Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel tandheelkundige zorg - BR/REG-23111a
Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Versie:vergelijk
Vergelijk versie 2 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

Gelet op artikel 52, aanhef en onderdeel e, van de Wmg, worden tarieven die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien ambtshalve vastgesteld door de NZa.

Gelet op artikel 59, aanhef en onder b, van de Wmg, heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de brief van 12 juli 2012, met kenmerk MC-U-3122855, ten behoeve van voorliggende beleidsregel een aanwijzing op grond van artikel 7 van de Wmg aan de NZa gegeven.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:

Inkomensbestanddeel:

Het aandeel van de arbeidskostencomponent in het (maximum) tarief, dat aanbieders van tandheelkundige zorg in rekening mogen brengen.

Praktijkkostenbestanddeel:

Het aandeel van de praktijkkosten in het (maximum) tarief, dat aanbieders van tandheelkundige zorg in rekening mogen brengen.

Rekenomzet:

De som van het inkomensbestanddeel en het praktijkkostenbestanddeel.

Rekennorm:

Begripsaanduiding voor het aantal punten per jaar.

Puntwaarde:

De uitkomst van de rekenomzet gedeeld door de rekennorm.

Laboratoriumkosten:

De laboratoriumkosten van het externe bacteriologisch laboratoriumonderzoek die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Bij de prestaties waarbij dit van toepassing kan zijn staat dit in de onderhavige beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met een tweetal sterretjes (**).

De laboratoriumkosten dienen per gedeclareerde prestatie gespecificeerd te worden op de nota aan de patiënt en mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop. De zorgaanbieder is verplicht om op verzoek van de patiënt of diens verzekeraar de nota van het bacteriologisch laboratorium te overleggen.

Voor nadere transparantievoorschriften ten aanzien van het specificeren en inzichtelijk maken van laboratoriumkosten wordt verwezen naar de Regeling mondzorg.

Materiaal- en/of techniekkosten:

De kosten van tandtechniek die noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht door de zorgaanbieder en de kosten van de materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. Bij de prestaties waarbij materiaal- en/of techniekkosten afzonderlijk in rekening kunnen worden gebracht, staat dit in de onderhavige beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met één sterretje (*).

Toelichting

Met bovengenoemde regel mogen de materialen in rekening worden gebracht die gebruikt worden bij de behandeling van een patiënt in de praktijk én die met of voor de patiënt de praktijk verlaten.

Niet in rekening te brengen (dus ook niet in het geval dat materiaal- en/of techniekkosten wel apart in rekening gebracht mogen worden – zichtbaar aan het * achter de prestatiecode) zijn verbruiksmaterialen. Hieronder worden verstaan: alle materialen die bij een behandeling van een patiënt in de praktijk worden gebruikt en die niet speciaal voor de patiënt gemaakt zijn en die niet met of voor de patiënt de praktijk verlaten.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen per gedeclareerde prestatie gespecificeerd te worden en mogen niet hoger zijn dan de daarvoor door de zorgaanbieder aan de tandtechnicus/het tandtechnisch laboratorium betaalde en/of verschuldigde netto kosten voor inkoop. Onder netto kosten voor inkoop wordt verstaan: de inkoopprijs na aftrek van kortingen en bonussen die verband houden met de aanschaf van materialen en technieken. De zorgaanbieder is verplicht om op verzoek van de patiënt of diens verzekeraar de nota van de tandtechnicus/het tandtechnisch laboratorium over te leggen.

Indien de zorgaanbieder de tandtechnische werkstukken zelf vervaardigt, is deze verplicht aan de patiënt of diens verzekeraar de techniekkosten te specificeren conform de bepalingen in de Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer.

Voor nadere transparantie voorschriften ten aanzien van het specificeren en inzichtelijk maken van materiaal- en/of techniekkosten wordt verwezen naar de Regeling Mondzorg.

Achtergrond en doel van de regel

De prestatielijst voor de mondzorg kent al geruime tijd de regel dat bij verschillende prestaties de van toepassing zijnde materiaal- en/of techniekkosten separaat tegen (maximaal) de netto kosten voor inkoop in rekening mogen worden gebracht. Deze kosten zijn buiten het (reguliere) tarief van de prestatie gehouden om ervoor te zorgen dat zowel de variatie als de veranderingen in kosten terugkomen in de uiteindelijke prijs voor de consument: de komst van andere, nieuwe materialen wordt niet bemoeilijkt door een maximumtarief en de keuze voor een goedkoper product geeft de consument ook altijd daadwerkelijk een financieel voordeel. (Om aan de genoemde uitgangspunten tegemoet te komen, geldt de regel dat (maximaal) de netto kosten voor inkoop in rekening mogen worden gebracht. Ook indien op indirecte manier inkoopvoordelen worden verkregen - in de vorm van een assortimentskorting, gratis apparatuur of anderszins – dient de zorgaanbieder deze op de in rekening gebrachte kosten in mindering te brengen. De hoofdregel is dat de zorgaanbieder geen winst maakt op de door hem ingekochte en vervolgens bij de patiënt of diens verzekeraar in rekening gebrachte materialen en technieken.)

Inkoopsituaties

Bij de hierboven genoemde regel wordt als tandtechnicus/tandtechnisch laboratorium aangemerkt: de tandtechnicus die/het tandtechnisch laboratorium dat de techniekstukken heeft vervaardigd. De zorgaanbieder dient uit te gaan van de door deze leverancier in rekening gebrachte netto kosten.

De daadwerkelijke levering van materiaal of techniek aan de zorgaanbieder kan echter ook via een derde plaatsvinden. Wanneer levering plaatsvindt via een aan de zorgaanbieder gelieerde derde dient de zorgaanbieder uit te gaan van de door die derde aan díens leverancier (en dus de vervaardiger van het materiaal en/of de techniek) betaalde en/of verschuldigde netto kosten voor inkoop. De door deze derde aan de zorgaanbieder berekende extra kosten (dat wil zeggen: de kosten bovenop díens netto kosten voor inkoop bij zijn leverancier) kunnen door de zorgaanbieder enkel ook in rekening worden gebracht als die extra kosten een reële economische waarde vertegenwoordigen. (In het geval levering plaatsvindt via bijvoorbeeld een aan de zorgaanbieder gelieerde distributeur, betekent dit dat de zorgaanbieder dient uit te gaan van de netto kosten voor inkoop van deze distributeur. Zijn netto kosten voor inkoop kunnen slechts worden vermeerderd met de door de distributeur gemaakte extra kosten mits deze een reële economische waarde vertegenwoordigen.)

De regel brengt met zich mee dat het plaatsen van een op enigerlei wijze aan de zorgaanbieder gelieerde rechtspersoon tussen de 'zorgaanbieder' en de 'oorspronkelijke vervaardiger' of een 'niet-gelieerde leverancier', waarvan het effect is dat de inkoopprijs (voor de zorgaanbieder) wordt verhoogd en daarmee financieel voordeel wordt behaald door deze zorgaanbieder, er niet toe kan leiden dat de door deze gelieerde rechtspersoon in rekening gebrachte kosten mogen worden doorberekend door de zorgaanbieder aan de consument. De extra kosten van die rechtspersoon (bovenop diens kosten voor inkoop) vertegenwoordigen dan immers geen reële economische waarde en dat betekent dat de prijs voor de consument hoger wordt dan redelijkerwijs nodig is.

Artikel 2 Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen op het gebied van tandheelkundige zorg.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in de vorige zin, is deze beleidsregel van toepassing op handelingen1 of werkzaamheden2 op het terrein van tandheelkundige zorg, uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van personen, ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) of door personen als bedoeld in artikel 34 van de Wet BIG.

Deze beleidsregel is tevens van toepassing op tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz), die wordt geleverd door zorgaanbieders die tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wlz leveren aan patiënten die verblijven en behandeld worden in een Wlz-instelling

Artikel 4 Hoofdstukken tandheelkundige zorg

In het kader van deze beleidsregel worden een reeks van prestatiebeschrijvingen onderscheiden die in navolgende hoofdstukken zijn verdeeld.

