prestaties Acute ggz binnen budget geldt een uitzondering: bij declaratie van deze prestaties zijn de informatie-elementen c1 Naam Regiebehandelaar en c2 AGB-code regiebehandelaar niet vereist.

 

Specifiek

 1. Prestaties binnen de setting Hoogspecialistisch (ambulant en klinisch, met contractvoorwaarde) mogen alleen gedeclareerd worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van die setting.
 2. De Toeslag Spravato mag alleen gedeclareerd worden als de indicatie is vastgelegd waarvoor Spravato is toegediend.
 3. De Toeslag Oorlogsgerelateerd psychotrauma mag alleen gedeclareerd worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van de toeslag.
 4. Een Facultatieve prestatie kan alleen gedeclareerd worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van die facultatieve prestatie.
 5. De prestatie Zorgmachtiging Wet verplichte ggz mag eenmaal per aanvraag zorgmachtiging gedeclareerd worden.
 6. De Transitieprestatie mag alleen gedeclareerd worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van de transitieprestatie.

 

Tarieven

 1. Het tarief voor een prestatie is niet hoger dan het NZa maximumtarief dat op de uitvoeringsdatum van de prestatie gold volgens deze tariefbeschikking. Dit betekent dat prijsafspraken kunnen worden gemaakt op of onder het maximumtarief met een ondergrens van € 0,-. In aanvulling hierop biedt de NZa aan zorgaanbieders een mogelijkheid om tot een maximum van 10% boven het geldende maximumtarief prijsafspraken te maken. Dat is het max-max tarief. Het max-max tarief is een vorm van een maximum tarief. Om hiervoor in aanmerking te komen dient sprake te zijn van een schriftelijke overeenkomst met de zorgverzekeraar. Voor de volgende prestaties gelden maximumtarieven:
  • Consulten
  • Verblijfsdagen, zzp’s en extramurale parameters
  • Toeslagen
  • Overige prestaties, met uitzondering van:
   • i.Facultatieve prestaties
   • ii.Transitieprestatie
   • iii.Overige prestaties Acute ggz binnen budget
 2. Voor de volgende prestaties gelden vaste tarieven:
  • Overige prestaties Acute ggz binnen budget.
 3. Voor de volgende prestaties gelden vrije tarieven:
  • Facultatieve prestaties
  • Transitieprestatie

Oude tariefbeschikking

Tariefbeschikking Geestelijke gezondheidszorg en Forensische Zorg TB/REG-22619-04, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2022, is op laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Inwerkingtreding

Deze tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en vervalt met ingang van 1 januari 2024. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze tariefbeschikking in de Staatscourant mededeling worden gedaan.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:  

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

 

Fax: 030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

 

M. Krijgsheld MSc

unitmanager Beschikbaarheidbijdragen, Geestelijke Gezondheid en Forensische Zorg

 

 

 

 

Bijlage 1: Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg

Naar boven