Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer - TB/REG-23608-01
Versie:vergelijk
Vergelijk versie 1 met:
Status: Niet in werking getreden

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum ingang

 

TB/REG-23608-01

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

30 juni 2022

1 januari 2024

directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid, onderdelen c en d jo. artikel 51 tot en met 53, van de Wmg,

alsmede de beleidsregel

Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer,

en de regeling:

Regeling Mondzorg,

besloten:

dat rechtsgeldig,

door:

- zorgaanbieders die mondzorg leveren zoals tandartsen, tandartsspecialisten voor mondziekten en kaakchirurgen, tandartsspecialisten in de dentomaxillaire orthopaedie die bieden; en

- zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg (factoringmaatschappijen),

aan:

alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden1,

de prestatiebeschrijving en bijbehorend maximumtarieven (in euro's):

zoals omschreven in de bij deze prestatie- en tariefbeschikking behorende bijlage , in rekening kunnen worden gebracht, mits is voldaan aan de bij de prestaties beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen alsmede de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijnde beleidsregel en regeling.2

De vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.

De declaraties dienen te worden gespecificeerd conform de beschrijvingen in de tarievenlijst. Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.

 

Vervallen oude prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer, met kenmerk TB/REG-22612-02, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2022, is met ingang van de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

 

Toepasselijkheid voorafgaande prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer, met kenmerk TB/REG-22612-02, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die prestatie- en tariefbeschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die prestatie- en tariefbeschikking gold.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de terinzagelegging van deze beschikking kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

 

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post.. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

 

E. de Kogel, Msc

unitmanager Eerstelijnszorg

Bijlage bij Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer

De maximumtarieven die in rekening kunnen worden gebracht voor tandtechniek in eigen beheer met ingang van 1 januari 2023.

Hoofdgroep 0

Groep 0.0

Offerte en ontwerp

Q0001

Offerte. Tarief per eenheid van 5 minuten

€ 3,70

Q0011

Ontwerp. Tarief per eenheid van 5 minuten

€ 5,65

Q0021

Technisch advies/ondersteuning. Tarief per eenheid van 5 minuten

€ 4,72

 

In gecompliceerde gevallen kan technisch advies/ondersteuning worden gegeven. Tandarts en tandtechnicus stellen in overleg een maximum bedrag vast. Indien dit niet gebeurd is, dan valt deze verrichting onder service van het tandtechnisch laboratorium.

 

 

Groep 0.1

Speciale Toeslagen

Q0101

Kleurbepaling op laboratorium

€ 21,30

Q0103

Desinfectie in opdracht van tandarts

€ 3,97

Q0105

Verzendkosten/expeditiekosten

€ 7,48

Q0106

Arbo- en milieutoeslag

€ 2,87

Q0107

Aan huis bezorgen van patiënt, basisbedrag

€ 13,39

 

Naast het basisbedrag mag per gereden kilometer maximaal € 0,27 in rekening worden gebracht

Q0120

Bruikleen dentatus/gnathomat en vergelijkbaar

€ 21,08

Q0121

Bruikleen etskit per element

€ 18,64

 

 

Groep 0.2

Foto

Q0201

Foto in verband met kleur-/vormbepaling

€ 15,48

Q0202

Foto/dia van studiemodellen

€ 14,59

Q0203

Digitale behandelplanning

€ 178,19

 

 

Hoofdgroep 1 Prothesewerkzaamheden

Groep 1.0

Vervaardigen van modellen voor prothese werkzaamheden

Q1001

Gipsmodel

€ 8,11

 

Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel). Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model etc. Gipssoort: klasse 1 of 2

Q1002

Stonemodel

€ 10,37

 

Stonemodel, werkmodel geschikt om werkstuk op te persen. Gipssoort: klasse 2 of 3

Q1003

Superhard gipsmodel

€ 13,84

 

Superhard gipsmodel. Model waarvan tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmateriaal. Gipssoort: klasse 4

Q1004

Digitaal model geprint

€ 34,01

Q1005

Digitaal model gefreesd

€ 34,01

Q1006

Scannen afdruk

€ 12,70

Q1007

Meegeleverd model trimmen

€ 6,57

Q1008

Meegeleverd model van voet voorzien

€ 7,38

Q1022

Duplicaat model (uit alginaat of gel)

€ 23,85

Q1023

Precisie duplicaat model (uit siliconen) In articulator plaatsen

€ 42,14

Q1052

Model monteren in enkelvoudige articulator

€ 14,80

Q1053

Model monteren in meervoudige articulator

€ 20,67

Q1054

Model monteren in volledig instelbare articulator

€ 27,63

Q1061

Model monteren volgens intra orale registratie

€ 35,23

Q1062

Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk)

€ 20,17

Q1063

Digitale articulatie

€ 21,79

 

 

Groep 1.1

Individuele lepels/beetplaten/modellen uit lepel

Q1103

Individuele lepel microform

€ 33,13

 

Microform lepel, thermoplastische dieptreklepel voorzien van handvat of waswal

Q1104

Individuele lepel kunststof

€ 43,01

 

Kunststof lepel, poeder/vloeistoflepel of lichtuithardende lepel voorzien van handvat of waswal

Q1105

Individuele ruime, geperforeerde kunststof lepel

€ 46,64

Q1106

Schreinmaker lepel

€ 53,77

Q1107

Rimlock lepel

€ 55,33

Q1108

Digitaal vervaardigde individuele lepel

€ 48,62

Q1116

Fluorapplicatie lepel

€ 44,72

Q1118

Bleeklepel

€ 52,77

Q1152

Model uit individuele lepel; onbetand

€ 12,82

Q1154

Model uit individuele lepel; betand

€ 17,29

 

 

Groep 1.2

Beetplaten/registreren

Q1202

Aanbrengen registratie apparatuur op beetplaat

€ 42,10

 

Het aanbrengen van registratie apparatuur op bestaande beetplaten of gerelinede lepels inclusief nieuwe waswal

Q1225

Relinen met was van kunststof lepel inclusief waswal

€ 25,98

Q1251

Basisplaat voor opstelling

€ 12,51

Q1252

Beetplaat digitaal vervaardigd

€ 19,02

Q1253

Beetplaat + waswal

€ 19,02

Q1256

Waswal aanbrengen op metaal- of kunststofbasis

€ 12,86

 

 

Groep 1.3

Opstellen

 

Bij de onderstaande verrichtingen betreft het het opstellen volgens Gysi. Codes 1340 en 1390 inclusief de verkorte tandboog. Onder een vol cq. verkorte tandboog wordt verstaan: de edentate kaak, ongeacht het aantal opgestelde elementen.

Q1320

Opstellen partiële prothese 1 - 4 element(en)

€ 26,36

Q1330

Opstellen partiële prothese 5 - 13 elementen

€ 51,82

Q1340

Opstellen volledige prothese

€ 70,36

Q1351

Digitaal opstellen partiële prothese 1 - 4 element(en)

€ 26,36

Q1352

Digitaal opstellen partiële prothese 5 - 13 elementen

€ 51,82

Q1353

Digitaal opstellen volledige prothese

€ 70,36

Q1370

Opstellen partiële prothese 1 - 4 element(en) op metaalbasis

€ 37,43

Q1380

Opstellen partiële prothese 5 - 13 elementen op metaalbasis

€ 67,42

Q1390

Opstellen volledige prothese op metaalbasis

€ 72,79

 

 

Groep 1.4

Extra handelingen bij opstellen

Q1401

Opstellen naar model

€ 12,14

Q1402

Opstellen naar foto

€ 15,74

Q1405

Kleur/Model var. frontelementen (per onder of boven)

€ 16,49

Q1410

Meerprijs opstellen volgens bijzondere methode

€ 43,06

 

Extra voor opstellen volgens Flögel, Gerber, lingualised occlusion. Eenmaal in rekening te brengen.

Q1420

Immediaat per element (tot maximaal 6 elementen per kaak)

€ 7,12

Q1455

Individuele modellatie (per boven of onder)

€ 20,78

 

Volledige individueel gemodelleerde prothese volgens specifieke wensen patiënt

Q1462

Beslijpen kunststof basis

€ 9,96

Q1465

Verwerken meegeleverde tanden per stel

€ 15,59

Q1466

Verwerken meegeleverde kiezen per stel

€ 9,66

Q1475

Opnieuw opstellen

€ 27,02

 

 

Groep 1.5

Persen/gieten/injecteren en afwerken

 

Codes 1540 en 1590 inclusief de verkorte tandboog. Onder een vol cq. verkorte tandboog wordt verstaan: de edentate kaak, ongeacht het aantal opgestelde elementen.

Q1520

Afmaken partiële prothese 1 - 4 element(en)

€ 57,33

Q1530

Afmaken partiële prothese 5 - 13 elementen

€ 68,54

Q1540

Afmaken volledige prothese

€ 75,80

Q1551

Digitaal afmaken partiële prothese 1 - 4 element(en)

€ 57,33

Q1552

Digitaal afmaken partiële prothese 5 - 13 elementen

€ 68,54

Q1553

Digitaal afmaken volledige prothese

€ 75,80

Q1570

Afmaken partiële prothese 1 - 4 element(en) op metaalbasis

€ 57,60

Q1580

Afmaken partiële prothese 5 - 13 elementen op metaalbasis

€ 73,89

Q1590

Afmaken volledige prothese op metaalbasis

€ 77,93

 

 

Groep 1.7

Extra handelingen bij persen/afwerken

Q1701

Gevlochten draadversterking

€ 31,76

Q1702

Draadversterking

€ 22,81

Q1703

Knopanker

€ 13,28

Q1704

Draad-/steekanker

€ 14,05

Q1705

Kruisanker

€ 16,68

Q1706

Roach anker

€ 27,48

Q1707

Roach anker goud (inclusief Edelmetaal)

€ 65,26

Q1708

Occlusale steun

€ 13,37

Q1711

Gebogen baar (vrijliggend of ingesloten)

€ 46,66

Q1715

Gaas-/draadversterking (kleiner dan 1/3 palatum)

€ 13,12

Q1716

Gaasversterking

€ 25,75

Q1720

Meerkleurig persen

€ 40,40

Q1721

Trasparant palatum

€ 57,75

Q1724

Toeslag monomeervrije kunststof (bijv. Luxene)

€ 94,20

Q1751

Naam inpersen

€ 16,47

Q1765

Persen/gieten/injecteren niet afwerken

€ 43,67

Q1766

Afwerken na persen/gieten/injecteren

€ 41,87

Q1768

Overkappingsruimte in kunststof per element

€ 6,88

Q1771

Meerprijs weekblijvende basis

€ 115,82

Q1774

Reoccluderen + inslijpen per boven of onder, modellen na persen terugplaatsen

€ 25,72

Q1775

Reoccluderen + inslijpen partieel, modellen na persen terugplaatsen

€ 24,29

Q1776

Digitaal reoccluderen

€ 24,29

Groep 1.8

Reparaties kunststof

Q1810

Basistarief is minimum starttarief ter dekking van basishandelingen per prothese zoals: voorbereiding, kunststof
aanmaken, polymeriseren, afwerken en polijsten. Dit maximum-
tarief wordt per boven- of onderprothese in rekening gebracht. Vervolgens kunnen de codes tot en met 1841 in rekening worden gebracht.

€ 30,57

Q1811

Herstellen scheur

€ 13,75

Q1812

Herstellen breuk

€ 18,10

Q1813

Vastzetten element/anker

€ 5,54

Q1814

Vernieuwen element/anker

€ 5,86

Q1815

Uitbreiden element/anker

€ 8,91

Q1816

Immediaat per element

€ 7,29

Q1817

Uitbreiding palatum

€ 12,46

Q1818

Herstellen zadel per sectie

€ 8,81

Q1834

Prothese reinigen

€ 14,73

Q1840

A-lijn aanpersen

€ 14,30

Q1841

Rand aan prothese persen

€ 13,64

 

Overzetting en rebasing, naast de codes 1850 t/m 1871 kan niet de code 1810 worden gedeclareerd.

Q1850

Overzetting 1 -4 element(en)

€ 79,27

Q1855

Overzetting 5 - 13 elementen

€ 109,57

Q1860

Overzetting vol

€ 127,99

Q1870

Rebasing

€ 85,74

Q1871

Rebasing met randcorrectie

€ 97,73

 

Rebasen van prothese welke voorheen opgeslepen front had; tevens van labiele rand voorzien

 

 

Groep 1.9

Diversen, montage

Q1901

Miniplastschiene

€ 50,92

Q1902

Drumschiene

€ 52,07

Q1907

Gebitsbeschermer

€ 64,17

Q1908

Gebitsbeschermer uit verschillende lagen kunststof; hard en zacht

€ 87,93

Q1909

Ingebeten onderfront

€ 8,88

Q1911

Repositie/stabilisatie/relaxatie splint

€ 136,55

 

Splinten (exclusief klammers): in articulator gemodelleerde, warm gepolymeriseerde transparante splint welke na het persen teruggeplaatst wordt in de articulator, ingeslepen wordt en (eventueel op duplicaatmodel) afgewerkt en op hoogglans gepolijst wordt

Q1917

Holle klos. Tarief per eenheid van 5 minuten

€ 16,31

Q1920

Speekselkamer in prothese verwerken

€ 137,69

Q1951

Montage slot in kunststof

€ 34,94

Q1952

Montage stegdeel in kunststof

€ 34,99

 

 

Hoofdgroep 2 Orthodontie

Groep 2.0

Vervaardigen van modellen voor regulatie werkzaamheden

Q2001

Werkmodel

€ 6,59

Q2002

Werkmodel in occlusie

€ 12,19

Q2003

Stonemodel

€ 9,26

Q2004

Stonemodellen in occlusie

€ 17,85

Q2005

Meegeleverd model trimmen

€ 5,80

Q2006

Meegeleverd model van voet voorzien

€ 5,59

Q2007

Studiemodel, eenvoudig per stuk (ongemodelleerd)

€ 10,49

Q2008

Studiemodel, eenvoudig per stel (ongemodelleerd)

€ 19,97

Q2009

Studiemodel, ongezeept per stuk

€ 14,97

Q2010

Studiemodel, ongezeept per stuk in occlusie

€ 23,19

Q2011

Studiemodel, gezeept per stuk

€ 16,80

Q2012

Studiemodel, gezeept per stuk in occlusie

€ 27,10

Q2013

Kastmodellen (super toonmodel)

€ 42,21

Q2014

Digitaal model maken

€ 29,78

Q2015

Dupliceren per model

€ 14,54

Q2016

Digitaal model geprint

€ 28,51

Q2017

Digitaal model gefreesd

€ 28,51

Q2020

Inzagen band

€ 4,10

 

 

Groep 2.1

Set-up en positioners

Q2101

Set-up

€ 97,07

Q2101a

Digitale set-up

€ 90,21

Q2102

Set-up per element

€ 6,23

Q2102b

Digitale set-up per element

€ 6,23

Q2103

Set-up osteotomie patiënt

€ 101,26

Q2104

Aanpassen reeds bestaande set-up

€ 32,29

Q2105

Tooth-positioner

€ 108,79

Q2106

Seating spring

€ 7,74

Q2107

Socket liners

€ 6,28

Q2108

Varsity guard

€ 99,17

Groep 2.2

Plaatapparatuur

Q2201

Basisplaat

€ 57,18

 

Meerprijzen voor:

Q2202

Enkelarmig draaddeel

€ 3,71

Q2203

Dubbelarmig draaddeel

€ 4,74

Q2204

Gecompliceerde labiaalboog

€ 8,51

Q2205

Labiaalboog met transparante kunsthars

€ 9,92

Q2206

Headgear tubes gemonteerd

€ 21,48

Q2207

Opbeet

€ 6,95

Q2208

Beetverhoging zijdelingse delen

€ 10,02

Q2209

Voorbeet schuinvlak in relatie tot onderfront

€ 10,80

Q2214

Oral screen

€ 57,98

 

 

Groep 2.3

Functionele apparaten

Q2301

Activator standaard (monoblok)

€ 97,14

Q2302

Activator standaard met luchtgaten

€ 93,68

Q2303

Standaard activator open met overkapt onderfront

€ 110,11

Q2304

Teuscher activator

€ 127,79

Q2305

Bionator

€ 109,38

Q2306

Headgear activator volgens Van Beek

€ 101,08

Q2309

Combi activator V.A. EVVA

€ 97,01

Q2310

Fränkel activator nr 1 t/m 4

€ 187,68

Q2313

Lehmann activator basis

€ 107,91

Q2314

Lehmann activatorwerking

€ 103,05

Q2317

Activator overig

€ 137,74

 

 

Groep 2.5

Retainers

Q2501

C-C retainer

€ 29,46

Q2502

Siliconen fixatiemal (meerprijs)

€ 16,98

Q2503

Dieptrek fixatiemal (meerprijs)

€ 27,84

Q2504

Space retainer inclusief Molaarband

€ 33,47

Q2505

Space maintainer inclusief Molaarband

€ 32,56

Q2506

Invisible retainer / clear overlay

€ 41,30

 

 

Groep 2.6

Schroeven

Q2601

Standaard exp. Schroef

€ 8,50

Q2602

Waaierschroef twee-delig

€ 21,43

Q2603

Microschroef

€ 8,51

Q2604

Open schroef

€ 14,38

Q2605

Sectorenschroef bk. "Bertoni"

€ 34,65

Q2606

Hellerschroef

€ 27,39

Q2607

Reciprokeschroef

€ 34,63

Q2608

Boogschroef volgens Muller

€ 27,91

Q2609

Ritter/picoloschroef

€ 16,75

Q2612

Sutuur exp.app. Inclusief Hyraxschroef, exclusief Banden

€ 83,91

Q2613

Sutuur exp.app. met kunstharsdelen, exclusief Banden

€ 104,38

 

 

Groep 2.7

Diversen

Q2701

Reparatie basistarief

€ 27,22

Q2710

Herbst appliance

€ 215,19

Q2711

Schisisplaat, passief

€ 112,00

Q2712

Schisiplaat, actief

€ 120,14

Q2713

Spring retainer standaard

€ 62,13

Q2714

Spring retainer inclusief set-up

€ 82,37

Q2715

Relaxatie splint

€ 111,37

 