(I)

Consultatie en diganostiek (C)

(II)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

(III)

Preventieve mondzorg (M)

(IV)

Verdoving (A)

(V)

Verdoving d.m.v. een roesje (B)

(VI)

Vullingen (V)

(VII)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

(VIII)

Kronen en bruggen (R)

(IX)

Behandeling kauwstelsel (G)

(X)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

(XI)

Kunstgebitten (P)

(XII)

Tandvleesbehandelingen (T)

(XIII)

Implantaten (J)

(XIV)

Uurtarieven ten behoeven van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

(XV)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

Artikel 5 Onderdelen ter vaststelling van de tariefopbouw

1. Bij de tariefvaststelling wordt gebruik gemaakt van twee puntwaarden: een puntwaarde implantologie (voor het hoofdstuk J) en een puntwaarde tandheelkundige zorg (voor de overige hoofdstukken).

2. De arbeidskostencomponent voor beide puntwaarden bedraagt € 154.048 (definitief niveau 2022).

3. Het inkomensbestanddeel in de puntwaarde tandheelkundige zorg bedraagt € 151.613 (definitief niveau 2022). Het inkomensbestanddeel in de puntwaarde implantologie bedraagt € 150.654 (definitief niveau 2022).

4. Het praktijkkostenbestanddeel in de puntwaarde tandheelkundige zorg bedraagt € 350.689,70 (definitief niveau 2022). Het praktijkkostenbestanddeel is opgebouwd uit de elementen 'personeelskosten' en 'overige kosten':

- personeelskosten € 173.840,41

- overige kosten € 176.849,29

Het praktijkkostenbestanddeel in de puntwaarde implantologie bedraagt € 598.197 (definitief niveau 2022). Het praktijkkostenbestanddeel is opgebouwd uit de elementen 'personeelskosten' en 'overige kosten':

- personeelskosten € 344.305

- overige kosten € 253.892

5. De rekennorm ten behoeve van de berekening van de puntwaarde tandheelkundige zorg bedraagt 79.156. De rekennorm ten behoeve van de berekening van de puntwaarde implantologie bedraagt 138.395.

6. Jaarlijks vindt een aanpassing (indexering) van zowel het inkomens- als het praktijkkostenbestanddeel plaats. De wijze van indexeren is geregeld in de Beleidsregel indexering.

7. De structurele puntwaarde bedraagt

Voor tandheelkundige zorg:

  • € 6,345732942 (definitief niveau 2022);

  • € 6,649425126 (voorcalculatorisch niveau 2023).

Voor implantologie:

  • € 5,410950 (definitief niveau 2022);

  • € 5,669813977 (voorcalculatorisch niveau 2023).

Artikel 6 Totstandkoming (maximum)tarieven

De totstandkoming van de tarieven voor de in artikel 7 beschreven prestaties wordt hieronder toegelicht.

1. Het maximumtarief is een bedrag per prestatie: het product van de voor het jaar t geldende puntwaarde maal het aantal punten in de lijst van tandheelkundige prestaties.

2. Het mutatiepercentage van het tarief is het procentuele verschil tussen de puntwaarde op voorcalculatorisch niveau jaar t en de puntwaarde op voorcalculatorisch niveau jaar t-1.

3. Uitzonderingen op artikel 6 lid 1 en 2 zijn:

- de prestatiecodes B12, H21, E04, J001 en J002 waarvoor een kostenbedrag geldt.

- de prestatiecodes A20 en J050 welke tegen kostprijs in rekening kunnen worden gebracht.

- de prestatiecodes U05, U25 en U35 waarvoor geen puntenaantal geldt. Deze (tijd)tarieven muteren jaarlijks met het in 6.2 genoemde mutatiepercentage.

- de prestatie J057 waarvoor geldt dat het tarief van de prestatie 'kosten implantaat' van de kaakchirurg wordt gevolgd.

- de prestatie onderlinge dienstverlening (Y02) kan met inachtneming van de geldende maximumtarieven voor de prestaties in rekening worden gebracht.

4. De maximumtarieven berekend op basis van artikel 6.1 kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar ten grondslag ligt.

