Onderwerp: Bezoek-historie

Brief toelichting wijzigingen regelgeving tandheelkundige zorg 2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan de besturen van

- Consumentenbond

- KNMT

- NVM

- NVIJ

- ONT

- Patiëntenfederatie Nederland

- ZN

 

Behandeld door

Telefoonnummer

E-mailadres

Kenmerk

Directie Regulering

088 770 8 770

info@nza.nl

428532/1394560

Onderwerp

Datum

Toelichting wijzigingen regelgeving tandheelkundige zorg

en regeling mondzorg 2023

30 juni 2022

 

Geachte heer/mevrouw,

Op 28 juni 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de Beleidsregel tandheelkundige zorg (BR/REG-23111) en de Regeling mondzorg (NR/REG-2305) vastgesteld. De ingangsdatum is 1 januari 2023. In lijn met deze vaststelling heeft de NZa ook de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg (TB/REG-23606-01) en de Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer (TB/REG-23608-01) aangepast. In deze brief licht ik de wijzigingen toe.


Wijzigingen regelgeving tandheelkundige zorg


Herziening J-hoofdstuk (Implantologie)

Het J-hoofdstuk hebben we samen met partijen opnieuw ingericht. De prestaties zijn in lijn gebracht met de huidige werkwijze in de praktijk en verduidelijkt waar nodig. Hieronder lichten we de belangrijkste wijzigingen kort toe:


Nieuwe nummering codes

Het hoofdstuk is opnieuw ingedeeld en de prestatiecodes zijn opnieuw genummerd waardoor het hoofdstuk weer logisch is opgebouwd. In bijlage 1 geven we een overzicht van de oude codes en de nieuwe codes per 2023.


Verduidelijking prestatiebeschrijvingen

De algemene bepalingen, die tot nu toe apart van de prestaties in de regelgeving waren opgenomen, zijn nu onderdeel van de prestatiebeschrijvingen en daardoor veel beter vindbaar.
Prestaties zijn met behulp van deze teksten uit de algemene bepalingen verduidelijkt en zo consumentvriendelijk mogelijk omschreven. Ook is de gebruikte terminologie gelijk getrokken.


J012) Proefopstelling implantologie 1-4 elementen en J013) Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen.

De prestatie voor het maken van een proefopstelling is gesplitst in twee prestaties; één voor een proefopstelling van 1-4 elementen en één voor een proefopstelling van 5 of meer elementen.


J052) Prepareren donorplaats

Prestatie J11 (nieuwe code J052) is verplaatst van onderdeel b Pre-implantologische chirurgie naar onderdeel e Diversen.


J06) Vrijleggen foramen mentale

Prestatie J06 (Vrijleggen foramen mentale) is verwijderd. De prestatie is via een gewogen gemiddelde opgeslagen op en opgenomen in de prestaties waarbij deze in rekening gebracht mocht worden.


J19) Toeslag esthetische zone

Prestatie J19 is verplaatst van onderdeel b2 Pre- en per- implantologische chirurgie: diversen naar onderdeel e Diversen. In de beschrijving is verduidelijkt dat deze prestatie een toeslag is voor de extra chirurgische handelingen die noodzakelijk zijn in de esthetische zone. Daarnaast is verduidelijkt dat deze prestatie per kaakhelft in rekening gebracht mag worden.


J055) Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie

In deze prestatie is verduidelijkt dat de venapunctie onder verantwoordelijkheid van een arts uitgevoerd moet worden.


J104 Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk

Prestatie J104 is toegevoegd voor eenvoudige reparaties van een klikgebit. Deze prestatie bestond al in het P-hoofdstuk voor niet-implantaatgedragen kunstgebitten. Omdat ten behoeve van het klikgebit alleen J-codes in rekening gebracht mogen worden, is deze prestatie ook in het J-hoofdstuk toegevoegd.


H38) Uitvoeren eerste autotransplantaat en H39) Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting

Het Zorginstituut heeft aangegeven dat het uitvoeren van een autotransplantaat als chirurgische tandheelkundige verrichting onder de aanspraak valt in het basispakket voor de jeugd. Daarom is prestatie J39 verplaatst naar het H-hoofdstuk.

Door de verplaatsing van deze behandeling van het J-hoofdstuk naar het H-hoofdstuk, is deze prestatie nu inclusief de prestatie voor overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie (oude code J97, nieuwe code J001).

Omdat deze overheadkosten per zitting één keer in rekening gebracht mogen worden, is er onderscheid gemaakt tussen een prestatie voor het uitvoeren van het eerste autotransplantaat (H38) met een tarief inclusief J97/J001 en het uitvoeren van het volgende autotransplantaat in dezelfde zitting (H39). Omdat voor prestaties in onderdeel B van hoofdstuk H de prestatie H90 ( voorbereiden praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B) gedeclareerd mag worden en dit in de oude situatie niet kon, is het tarief van H38 en H39 verlaagd met een bedrag gelijk aan het tarief H90.


R67) Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

Prestatie J44 is verplaatst naar het R-hoofdstuk, omdat deze prestatie qua inhoud beter in dit hoofdstuk past. 

 

Overige wijzigingen in de regelgeving tandheelkundige zorg


C016) Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling

In de restauratieve tandheelkunde is vaak sprake van complexe gebitssituaties. Om voorspelbaar te kunnen restaureren is het vervaardigen van een proefopstelling nodig. Tot nu toe waren hier geen aparte prestaties voor vastgesteld. De proefopstelling is enerzijds een manier om de patiënt te laten zien hoe het eindresultaat gaat zijn, anderzijds om het dichtbijten en over elkaar schuiven in de nieuwe situatie te evalueren.