 

Groep 2.8

Vaste apparatuur

Q2801

Indirect bonding per element

€ 14,40

Q2802

Standaard band (exclusief attachement)

€ 10,69

Q2803

Standaard premolaarband

€ 8,87

Q2811

Quad-helix, exclusief banden

€ 46,48

Q2812

Palatinale bar gesoldeerd

€ 41,28

Q2813

Goshqarian bar exclusief banden

€ 22,07

Q2814

Linguale boog exclusief banden

€ 41,91

Q2815

Lipbumper exclusief banden

€ 28,02

Q2816

Lipbumper met individuele kunstharschild (exclusief banden)

€ 41,41

Q2817

Headgear/face bow

€ 36,99

 

 

Groep 2.9

Crozat apparatuur

Q2901

Basisapparaat voor boven- of onderkaak

€ 125,60

Q2902

Extra draaddeel per stuk

€ 7,74

Q2903

Reparatie draaddeel Crozat

€ 24,96

 

 

Hoofdgroep 3 Framewerkzaamheden

Groep 3.0

Vervaardigen voor framewerkzaamheden (individuele lepels/beetplaten 1.1)

Q3001

Gipsmodel

€ 8,44

 

Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel) Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model, etc. Gipssoort klasse: 1 of 2

Q3002

Stonemodel

€ 10,69

 

Stonemodel, werkmodel geschikt om werkstuk op te persen. Gipssoort klasse: 2 of 3

Q3003

Superhard gipsmodel

€ 14,55

 

Superhard gipsmodel. Model waarin tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmateriaal. Gipssoort: klasse 4

Q3004

Meegeleverd model trimmen

€ 7,68

Q3005

Meegeleverd model van voet voorzien

€ 8,19

Q3022

Duplicaatmodel (uit alginaat of gel)

€ 23,11

Q3023

Precisie duplicaatmodel (uit siliconen)

€ 41,82

Q3052

Model monteren in enkelvoudige articulator

€ 17,46

Q3053

Model monteren in meervoudige articulator

€ 20,87

Q3054

Model monteren in volledig instelbare articulator

€ 29,15

Q3061

Model monteren volgens intra orale registratie

€ 34,67

Q3062

Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk)

€ 22,83

 

 

Groep 3.2

Framewerkzaamheden (alleen metaal)

Q3201

Bovenframe

€ 314,87

Q3203

Onderframe

€ 320,90

Q3207

Volle plaat

€ 255,76

 

Extra handelingen:

Q3221

Backing frontelement

€ 29,82

Q3222

Kauwvlak

€ 34,32

Q3223

Dummy, massief of met venster voor kunststof

€ 37,12

Q3241

Meerprijs ieder anker in combinatie met kronen

€ 18,73

 

 

Groep 3.3

Kunststofwerkzaamheden aan frame

Q3301

Kunststof venster

€ 80,64

Q3302

Kunststof kroon op metaalskelet

€ 90,43

Q3303

Kunststof brugdeel op metaalskelet

€ 90,52

 

 

Groep 3.4

Diversen

Q3401

Metalen tuber versterking

€ 98,46

 

Een gegoten metalen tuberversterking welke in de kunststof geperst wordt teneinde ter plaatse breuk te voorkomen

Q3402

Gegoten 3/4 anker

€ 58,10

Groep 3.7

Vergulden

Q3701

Badvergulden frame

€ 104,76

Q3702

Zadels vergulden (per zadel)

€ 41,22

Q3703

Badvergulden 1 anker

€ 40,45

Q3704

Badvergulden volgend anker

€ 28,84

Q3711

Vergulden per anker, opgesoldeerd inclusief edelmetaal

€ 36,25

Q3712

Ticoniseren/anodiseren

€ 172,79

 

 

Groep 3.8

Reparaties aan frame

Q3810

Reparatie basistarief

€ 36,01

Q3820

Soldeerplaats (eerste) exclusief soldeer

€ 30,68

Q3821

Soldeerplaats (ieder volgende) exclusief soldeer

€ 22,09

Q3822

Extensie aan bestaand frame (eerste)

€ 39,40

Q3823

Extensie aan bestaand frame (ieder volgende)

€ 23,97

Q3826

Laserlassen

€ 52,23

 

 

Groep 3.9

Monteren aan frame

Q3951

Montage slot aan frame

€ 35,48

Q3952

Montage stegdeel aan frame

€ 42,25

 

3951/3952 Het solderen/inlijmen van een attachment (matrix of patrix) of een stegdeel

Q3953

Montage kroon aan frame

€ 35,34

 

 

Hoofdgroep 4 Kroon en/of brugwerkzaamheden

Groep 4.0

Vervaardigen van modellen

Q4001

Gipsmodel

€ 8,96

 

Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel) Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model, etc. Gipssoort klasse: 1 of 2

Q4002

Stonemodel, tegenmodel voor kroon- en brugwerk

€ 10,86

Q4003

Superhard gipsmodel

€ 15,30

 

Superhard gipsmodel. Model waarin tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmeteriaal. Gipssoort: klasse 4

Q4004

Meegeleverd model trimmen

€ 7,52

Q4005

Meegeleverd model van voet voorzien

€ 8,43

Q4022

Duplicaatmodel (uit alginaat of gel)

€ 25,44

Q4023

Precisie duplicaatmodel (uit siliconen)

€ 41,37

Q4052

Model monteren in enkelvoudige articulator

€ 17,73

Q4053

Model monteren in meervoudige articulator

€ 20,81

Q4054

Model monteren in volledig instelbare articulator

€ 29,19

Q4061

Model monteren volgens intra orale registratie

€ 38,02

Q4062

Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk)

€ 24,57

 

 

Groep 4.1

Stompen en speciaal model

Q4101

Zaagmodel

€ 17,48

Q4102

Stomp

€ 16,24

Q4103

Vuurvaste stomp

€ 25,74

Q4115

Stompen inkerven

€ 5,95

Q4154

Model uit individuele lepel betand

€ 18,53

Q4162

Stomp terugplaatsen in afdruk

€ 7,79

Q4166

Soft-tissue model (inclusief materiaal)

€ 55,08

 

 

Groep 4.3

Kroon- en brugwerk – metaalvrij*

 

*exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.

Q4301

Kroon/brugdeel – keramische kap, opgebakken

€ 241,76

Q4302

Kroon/brugdeel monolitisch (CAD/CAM)

€ 222,03

Q4311

Inlay/onlay/facing - keramisch, opgebakken

€ 246,35

Q4312

Inlay/onlay/facing - monolitisch (CAD/CAM)

€ 204,89

Q4321

Etsbrugdeel - keramisch, opgebakken

€ 292,19

Q4322

Etsbrugdeel - monolitisch

€ 239,33

Q4323

Etsbrugvleugel - Keramisch

€ 59,60

Q4331

Tijdelijke, kunsthars kroon/brugdeel

€ 70,69

Q4332

Paskroon/brug in transparante kunststof (CAD/CAM)

€ 55,54

Q4341

Kunststof kroon

€ 122,10

Q4342

Kunststof inlay

€ 128,09

Q4343

Teleskoopkroon /conuskroon

€ 168,97

 

 

Groep 4.4

Kroon- en brugwerk – metaal met porselein*

 

*exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.

Q4401

Kroon/brugdeel metaal met porselein

€ 231,92

Q4402

Etsbrugdeel metaal met porselein

€ 277,86

Q4403

Stiftkroon porselein metaal

€ 198,63

 

 

Groep 4.5

Kroon- en brugwerk – volledig metaal*

 

*exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.

Q4501

Kroon geheel metaal

€ 160,25

Q4502

Inlay/onlay geheel metaal

€ 151,21

Q4503

Teleskoopkroon /conuskroon

€ 176,95

Q4504

Stiftkroon geheel metaal

€ 166,11

Q4505

Etsbrugvleugel metaal

€ 37,07

 

 

Groep 4.6

Stiftopbouw/wortelkap/opbouw *

 

*exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.

Q4601

Stiftopbouw direct

€ 39,03

Q4602

Stiftopbouw metaal

€ 76,18

Q4603

Stiftopbouw composiet met glasvezel stift

€ 138,32

Q4605

Wortelkap

€ 97,64

Q4606

Telescoopkap/ conuskap

€ 160,71

 

 

Groep 4.7

Deelproduct kroon- en brugwerk

Q4701

Opbakken porselein op metalen onderstructuur / kap

€ 120,98

Q4702

Opbakken porselein op keramische onderstructuur / kap

€ 123,88

Q4703

Opbouwen composiet op metalen onderstructuur / kap

€ 91,59

Q4704

Opbouwen composiet op keramische onderstructuur / kap

€ 92,51

Q4705

Opbouwen kunsthars (kunststof venster)

€ 71,60

Q4711

Afglanzen/inkleuren monolithisch keramiek

€ 47,30

Q4712

Afglanzen/inkleuren kroon/brugdeel in bisquit

€ 49,51

Q4721

Onderstructuur metaal (*)

