Onderwerp: Bezoek-historie

Brief toelichting wijzigingen regelgeving orthodontische zorg 2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan de besturen van

- KNMT

- VTvO

- ZN

- Patiëntenfederatie Nederland

- Consumentenbond

 

Behandeld door

Telefoonnummer

E-mailadres

Kenmerk

Directie Regulering

088 770 8 770

info@nza.nl

428533/1394563

Onderwerp

Datum

Toelichting wijzigingen regelgeving orthodontische zorg

en regeling mondzorg 2023

30 juni 2022

 

Geachte heer/mevrouw,

Op 28 juni 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de Beleidsregel orthodontische zorg (BR/REG-23112) en de Regeling mondzorg (NR/REG-2305) vastgesteld. De ingangsdatum is 1 januari 2023. In lijn met deze vaststelling, hebben we ook de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg (TB/REG-23607-01) en de Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer (TB/REG-23608-01) aangepast. In deze brief licht ik de wijzigingen toe.


Wijzigingen regelgeving orthodontische zorg


B- en C-categorie

De lijst van orthodontische prestaties is gesplitst naar de behandeling van het soort patiënt. In de omschrijving van de B- en C-categorie is verduidelijkt dat deze categorieën alleen van toepassing zijn indien sprake is van functionele problemen veroorzaakt door de schisis of een in ernst met schisis vergelijkbare afwijking.

F493) Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak

Sinds de introductie van beugel categorie 7 is de techniek zodanig doorontwikkeld dat het gebruikelijk is geworden om tussentijds een aanpassing te doen in de plaatsen waar de beugel aangrijpt op de tanden. Deze aangrijpingspunten, zogenaamde attachments, moeten dan worden verwijderd en opnieuw geplaatst (refinements). Hiervoor was geen prestatie. Deze wordt nu toegevoegd.

Bij deze prestatie kunnen materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de vacuümgevormde correctiehoesjes, dus niet van de attachments.

F517) Beugelconsult per maand categorie 7

Voorheen was het gangbaar dat alle materiaal – en techniekkosten bij het plaatsen van beugel categorie 7 in rekening werden gebracht. Inmiddels komt het steeds vaker voor dat er ook gedurende de behandeling nog correctiehoesjes worden verstrekt. Per 2023 is het daarom mogelijk om naast prestatie F517 materiaal- en techniekkosten in rekening te brengen voor uitsluitend de kosten van de vacuümgevormde correctiehoesjes.

F520) Beugelconsult op afstand

Er zijn steeds meer mogelijkheden om de beugelbehandeling op afstand te monitoren. Een consult op afstand is echter niet volledig gelijkwaardig aan een fysiek beugelconsult. Per 2023 is daarom een prestatie toegevoegd voor een beugelconsult op afstand om de voortgang van de behandeling te beoordelen. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien er sprake is van directe tijd met de patiënt. Indien het beugelconsult op afstand in dezelfde maand plaatsvindt als een fysiek beugelconsult, dan valt het consult op afstand binnen de prestaties voor de fysieke beugelconsulten en mag enkel het fysieke beugelconsult in rekening worden gebracht.

Definitie van een maand

In de regelgeving orthodontische zorg werd het begrip (behandel)maand diverse keren gebruikt. Er heerste echter onduidelijkheid hoe dit geïnterpreteerd moet worden. Daarom is een definitie van een maand aan de regelgeving toegevoegd.

F911) Inkopen op uitkomst orthodontie

In de omschrijving van prestatie F911 staat welke prestaties niet in combinatie met deze prestatie in rekening gebracht mogen worden (tenzij expliciet anders overeengekomen met de ziektekostenverzekeraar). Per abuis stond prestatie F810A hier nog niet bij, deze is, net zoals de nieuwe prestatie F520A toegevoegd aan de opsomming.


Wijzigingen Regeling mondzorg

In de Regeling mondzorg is de lijst met prestaties waarbij de kaak of het element moet worden vermeld aangepast in lijn met de wijzigingen die worden doorgevoerd in de regelgeving.


Tot slot

De bovengenoemde wijzigingen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de beroeps- en brancheverenigingen. De voorstellen zijn geconsulteerd en partijen hebben hier hun visie op kunnen geven. Op basis van deze reacties hebben wij een definitief besluit genomen.

Ik verzoek u vriendelijk uw achterban te informeren over deze wijzigingen.


Heeft u vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum van de NZa: via WhatsApp op 088 - 770 87 70 (voor telefonische contact kunt u via WhatsApp een verzoek doen) of per e-mail via info@nza.nl. Het Informatie- en Contactcentrum is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.


Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit,
E. de Kogel, MSc

unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven