Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg - Stichting Regionale Ambulancevoorziening Limburg Noord
Ondertekeningsdatum:27-05-2022Publicatiedatum:08-07-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

1.Op 28 maart 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

Partijen

2.Stichting Regionale Ambulancevoorziening Limburg Noord (hierna: RAV Limburg Noord) is actief op het gebied van ambulancezorg in de regio Noord- en Midden-Limburg.

3.Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (hierna: GGD Zuid-Limburg) is actief op het gebied van de publieke gezondheid door de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en ambulancezorg in de regio Zuid-Limburg.

Het voornemen

4.Het voornemen betreft de fusie tussen RAV Limburg Noord en het onderdeel ambulancezorg van GGD Zuid-Limburg waarbij de RAV Limburg Noord en het onderdeel ambulancezorg van GGDD Zuid-Limburg op zullen gaan in een nieuw op te richten stichting met als werknaam Stichting Regionale Ambulancevoorziening Limburg. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende intentieovereenkomst van 30 september 2021, bij de aanvraag overgelegde conceptstatuten van het nieuw op te richten Stichting Regionale Ambulancevoorziening Limburg van 15 februari 2022 en bij de aanvraag overgelegde fusiedocumenten van 20 januari 2022 en 14 februari 2022.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

5.Betrokken organisaties zijn RAV Limburg Noord en een onderdeel van GGD Zuid-Limburg.
 

6.Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.
 

7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

8.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat het onderdeel ambulancezorg van GGD Zuid-Limburg en RAV Limburg Noord fuseren.

Beoordeling

9.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

10.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

B.Betrokkenheid belanghebbenden

11.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

12.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door RAV Limburg Noord en GGD Zuid-Limburg op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

13.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door RAV Limburg Noord en GGD Zuid-Limburg overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.
 

C.Cruciale zorg

14.RAV Limburg Noord en GGD Zuid-Limburg leveren ambulancezorg. Uit de overgelegde gegevens volgt dat de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg niet in gevaar komt.

Besluit

15.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

Datum: 27 mei 2022

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven