Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking eerstelijnsverblijf - TB/REG-23612-03
Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum ingang

 

TB/REG-23612-03

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

23 december 2022

1 januari 2024

directie Regulering


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid, onderdelen a, c en d jo. artikel 51 tot met 53 van de Wmg,

op basis van de beleidsregel:

Beleidsregel eerstelijnsverblijf,

en de regeling:

Regeling eerstelijnsverblijf,

besloten:

dat rechtsgeldig,

door:

  • zorgaanbieders die eerstelijnsverblijf en psychologische zorg leveren zoals bedoeld in de Beleidsregel eerstelijnsverblijf,

  • en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg (factormaatschappijen),

aan:

  • ziektekostenverzekeraars;

  • (niet-)verzekerden2;

  • en zorgaanbieders,

in rekening mag worden gebracht:

de prestatiebeschrijvingen en bijbehorende tarieven (in euro's) zoals omschreven in de bij deze prestatie- en tariefbeschikking behorende bijlage 1, mits voldaan is aan de bij de betreffende prestatiebeschrijvingen beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen, alsmede de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijnde beleidsregel en regeling.

De vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.

Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.


Vervallen en intrekken oude prestatie- en tariefbeschikking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze prestatie- en tariefbeschikking worden de:

- Prestatie- en tariefbeschikking eerstelijnsverblijf, met kenmerk TB/REG-23612-01; en

- Prestatie- en tariefbeschikking eerstelijnsverblijf, met kenmerk TB/REG-23612-02,

ingetrokken.

De Prestatie- en tariefbeschikking eerstelijnsverblijf, met kenmerk TB/REG-22615-03, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2022, is met ingang van de dag na de laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.


Toepasselijkheid voorafgaande beschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking eerstelijnsverblijf, met kenmerk TB/REG-22615-03, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking gold.


Inwerkingtreding en bekendmaking

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving van de terinzagelegging van deze beschikking ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b van de Wmg, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.


Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking eerstelijnsverblijf.


Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.


Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit
E. de Kogel MSc
unitmanager Eerstelijnszorg

Bijlage 1 bij Prestatie- en tariefbeschikking eerstelijnsverblijf

Ten aanzien van de onderstaande prestatiebeschrijvingen zijn algemene en specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen voor de betreffende zorgaanbieder van toepassing.

1. Prestatiebeschrijvingen

Prestatiebeschrijvingen

Tarief

Eerstelijnsverblijf laag complex: verblijf en zorg bij één aandoening of beperking

Maximaal € 189,58

Eerstelijnsverblijf hoog complex: verblijf en zorg bij meerdere aandoeningen of beperkingen die elkaar beïnvloeden

Maximaal € 289,57

Eerstelijnsverblijf palliatief terminale zorg: verblijf en palliatieve zorg in de laatste levensfase

Maximaal € 388,46

Experimentprestatie: resultaatbeloning en zorgvernieuwing

Vrij tarief

Coördineren van verblijf (regionale coördinatiefunctie)

Vrij tarief

Onderlinge dienstverlening

Vrij tarief

Toeslag eerstelijnsverblijf voor zorg aan individuele Covid-19 patiënt, verzorgd op een afzonderlijke kamer

Maximaal € 330,62

Eerstelijnsverblijf in combinatie met geclusterde zorg aan Covid-19 patiënt, verzorgd in een aparte Covid-19 Unit

Maximaal € 849,84


2. Specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen

De prestaties:

- Eerstelijnsverblijf laag complex: verblijf en zorg bij één aandoening of beperking;

- Eerstelijnsverblijf hoog complex: verblijf en zorg bij meerdere aandoeningen of beperkingen die elkaar beïnvloeden;

- Eerstelijnsverblijf voor palliatief terminale zorg: verblijf en palliatieve zorg in de laatste levensfase;

- Eerstelijnsverblijf in combinatie met geclusterde zorg aan Covid-19 patiënt, verzorgd in een aparte Covid-19 Unit.

omvatten de volgende componenten:

  • Verblijf voor zorg die medisch noodzakelijk is. Hierbij is inbegrepen de huisvestingskosten, inventaris, eten en drinken, schoonmaak, linnengoed, outillagemiddelen, etc.

  • 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging.

  • De geneeskundige zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten. Bij de geneeskundige zorg is ook de diagnostiek, voor zover uitgevoerd door de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten, inbegrepen. Indien een specialist ouderengeneeskunde een geriatrisch assessment uitvoert ten behoeve van toegang tot de geriatrisch revalidatiezorg, is dit niet opgenomen in de integrale prestaties van het eerstelijnsverblijf.

  • De psychologische zorg binnen eerstelijnsverblijf, die samenhangt met de indicatie voor opname in het eerstelijnsverblijf.

  • De paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, logopedie, diëtetiek en ergotherapie) binnen het eerstelijnsverblijf, die samenhangt met de indicatie voor opname in het eerstelijnsverblijf.


1. Eerstelijnsverblijf laag complex: verblijf en zorg bij één aandoening of beperking

De prestatie eerstelijnsverblijf laag complex is een prestatie per verblijfsdag en heeft als kenmerk dat de zorglevering door de aard van de zorgvraag laag complex is.

Eerstelijnsverblijf laag complex is medisch noodzakelijk in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen plegen te bieden, en gaat al dan niet gepaard met verpleging, verzorging of paramedische zorg, voor een enkelvoudige aandoening of beperking. Onder de prestatie valt ook de psychologische zorg binnen het eerstelijnsverblijf, zoals bedoeld in artikel 1 van de beleidsregel.

Hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen wordt aan de patiënt verleend.


2. Eerstelijnsverblijf hoog complex: verblijf en zorg bij meerdere aandoeningen of beperkingen die elkaar beïnvloeden

De prestatie eerstelijnsverblijf hoog complex is een prestatie per verblijfsdag en heeft als kenmerk dat de zorglevering door de aard van de zorgvraag hoog complex is.

Eerstelijnsverblijf hoog complex is medisch noodzakelijk in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen plegen te bieden, en gaat al dan niet gepaard met verpleging, verzorging of paramedische zorg, voor meerdere en elkaar beïnvloedende aandoeningen of beperkingen. Onder de prestatie valt ook de psychologische zorg binnen het eerstelijnsverblijf, zoals bedoeld in artikel 1 van de beleidsregel.

Algemene dagelijkse levensverrichtingen worden van de patiënt overgenomen en er wordt toezicht en sturing geboden.


3. Eerstelijnsverblijf voor palliatief terminale zorg: verblijf en palliatieve zorg in de laatste levensfase

De prestatie eerstelijnsverblijf palliatief terminale zorg is een prestatie per verblijfsdag en heeft als kenmerk dat sprake is van zorg voor een patiënt, waarbij de levensverwachting van de patiënt volgens de behandelend arts drie maanden of korter zal zijn.

Eerstelijnsverblijf voor palliatief terminale zorg is medisch noodzakelijk in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen plegen te bieden, en gaat al dan niet gepaard met verpleging, verzorging of paramedische zorg, vanwege een levensbedreigende ziekte of aandoening met een levensverwachting van minder dan drie maanden. Onder de prestatie valt ook de psychologische zorg binnen het eerstelijnsverblijf, zoals bedoeld in artikel 1 van de beleidsregel.

Algemene dagelijkse levensverrichtingen worden van de patiënt veelal overgenomen, aansluitend bij het verloop van deze terminale levensfase.


4. Experimentprestatie: resultaatbeloning en zorgvernieuwing

De experimentprestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing is een prestatie waarbinnen kan worden geëxperimenteerd met de bekostiging van eerstelijnsverblijf, voor zover het gaat om individueel aan de patiënt toewijsbare zorg.

Binnen de prestatie kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over het belonen van uitkomsten van zorg of zorgvernieuwing op lokaal niveau.

De experimentprestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing komt in plaats van de reguliere bekostiging, te weten de prestaties eerstelijnsverblijf laag complex, eerstelijnsverblijf hoog complex of eerstelijnsverblijf palliatief terminale zorg. De declaratie-eenheid is vrij.

De experimentprestatie kan alleen in rekening worden gebracht als hiervoor een schriftelijke overeenkomst is gesloten tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar van de patiënt. In de overeenkomst zijn de inhoud van de te leveren zorg, de declaratie-eenheid, de duur en de hoogte van het in rekening te brengen tarief vastgelegd.