€ 97,85

Q4722

Onderstructuur metaalvrij (*)

€ 89,91

 

 

Groep 4.8

Meerwerk bij kroon- en brugwerk (toeslag)

Q4801

Mal t.b.v. noodkroon/brug (dieptrek)

€ 45,48

Q4811

Afdruk/fixatiekap/slijpkap (metaal)

€ 37,19

Q4812

Afdruk/fixatiekap/slijpkap (kunststof)

€ 29,76

Q4821

Schouderporselein

€ 32,30

Q4822

Tandvlees porselein

€ 41,41

Q4831

Vergulden K/B-deel, per element

€ 27,73

Q4832

Glasvezelversterking per element

€ 21,67

Q4833

Plastic Post

€ 7,92

Q4834

Nasteekbare stift

€ 48,59

Q4841

Voorbereiding kroon t.b.v. frame/occl.steun (p.kaak)

€ 22,54

Q4842

Kroon passend maken aan frame

€ 28,60

Q4843

Precisieverankering montage

€ 38,81

Q4844

Montage slot aan kroon/brugdeel/wortelkap

€ 39,16

Q4851

Werkzaamheden aan wortelkap/magneet

€ 44,52

Q4852

Frezen per deel

€ 40,13

Q4853

Freezen van attachment matrix of patrix

€ 41,40

Q4854

Inlay in prothese-element

€ 93,04

 

 

Groep 4.9

Reparatie en aanpassingen kroon- en brugwerk

Q4901

Schoonmaken kroon/brug

€ 21,84

Q4902

Kleurcorrectie

€ 52,08

Q4903

Etsen/silaniseren

€ 27,45

Q4904

Basistarief ten behoeve van reparatie en aanpassingen

€ 33,23

 

 

Hoofdgroep 6 Implantaten

Groep 6.0

Vervaardigen van modellen

Q6002

Stonemodel

€ 10,15

Q6003

Superhard gipsmodel

€ 14,70

Q6005

Geprint model

€ 52,82

Q6052

Proefopstelling per element

€ 16,52

Q6053

Proefwasmodellatie per element (digitaal)

€ 33,10

Q6061

Soft-tissue model (inclusief materiaal)

€ 53,85

 

 

Groep 6.1

Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van implantaten

Q6113

Kunstharslepel ten behoeve van implantaat (schoorsteenlepel)

€ 56,89

Q6115

Richtstift ten behoeve kunststofplaat per stuk

€ 6,24

Q6116

Verschroefbare kunststof lepel met beetwal

€ 87,18

 

Kunststof lepel met beetwal (met daarin gemonteerde implantaat onderdelen) die vastgeschroefd kan worden op implantaten

Q6118

Hulpdelen plaatsen in afdruk, per stuk

€ 7,98

Q6133

Precisie duplicaatmodel

€ 44,51

Q6144

Stonemodel uit kunststof implantaat lepel

€ 22,49

Q6153

Model monteren in middelwaarde articulator

€ 20,33

Q6154

Model monteren in meervoudig instelbare articulator

€ 28,26

Q6161

Opst./persen/gieten/inject./afwerken op suprastructuur

€ 191,18

 

 

Groep 6.2

Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van implantaten

Q6200

Surgical guide/boorplaat

€ 88,62

Q6201

Röntgendiagnoseplaat (inclusief kogeltjes)

€ 80,77

Q6202

Röntgendiagnoseplaat ten behoeve van CT scan

€ 119,69

 

Als 6201 echter dan voorzien van 8 tot 12 metaalloze lasdraden

 

 

Groep 6.4

Opbouwen, suprastructuren, kronen/bruggen voor implantaten

Q6401

Confectie implantaat opbouw

€ 140,21

Q6402

Confectie opbouw bewerken

€ 47,21

Q6411

Individueel cad/cam abutment metaal (*)

€ 233,31

Q6412

Individueel cad/cam abutment metaalvrij (*)

€ 257,49

Q6413

Individueel cad/cam abutment hybride (*)

€ 191,96

Q6414

Beslijpen cad/cam opbouw

€ 30,93

Q6421

Implantaatkroon metaal (*)

€ 319,52

Q6422

Implantaatkroon metaalvrij (*)

€ 322,38

Q6423

Implantaatkroon hybride (*)

€ 369,50

Q6424

Implantaatbrugdeel metaal (*)

€ 236,89

Q6425

Implantaatbrugdeel metaalvrij (*)

€ 258,00

Q6426

Implantaatbrugdeel hybride / interface(*)