5. Een tarief dat niet hoger is dan berekend op basis van artikel 6.1 kan aan eenieder in rekening worden gebracht. Een tarief dat tot stand komt met toepassing van artikel 6.1 en 6.4 kan uitsluitend in rekening worden gebracht aan (a) de ziektekostenverzekeraar met wie het verhoogde maximumtarief is overeengekomen of (b) de verzekerde ten behoeve van wie een ziektekostenverzekering met betrekking tot tandheelkundige zorg is gesloten bij een ziektekostenverzekeraar met wie een zodanig verhoogd maximumtarief schriftelijk is overeengekomen. Een tarief dat tot stand komt met toepassing van artikel 6.1 en 6.4 kan uitsluitend in rekening worden gebracht voor zover een ziektekostenverzekering met betrekking tot tandheelkundige zorg tussen de ziektekostenverzekeraar en verzekerde is overeengekomen die de betreffende prestatie omvat.

Artikel 7 Prestaties tandheelkundige zorg en puntenaantallen

Onder de in artikel 4 genoemde hoofdstukken zijn de in dit artikel genoemde prestaties te onderscheiden. Bij de prestaties is het geldende puntenaantal weergegeven. Op de prestaties zijn 'algemene bepalingen' van toepassing. Deze zijn weergegeven in bijlage 1 van de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg.

I

Consultatie en Diagnostiek (C)

Punten

 

 

 

a.

Consulten

 

C001

Consult ten behoeve van een intake

7,6

C002

Consult voor een periodieke controle

3,8

C003

Consult, niet zijnde periodieke controle

3,8

 

 

 

b.

Diagnostisch onderzoek

 

C010

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

3,8

C011

Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion

18

C012

Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan

18

C013*

Studiemodellen

5

C014

Pocketregistratie

6

C015

Parodontiumregistratie

12

C016*

Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling

30

 

 

 

c.

Diversen

 

C020

Mondzorg aan huis

3

C021

Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)

4,2

 

 

 

II

Maken en/of beoordelen foto's (X)

 

 

 

 

X10

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

2,8

X11

Beoordelen kleine röntgenfoto

2,1

X21

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto

12

X22

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

12

X23

Beoordelen kaakoverzichtsfoto

4,4

X24

Maken en beoordelen schedelfoto

5,4

X34

Beoordelen schedelfoto

4

X25

Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto

34

X26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

10

 

 

 

III

Preventieve mondzorg (M)

 

 

 

 

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten

2,24166667

M02

Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten

2,24166667

M03

Gebitsreiniging, per vijf minuten

2,24166667

M05

Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

4,5

M32 */**

Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek

3

M30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

1

M40

Fluoridebehandeling

2,5

M61*

Mondbeschermer of fluoridekap

4,5

M80*

Behandeling van witte vlekken, eerste element

8,7

M81*

Behandeling van witte vlekken, volgend element

4,8

IV

Verdoving (A)

 

A10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

2,5

A15

Oppervlakte verdoving

1,3

A20

Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie

kostprijs

A30

Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie

8

 

 

 

V

Verdoving door middel van een roesje (B)

 

 

 

 

B10

Introductie roesje (lachgassedatie)

5

B11

Toediening roesje (lachgassedatie)

5

B12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

€ 41,56 (voorcalculatorisch niveau 2023)

 

 

 

VI

Vullingen (V)

 

 

 

 

V71

Eénvlaksvulling amalgaam

4,2

V72

Tweevlaksvulling amalgaam

6,7

V73

Drievlaksvulling amalgaam

8,7

V74

Meervlaksvulling amalgaam

12,2

V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

6,2

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

8,7

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

10,7

V84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer

14,2

V91

Eénvlaksvulling composiet

8

V92

Tweevlaksvulling composiet

10,5

V93

Drievlaksvulling composiet

12,5

V94

Meervlaksvulling composiet

16

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)

12

V30

Fissuurlak eerste element (sealen)

4,5

V35

Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)

2,5

V40

Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

1

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

2

V70*

Parapulpaire stift

2

V80*

Wortelkanaalstift

3,5

V85*

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

1,5

 

 

 

VII

Wortelkanaalbehandelingen (E)

 

 

 

 

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 

E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

7

E03

Consult na tandheelkundig ongeval

5,5

 

 

 

b.

Wortelkanaalbehandeling

 

Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

 

E60*

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

8

 

 

 

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

 

E04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

€ 54,31 (voorcalculatorisch niveau 2023)

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

18

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

26

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

34

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

42

E85

Elektronische lengtebepaling

2,5

E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

3

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

8

 

 

 

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.

 

E51

Verwijderen van kroon of brug

6

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

5

E53

Verwijderen van wortelstift

7

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

5

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

5

E56*

Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel

7

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

5

 

 

 

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

 

E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

14

E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

9

E63*

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

7,5

E64

Afsluiting van open wortelpunt

8

 

 

 

Initiële wortelkanaalbehandeling

 

E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

10

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

5

 

 

 

Bleken

 

 

E90

Inwendig bleken, eerste zitting

8

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

3

E97*

Uitwendig bleken per kaak

12,5

 

 

 

Behandeling trauma-element 

 

E40

Directe pulpa-overkapping

5

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

2

E43*

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

4

E44

Verwijderen spalk, per element

1

 

 

 

Aanbrengen rubberdam

 

E45

Aanbrengen rubberdam

2

 

 

 

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

 

E31

Snij-/ hoektand

20

E32

Premolaar

28

E33

Molaar

36

E34*

Aanbrengen retrograde vulling

4

E36*

Het trekken van een element met re-implantatie

14

E37

Kijkoperatie

12

 

 

 

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

 

E88

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

10

 

 

 

Gebruik operatiemicroscoop

 

E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

13,5

 

 

 

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

 

E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

10

 

 

 

VIII

Kronen en bruggen (R)

 

 

 

 

De in dit hoofdstuk vermelde tarieven zijn, indien van toepassing, inclusief noodvoorziening.

 

a.

Inlays en kronen

 

R08*

Eénvlaks composiet inlay

12

R09*

Tweevlaks composiet inlay

23

R10*

Drievlaks composiet inlay

30

R11*

Eénvlaksinlay

18

R12*

Tweevlaksinlay

28

R13*

Drievlaksinlay

40

R14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

5

R24*

Kroon op natuurlijk element

44

R34*

Kroon op implantaat

40

R29*

Confectiekroon

9

R31

Opbouw plastisch materiaal

10

R32*

Gegoten opbouw, indirecte methode

10

R33*

Gegoten opbouw, directe methode

20

 

 

 

b.

Brugwerk

 

R40*

Eerste brugtussendeel

30

R45*

Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

15

R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

25

R50*

Metalen fixatiekap met afdruk

5

R55*

Gipsslot met extra afdruk

5

R60*

Plakbrug zonder preparatie

20

R61*

Plakbrug met preparatie

30

R65

Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

7

R66

Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

4

 

 

 

c.

Restauraties diversen

 

R67*

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

4,3

R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

11

R71*

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

11

R74*

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

4

R75*

Opnieuw vastzetten plakbrug

10

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

5

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

5

R91*

Wortelkap met stift

25

R92

Passen restauratieve proefopstelling in de mond

13,5

 

 

 

d.

Schildje van keramiek of kunststof

 

R78*

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

12

R79*

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

20

 

 

 

e.

Temporaire voorzieningen

 

R80*

Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies

5

R85*

Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies

2

R90*

Gedeeltelijk voltooid werk

Naar gelang het stadium waarin de tandheel-kundige werkzaamheden verkeren

 

 

 

IX

Behandeling Kauwstelsel (G)

 

 

 

 

a.

Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)

 

 

 

 

Onderzoek/diagnostiek bij OPD

 

G21

Functieonderzoek kauwstelsel

18

G22

Verlengd onderzoek OPD

36

G23

Spieractiviteitsmeting en registratie

16

 

 

 

Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)

 

G41

Consult OPD-therapie A (niet-complex)

10,5

G62*

Stabilisatieopbeetplaat

27

G68*

Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk

8

G47

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A

12

 

 

 

Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.

 

G43

Consult OPD-therapie B (complex)

20,2

G44*

Therapeutische injectie

11

G46*

Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)

8

G48

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B

20

 

 

 

b.