5. Coördineren van verblijf (regionale coördinatiefunctie)

De prestatie coördineren van verblijf is een prestatie waarbinnen de zorg geleverd door een regionaal coördinatiepunt kan worden bekostigd. Een coördinatiefunctie verblijf omvat in ieder geval de volgende vier functionaliteiten:

1. Triage conform de omschrijving van het afwegingsinstrument voor opname eerstelijnsverblijf, waarbij relevante kennis en vaardigheden beschikbaar moeten zijn en er minimaal zeven dagen per week tot 22.00 uur toegang is tot intercollegiaal consult van de specialist ouderengeneeskunde;

2. 24/7 bereikbaarheid en inzicht in beschikbare capaciteit, waarbij de gekozen regionale infrastructuur geschikt moet zijn voor toekomstige verbreding naar andere zorgvormen;

3. Monitoring en evaluatie van het functioneren van de regionale coördinatiefunctie verblijf, op gestructureerde wijze met betrokkenheid van verwijzers en andere gebruikers en periodieke communicatie over de ontwikkeling en voortgang van de coördinatiefunctie;

4. Kwaliteit- en effectmeting regionale coördinatiefunctie verblijf, onder verantwoordelijkheid van betreffende zorgaanbieder en zorgverzekeraar en met deelname van verwijzers.

De prestatie kan alleen in rekening worden gebracht als hiervoor een schriftelijke overeenkomst is gesloten tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar van de patiënt. In de overeenkomst zijn de inhoud van de te leveren zorg, de declaratie-eenheid, de duur en de hoogte van het in rekening te brengen tarief vastgelegd.


6. Onderlinge dienstverlening

De prestatie onderlinge dienstverlening betreft de levering van een (deel)prestatie of van een geheel van prestaties op het gebied van eerstelijnsverblijf door een zorgaanbieder in opdracht van een andere zorgaanbieder. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de 'uitvoerende zorgaanbieder'. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de 'opdrachtgevende zorgaanbieder'.


7. Toeslag eerstelijnsverblijf voor zorg aan individuele Covid-19 patiënt, verzorgd op een afzonderlijke kamer

De prestatie 'Toeslag eerstelijnsverblijf voor zorg aan individuele Covid-19 patiënt, verzorgd op een afzonderlijke kamer' omvat een toeslag voor de meerkosten gemaakt ten behoeve van Covid-19 zorg in het eerstelijnsverblijf.

Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Er is sprake van een Covid-19 besmetting bij de patiënt, vastgesteld door middel van een PCR-test, waarbij de patiënt op een afzonderlijke kamer voor Covid-19 zorg verblijft;

- Covid-19 wordt gezien wordt als een type A meldingsplichtig virus, vastgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);

Deze prestatie mag alleen in combinatie met één van de volgende prestaties in rekening worden gebracht:

1. Eerstelijnsverblijf laag complex: verblijf en zorg bij één aandoening of beperking;

2. Eerstelijnsverblijf hoog complex: verblijf en zorg bij meerdere aandoeningen of beperkingen die elkaar beïnvloeden;

3. Eerstelijnsverblijf voor palliatief terminale zorg: verblijf en palliatieve zorg in de laatste levensfase;

4. Experimentprestatie: resultaatbeloning en zorgvernieuwing.


8. Eerstelijnsverblijf in combinatie met geclusterde zorg aan Covid-19 patiënt, verzorgd in een aparte Covid-19 Unit

De prestatie 'Eerstelijnsverblijf in combinatie met geclusterde zorg aan Covid-19 patiënt, verzorgd in een aparte Covid-19 Unit' is een prestatie per verblijfsdag.

Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Er is sprake van een Covid-19 besmetting bij de patiënt, waarbij de patiënt op een geclusterde afdeling voor Covid-19 zorg verblijft; en

- Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) heeft de zorgaanbieder aangewezen deze zorg beschikbaar te stellen.

- Er is een schriftelijke overeenkomst gesloten tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar van de patiënt.