€ 248,05

Q6431

Individueel kleuren in klinische omgeving

€ 71,74

Q6432

Porselein aanbrengen in esthetische zone

€ 76,58

Q6441

Implantaat-toeslag (per implantaat)

€ 81,30

Q6451

Ontwerpen van 3D CAD/CAM opbouw

€ 60,87

Q6452

Modelleren van 3D CAD/CAM opbouw

€ 54,29

Q6453

Scannen van 3D CAD/CAM opbouw

€ 57,61

Q6461

Steg zelf vervaardigen per implantaat, analoog

€ 228,76

Q6462

Steg zelf vervaardigen voor elk volgend implantaat, analoog

€ 199,71

Q6467

Steg zelf vervaardigen per implantaat, CAM

€ 228,76

Q6468

Steg zelf vervaardigen voor elk volgend implantaat, CAM

€ 199,71

 

Meerwerk tbv. implantaatwerkstuk:

Q6471

Opaquen

€ 23,75

Q6472

Slot ten behoeve van plaatsen implantaatkroon

€ 37,84

Q6473

Sterilisatie

€ 11,31

Q6474

Stralen van implantaatopbouw

€ 19,75

 

*exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.

 

 

Groep 6.9

Solderen en montage

Q6901

Soldeerplaats (eerste) exclusief soldeer

€ 32,65

Q6902

Soldeerplaats (volgende) exclusief soldeer

€ 20,56

Q6903

Laserlassen

€ 46,38

Q6951

Stellen slot met behulp van parallellometer

€ 34,85

Q6952

Monteren sloten aan impl. systeem

€ 36,22

 

 

Hoofdgroep 8 Diverse werkzaamheden CAD

 

Deze prestaties zijn slechts als deelprestatie te declareren bij digitale vervaardiging, niet in combinatie met het eindproduct

Q8001

Scannen ten behoeve van CAD

€ 31,99

Q8010

Ontwerp CAD kroon

€ 42,40

Q8011

Ontwerp CAD brugdeel

€ 39,32

Q8012

Ontwerp CAD frame

€ 35,21

Q8013

Ontwerp CAD splint

€ 42,52

Q8014

Ontwerp CAD opstellen per element

€ 26,16

Q8015

Ontwerp CAD abutment

€ 49,92

Q8016

Ontwerp CAD onderstructuur

€ 39,94

Q8017

Ontwerp CAD steg

€ 65,46

 

 

Hoofdgroep 9 Materialen, deze kunnen tegen kostprijs gedeclareerd worden

Groep 9.0

Porselein frontelementen set (zes stuks)

Q9006

Frontelementen

Kostprijs

 

 

 

Porseleinen kiezen set (acht stuks)

Q9058

Kiezen

Kostprijs

 

 

Groep 9.1

Porselein frontelement per stuk

Q9101

Tanden

Kostprijs

 

 

 

Porseleinen kiezen per stuk

Q9010

Kiezen

Kostprijs

 

 

Groep 9.3

Kunststof front elementen sets (zes stuks)

Q9306

Tanden

Kostprijs

 

Kunststof kiezen sets (acht stuks)

Q9358

Kiezen

Kostprijs

 

 

Groep 9.4

Kunststof front elementen per stuk

Q9401

Tanden

Kostprijs

 

Kunststof kiezen per stuk

Q9451

Kiezen

Kostprijs

 

 

Groep 9.7

Metalen, edel/onedel

Q9701

Onedele legeringen

Kostprijs

Q9711

Edele legeringen Au percentage lager dan 10%

Kostprijs

Q9721

Edele legeringen Au percentages van 10% tot 25%

Kostprijs

Q9741

Edele legeringen Au percentages van 25% tot 50%

Kostprijs

Q9751

Edele legeringen Au percentages van 50% tot 60%

Kostprijs

Q9760

Edele legeringen Au percentages van 60% tot 70%

Kostprijs

Q9770

Edele legeringen Au percentages van 70% tot 80%

Kostprijs

Q9781

Edele legeringen Au percentages boven 80%

Kostprijs

Groep 9.8

CAD/CAM

Q9801

Materialen ten behoeve van CAD/CAM

Kostprijs

 

 

Groep 9.9

Diverse materialen

Q9901

Diverse materialen

Kostprijs

Voetnoten

1. Voor de toepassing van deze prestatie- en tariefbeschikking wordt een persoon, die:

- krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is; en

- in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft; en

- krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens een door Nederland ondertekend bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz),

gelijk gesteld met een Zvw- respectievelijk Wlz-verzekerde.

2. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop (zie de bepalingen hierover in de Beleidsregel tandheelkundige zorg en de Beleidsregel orthodontische zorg).

Naar boven