Beetregistraties

 

G10

Niet-standaard beetregistratie

15

 

 

 

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10

 

G11

Scharnierasbepaling

15

G12

Centrale relatiebepaling

14

G13

Protrale/laterale bepalingen

10

G14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

90

G16

Therapeutische positiebepaling

5

G20

Beetregistratie intra-oraal

10

 

 

 

Diversen

 

G09

Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur

5,4

G15

Toeslag voor het behouden van beethoogte

5

G65*

Indirect planmatig inslijpen

55

G75

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

10

G69*

Beetbeschermingsplaat

11

G33*

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

10

 

 

 

c.

Snurk- en slaapstoornisbeugel

 

G71*

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

50

G72

Controlebezoek MRA

5

G73*

Reparatie MRA met afdruk

8

 

 

 

d.

Myofunctionele apparatuur

 

G74 *

Plaatsen van myofunctionele apparatuur

13,5

G76 *

Consult myofunctionele therapie

3,8

 

 

 

X

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

 

 

 

 

a.

Onderdeel A

 

H11

Trekken tand of kies

7,5

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

5,6

H21

Kosten hechtmateriaal

€ 6,87 (voorcalculatorisch niveau 2023)

H26

Hechten weke delen

11

H50

Terugzetten tand of kies, eerste element

10

H55

Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting

3

 

 

 

b.

Onderdeel B

 

H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

10

H33

Hemisectie van een molaar

12

H34

Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak

12

H35

Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie

12

H38

Uitvoeren eerste autotransplantaat

19,8 + kosttarief

H39

Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting

19,8

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

9

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

6

 

 

 

Wortelpuntoperatie per tandwortel

 

H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

12

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting

16

H44

Primaire antrumsluiting

11

H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

14

 

 

 

Cyste-operatie

 

H60

Marsupialisatie

14

H65

Primaire sluiting

27

 

 

 

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

 

H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

14

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

27

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

19

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

32

 

 

 

XI

Kunstgebitten (P)

 

 

 

 

a.

Gedeeltelijk kunstgebit

 

P001*

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak

15

P002*

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak

30

P003*

Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak

41

P004*

Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak

56

 

 

 

b.

Volledig kunstgebit

 

P020*

Volledig kunstgebit bovenkaak

30

P021*

Volledig kunstgebit onderkaak

40

P022*

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

65

P023*

Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak

20

 

 

 

c.

Toeslagen

 

P040

Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit

10,8

P041

Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

5

P042

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

10

P043

Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting

6

P044

Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak

13,5

P045

Toeslag immediaat kunstgebit

2,5

P046

Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit

8

P047

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

3

P048

Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls

15

P049

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

10

 

 

 

d.

Aanpassingen bestaand kunstgebit

 

P060

Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak

7

P061

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak

7

P062*

Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak

14,1

P063*

Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak

14,2

P064*

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak

12,3

P065*

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak

12,8

P066*

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak

28

P067

Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit

5

P068*

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak

3

P069*

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

8

P070*

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak

3

P071*

Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak

8

P072*

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

8

 

 

 

XII

Tandvleesbehandelingen (T)

 

 

 

 

a.

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

 

T012

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

29

T021

Grondig reinigen wortel, complex

5,4

T022

Grondig reinigen wortel, standaard

4

T032

Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus

18

T033

Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling

11

T042

Consult parodontale nazorg

15,2

T043

Uitgebreid consult parodontale nazorg

20,2

T044

Complex consult parodontale nazorg

26,9

 

 

 

Parodontale chirurgie

 

T070

Flapoperatie tussen twee elementen

32,5

T071

Flapoperatie per sextant (één zesde deel)

50

T072

Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)

60

T073

Directe postoperatieve zorg, eerste zitting

10

T074

Directe postoperatieve zorg, volgende zitting

26,9

T076

Tuber- of retromolaarplastiek

12,5

 

 

 

b.

Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)

 

Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a

 

T101

Tuber- of retromolaarplastiek

17,5

T102

Tandvleescorrectie, één element

9,5

T103

Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen

25

 

 

 

Toepassen van regeneratietechniek

 

T111*

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

60

T112*

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

20

T113

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

32,5

 

 

 

Parodontale kroonverlengingsprocedure

 

T121

Kroonverlenging, één element

32,5

T122

Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen

60

 

 

 

Mucogingivale chirurgie

 

T141

Tandvleestransplantaat

19

T142*

Recessie bedekking met verplaatste lap

60

 

 

 

Directe postoperatieve zorg

 

T151

Directe postoperatieve zorg, eerste zitting

10

T152

Directe postoperatieve zorg, volgende zitting

26,9

 

 

 

Diversen

 

 

T161 **

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

7

T162

Behandeling tandvleesabces

13,5

T163*

Toepassing lokaal medicament

10,8

T164*

(Draad)Spalk

4

T165

Uitgebreide voedingsanalyse

10

 

 

 

XIII

Implantaten (J)

 

 

 

 

J001

Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie

€ 199,68 (voorcalculatorisch niveau 2023)

J002

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

€ 113,01 (voorcalculatorisch niveau 2023)

 

 

 

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 

J010

Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling

13

J011*

Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling

20

J012 *

Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen

15

J013*

Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen

30

J014

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

9

 

 

 

b.

Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren

 

J020*

Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft,

48

J021*

Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden

30

J022*

Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak

29

 

 

 

c.

Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren

 

J030*

Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren

17

J031*

Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren

26

J032*

Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren

12

 

 

 

d.

Implantologische chirurgie

 

J040

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

45,8

J041

Plaatsen volgend implantaat, per kaak

18,9

J042*

Plaatsen eerste tandvleesvormer

15

J043*

Plaatsen volgende tandvleesvormer

7,1

J044

Verwijderen implantaat

6,6

J045

Moeizaam verwijderen implantaat

33

J046

Vervangen eerste implantaat

45,7

J047

Vervangen volgend implantaat

18,9

J048

Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant

34,9

J049

Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit

101,9

 

 

 

e.

Diversen

 

J050

Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik

kostprijs

J051*

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

4

J052

Prepareren donorplaats

27

J053

Toeslag esthetische zone, per kaakhelft

13,5

J054

Bindweefseltransplantaat per donorplaats

21

J055

Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie

22,5

J056*

Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef

23

J057

Kosten implantaat

 

J058

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting

2

J059

Grondig submucosaal reinigen implantaat

4,7

J060*

Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat

52

 

 

 

f.

Mesostructuur

 

J070*

Plaatsen eerste drukknop

24

J071*

Plaatsen elke volgende drukknop

7

J072*

Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak

41

J073*

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

13

 

 

 

g.

Prothetische behandeling na implantaten

 

J080*

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit

103

J081*

Klikgebit in de onderkaak

67

J082*

Klikgebit in de bovenkaak

67

J083*

Omvorming tot klikgebit

20

J084*

Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten

26

J085*

Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

30

J086*

Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

35

J087

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten

17

J088

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten

22

J089

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten

27

 

 

 

h.

Nazorg implantologie

 

J090

Specifiek consult nazorg implantologie

11

J091

Uitgebreid consult nazorg implantologie

18

 

 

 

i.

Prothetische nazorg

 

J100*

Opvullen zonder staafdemontage

28

J101*

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

35

J102*

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

40

J103*

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

45

J104*

Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk

€ 19,95 (voorcalculatorisch niveau 2023)

J105*

Reparatie zonder staafdemontage

11

J106*

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

21

J107*

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

26

J108*

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

31

J109*

Verwijderen en vervangen drukknop

5

 

 

 

XIV

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

 

 

 

 

U25*

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten

€ 15,14

U35*

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten

€ 17,47

U05*

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten

€ 17,47

 

 

 

 

 

 

XV

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

 

 

 

 

Y01

Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten

€ 15,14

Y02

Onderlinge dienstverlening

Maximum

Artikel 8 Intrekken en vervallen oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Beleidsregel tandheelkundige zorg, met kenmerk BR/REG-23111, ingetrokken.

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel tandheelkundige zorg, met kenmerk BR/REG-22111a ingetrokken.

Artikel 9 Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De Beleidsregel tandheelkundige zorg, met kenmerk BR/REG-22111a, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Ingevolge artikel 5, aanhef en onder e, van de Bekendmakingswet, zal deze beleidsregel in de Staatscourant worden geplaatst.

De beleidsregel ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel tandheelkundige zorg.

Voetnoten

1. Het betreft hier de handelingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, van de Wmg.

2. Het betreft hier de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg.

Naar boven