R92) Passen restauratieve proefopstelling in de mond

Prestatie R92 is toegevoegd voor het passen van de restauratieve proefopstelling in de mond (mock-up). Hiermee kan de mondzorgverlener het beoogde eindresultaat aan de patiënt laten zien. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien deze prestatie op verzoek van de patiënt wordt uitgevoerd.


G74) Plaatsen van myofunctionele apparatuur en G76) Consult myofunctionele therapie

De bestaande prestatie G74 is gewijzigd van een all-in tarief in een prestatie voor alleen het plaatsen van myofunctionele apparatuur (inclusief uitleg). Hiernaast is prestatie G76 toegevoegd voor een (maandelijks) consult. Met deze wijziging wordt meer recht gedaan aan de duur en doorlooptijd van de behandeling die per kind sterk verschillend is.

In de omschrijving van prestatie M01 is verduidelijkt dat deze prestatie niet in rekening gebracht kan worden in het kader van myofunctionele therapie.


M61) Mondbeschermer of fluoridekap

Er was geen prestatie voor de fluoridekap. Daarom is prestatie M61 is verbreed. Deze prestatie is nu ook van toepassing bij een fluoridekap.


H50) Terugzetten tand of kies, eerste element en H55) Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting

In prestatie H55 werd de term ‘buurelement’ gebruikt. De terminologie in deze prestatie is gelijkgetrokken met de terminologie in de rest van de regelgeving. Prestatie H50 geldt voor het eerste element en H55 is aangewezen voor het volgende element in dezelfde zitting.


H34) Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak

Op dit moment is er geen prestatie voor het verrichten van handelingen die nodig zijn om een geretineerd element (nog niet doorgebroken tand/kies) te laten doorbreken. Daarom wordt hiervoor een nieuwe prestatie, H34, toegevoegd.


H35) Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie

Er was onduidelijkheid over wanneer prestatie H35 in rekening gebracht mag worden. Daarom is in de prestatiebeschrijving gespecificeerd dat het gaat om een chirurgische verwijdering waarbij tenminste twee van de volgende zaken zijn uitgevoerd: splitsen van de wortel(s), wegboren van kaakbot en/of het opklappen van het tandvlees (mucoperiostale opklap).


P043) Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting

Er is onduidelijkheid over hoe vaak P043 in rekening gebracht mag worden. In de omschrijving van prestatie P043 is daarom verduidelijkt dat deze prestatie eenmaal in rekening kan worden gebracht bij P002, P004, P020 of P022.


P-hoofdstuk onderdeel e Nazorg

Prestatie P066 stond per abuis niet in de opsomming met prestaties onder onderdeel e Nazorg, die niet binnen vier maanden na plaatsing van het kunstgebit gedeclareerd kunnen worden. Daarom is P066 aan de opsomming toegevoegd.

Prestatie P066 stond ook niet in de opsomming met betrekking tot een immediaat geplaatst kunstgebit. Ook hier is P066 aan de opsomming toegevoegd.


T102) Tandvleescorrectie, één element en T103) Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen       T121) Kroonverlenging, één element en T122) Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen

In de regelgeving is verduidelijkt wanneer T102 en T103 in rekening gebracht mag worden. Eenzelfde verduidelijking is toegepast op prestatie T121 en T122.

T102/T121 is van toepassing als er één element wordt behandeld. Bij een behandeling van 2 tot en met 6 elementen is prestatie T103/T122 aangewezen (ongeacht de locatie van de elementen). Indien sprake is van behandeling van 7 elementen declareert u één keer T102/T121 en één keer T103/T122. Bij behandeling van 8 elementen declareert u twee keer T103/T122. Dit is ongeacht de locatie van de elementen en geldt dus ook indien het om elementen in verschillende kaken gaat.


U25) Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten

De NZa ontving signalen uit het veld dat de dagelijkse mondverzorging en/of het van de kamer halen en weer terugbrengen van de patiënt middels prestatie U25 in rekening werd gebracht. Deze ‘transfer’ is echter onderdeel van de Wlz-zorg en mag niet apart in rekening worden gebracht. Daarom is prestatie U25 op dit onderdeel verduidelijkt.


U05) Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten

In de prestatiebeschrijving van U05 staat geschreven dat deze code ook in combinatie met prestatie E04 of H21 gedeclareerd mag worden. Per abuis stond in de beschrijving van E04 en H21 niet dat deze prestaties in combinatie met prestatie U05 in rekening gebracht mogen worden. Daarom is U05 als mogelijke combinatie toegevoegd bij de prestaties E04 en H21.


Wijzigingen Regeling mondzorg

In de Regeling mondzorg is de lijst met prestaties waarbij de kaak of het element moet worden vermeld aangepast in lijn met de wijzigingen die worden doorgevoerd in de regelgeving.


Tot slot

De bovengenoemde wijzigingen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de beroeps- en brancheverenigingen. De voorstellen zijn geconsulteerd en partijen hebben hier hun visie op kunnen geven. Op basis van deze reacties hebben wij een definitief besluit genomen.

Ik verzoek u vriendelijk uw achterban te informeren over deze wijzigingen.


Heeft u vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum van de NZa: via WhatsApp op 088 - 770 87 70 (voor telefonische contact kunt u via WhatsApp een verzoek doen) of per e-mail via info@nza.nl. Het Informatie- en Contactcentrum is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

et vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

E. de Kogel, MSc

unitmanager Eerstelijnszorg  

Naar boven