Deze prestatie mag niet in combinatie met de volgende prestaties worden gedeclareerd:

1. Eerstelijnsverblijf laag complex: verblijf en zorg bij één aandoening of beperking;

2. Eerstelijnsverblijf hoog complex: verblijf en zorg bij meerdere aandoeningen of beperkingen die elkaar beïnvloeden;

3. Eerstelijnsverblijf voor palliatief terminale zorg: verblijf en palliatieve zorg in de laatste levensfase;

4. Toeslag eerstelijnsverblijf voor zorg aan individuele Covid-19 patiënt, verzorgd op een afzonderlijke kamer;

5. Experimentprestatie: resultaatbeloning en zorgvernieuwing.


3. Algemene bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen


1. Max-maxtarieven

De maximumtarieven kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en zorgverzekeraar ten grondslag ligt. Een tarief dat niet hoger is dan de reguliere maximumtarieven in de onderhavige tariefbeschikking kan aan eenieder in rekening worden gebracht. Een max-maxtarief kan uitsluitend in rekening worden gebracht aan (a) de zorgverzekeraar met wie het verhoogde maximumtarief is overeengekomen of (b) de verzekerde ten behoeve van wie een ziektekostenverzekering met betrekking tot eerstelijnsverblijf is gesloten bij een zorgverzekeraar met wie een zodanig verhoogd maximumtarief schriftelijk is overeengekomen.


2. Dubbele bekostiging

a. De prestaties:

- Eerstelijnsverblijf laag complex: verblijf en zorg bij één aandoening of beperking;

- Eerstelijnsverblijf hoog complex: verblijf en zorg bij meerdere aandoeningen of beperkingen die elkaar beïnvloeden;

- Eerstelijnsverblijf voor palliatief terminale zorg: verblijf en palliatieve zorg in de laatste levensfase;

- Eerstelijnsverblijf in combinatie met geclusterde zorg aan Covid-19 patiënt, verzorgd in een aparte Covid-19 Unit,

zoals omschreven in de Beleidsregel eerstelijnsverblijf kunnen niet tegelijkertijd voor dezelfde patiënt op dezelfde dag worden gedeclareerd.

b. De 'Experimentprestatie: resultaatbeloning en zorgvernieuwing' komt in de plaats van de reguliere bekostiging en kan daarmee niet tegelijkertijd met de prestaties:
- Eerstelijnsverblijf laag complex: verblijf en zorg bij één aandoening of beperking;

- Eerstelijnsverblijf hoog complex: verblijf en zorg bij meerdere aandoeningen of beperkingen die elkaar beïnvloeden;

- Eerstelijnsverblijf voor palliatief terminale zorg: verblijf en palliatieve zorg in de laatste levensfase;

- Eerstelijnsverblijf in combinatie met geclusterde zorg aan Covid-19 patiënt, verzorgd in een aparte Covid-19 Unit,

voor dezelfde patiënt in dezelfde periode in rekening worden gebracht.

c. De prestaties:

- Toeslag eerstelijnsverblijf voor zorg aan individuele Covid-19 patiënt, verzorgd op een afzonderlijkekamer;

- Eerstelijnsverblijf in combinatie met geclusterde zorg aan Covid-19 patiënt, verzorgd in een aparteCovid-19 Unit;

zoals omschreven in de Beleidsregel eerstelijnsverblijf kunnen niet tegelijkertijd voor dezelfde patiënt op dezelfde dag worden gedeclareerd.


4. Zorg in de thuissituatie

Een zorgaanbieder mag geen andere prestaties declareren voor componenten van zorg die al in de prestaties voor eerstelijnsverblijf, zoals opgenomen in deze beschikking, zijn opgenomen. Een uitzondering hierop vormt de situatie dat zorg in de thuissituatie geleverd is op de dag van opname en/of ontslag uit eerstelijnsverblijf.


5. Paramedische zorg

Indien een patiënt paramedische zorg ontvangt, voor een andere indicatie dan die waarvoor hij/zij in het eerstelijnsverblijf is opgenomen, dan wordt deze zorg apart via de reguliere beleidsregels van de paramedische zorg in rekening gebracht.


6. (specialistische) geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

Geneeskundige zorg die valt onder (specialistische) geneeskundige geestelijke gezondheidszorg zit niet in het tarief inbegrepen en wordt bekostigd via de prestaties van de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg.

Naar boven