Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking overige geneeskundige zorg - TB/REG-23624-03
Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-23624-03

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

18 oktober 2022

1 januari 2024

Directie ReguleringDe Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),


en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid, onderdelen c en d jo. artikel 51 tot en met 53, van de Wmg,

 

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel overige geneeskundige zorg,

 

besloten:

dat rechtsgeldig,

 

door:

 • zorgaanbieders die geneeskundige zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren voor zover de NZa voor de voornoemde zorg op grond van andere beleidsregels geen prestatiebeschrijvingen heeft vastgesteld; en
 • zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg (factoringmaatschappijen),

 

aan:

 • alle ziektekostenverzekeraars;
 • alle (niet-)verzekerden;1
 • zorgaanbieders,

in rekening mag worden gebracht:
de prestatiebeschrijvingen en bijbehorend maximumtarieven (in euro's), zoals omschreven in de bij deze prestatie- en tariefbeschikking behorende bijlage, mits voldaan is aan de bij de betreffende prestatie beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

De vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en -afdracht door een zorgaanbieder. De declaraties dienen te worden gespecificeerd conform de beschrijvingen in de tarievenlijst. Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.


Intrekken en vervallen oude prestatie- en tariefbeschikkingen

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze prestatie- en tariefbeschikking wordt de gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Prestatie- en tariefbeschikking overige geneeskundige zorg, met kenmerk TB/REG-23624-01, ingetrokken.

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze prestatie- en tariefbeschikking wordt de gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Prestatie- en tariefbeschikking overige geneeskundige zorg, met kenmerk TB/REG-23624-02, ingetrokken.

De Prestatie- en tariefbeschikking overige geneeskundige zorg, met kenmerk TB/REG-22621-03, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2022, is met ingang van de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.


Toepasselijkheid voorafgaande prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking overige geneeskundige zorg, met kenmerk TB/REG-22621-03, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die prestatie- en tariefbeschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die prestatie- en tariefbeschikking gold.


Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en vervalt met ingang van 1 januari 2024. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de terinzagelegging van deze beschikking kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.


Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking overige geneeskundige zorg.


Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

            t.a.v. unit Juridische Zaken

            Postbus 3017

            3502 GA UTRECHT

            (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit
E. de Kogel MSc
unitmanager Eerstelijnszorg


Bijlage 1 bij Prestatie- en tariefbeschikking overige geneeskundige zorg

De maximumtarieven die door zorgaanbieders die geneeskundige zorg als omschreven bij of krachtens de Zvw leveren in rekening kunnen worden gebracht voor prestaties verricht met ingang van inwerkingtreding van deze beschikking voor zover de NZa voor de voornoemde zorg op grond van andere beleidsregels geen prestatiebeschrijvingen heeft vastgesteld op grond van de Wmg.


Artikel 1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten


a. Prestatiestructuur

Het leveren van geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose (infectie) en infectieziekten. Hierbij kan sprake zijn van de noodzaak tot verwijzen, diagnosticeren, behandelen en begeleiden (ook) met het oog op het bevorderen van de therapietrouw. De zorg kan enkel op consultbasis worden gedeclareerd en kent de volgende prestatiestructuur:

 • Consult korter dan 20 minuten;
 • Consult 20 minuten of langer;
 • Visite korter dan 20 minuten;
 • Visite 20 minuten of langer;
 • Telefonisch consult;
 • Vaccinatie.


b. Begrenzing en beperking van de prestatie

Individuele zorg bij tuberculose (infectie) en infectieziekte bestrijding kan alleen gedeclareerd worden door gekwalificeerde en landelijke geregistreerde artsen. De Registratie commissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de KNMG bepaalt daarbij de registratiecriteria.


c. Prestatie en tariefhoogte

Prestatiebeschrijving

Maximumtarief

Consult korter dan 20 minuten

€ 33,84

Consult 20 minuten of langer

€ 67,68

Visite korter dan 20 minuten

€ 50,76

Visite 20 minuten of langer

€ 84,60

Telefonisch consult

€ 16,92

Vaccinatie

€ 16,92


d. De aan de zorgaanbieder in rekening gebrachte laboratoriumkosten en entstoffen in verband met vaccinatie kunnen enkel tegen kostprijs worden doorberekend. Aanvullend diagnostisch onderzoek door de zorgaanbieder kan op basis van de Prestatie- en tariefbeschikking Medisch-specialistische zorg in rekening worden gebracht.


Artikel 2 Preventieve voetzorg


a. Prestatiestructuur

Het leveren van preventieve voetzorg aan patiënten met een verhoogd risico op voetulcera, vanwege verlies van protectieve sensibiliteit van de voeten, verminderde doorbloeding van de voeten, verhoogde druk op de huid mogelijk in combinatie met een kwetsbare huid, ten gevolge van een medische aandoening of een medische behandeling, zoals door het Zorginstituut omschreven in het 'Standpunt Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus' en 'Notitie verduidelijking standpunt Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus'. Eveneens kan preventieve voetzorg worden geleverd aan patiënten met een verhoogd risico op voetulcera, vanwege een voetulcus of amputatie in de voorgeschiedenis, een inactieve Charcotvoet, eindstadium nierfalen of nierdialyse, zoals door het Zorginstituut omschreven in het 'Standpunt Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus' en 'Notitie verduidelijking standpunt Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus'. De te declareren prestaties omvatten het totaalpakket aan werkzaamheden, voor zover deze door het Zorginstituut Nederland geduid zijn als geneeskundige zorg die ten laste van de basisverzekering kan worden gebracht.

Preventieve voetzorg kent de volgende prestatiestructuur:


1. Jaarlijks gerichte voetcontrole om te beoordelen of iemand met licht verhoogde risicovoeten mogelijk wonden krijgt

Er is sprake van verlies van protectieve sensibiliteit (PS) of aanwijzingen voor perifeer arterieel vaatlijden (PAV) zonder tekenen van lokaal verhoogde druk. De prestatie omvat anamnese, voetonderzoek en risico-inventarisatie bij licht verhoogd risico op voetulcera. Het tarief behorende bij deze prestatie is gebaseerd op een gemiddelde inspanning per voetcontrole.


2. Preventieve voetzorg om hoog risicovoeten zonder lokaal verhoogde druk te beschermen tegen het krijgen van wonden

Er is sprake van verlies van protectieve sensibiliteit (PS) in combinatie met aanwijzingen voor perifeer arterieel vaatlijden (PAV) zonder tekenen van lokaal verhoogde druk. De prestatie omvat het volgende totaalpakket aan werkzaamheden bij hoog risico op voetulera:

 • jaarlijkse voetcontrole, bestaande uit anamnese, voetonderzoek en risicoinventarisatie;
 • meer frequent gericht voetonderzoek, inclusief de daaruit volgende diagnostiek en behandeling van risicofactoren zoals huid- en nagelproblemen en voetvorm- en standsafwijkingen bij patiënten met een verhoogd risico op ulcera;
 • behandeling van risicofactoren bij patiënten met een hoog risico op ulcera;
 • educatie en initiëren van aanpassing van leefstijlfactoren als onderdeel van de behandelcyclus;
 • advisering over adequaat schoeisel en/of advisering over andere hulpmiddelen.

Het tarief behorende bij deze prestatie is gebaseerd op een gemiddelde jaarlijkse inspanning.


3. Preventieve voetzorg om hoog risicovoeten met lokaal verhoogde druk te beschermen tegen het krijgen van wonden

Er is sprake van:

- aanwijzingen voor perifeer arterieel vaatlijden (PAV) in combinatie met tekenen van lokaal verhoogde druk. Of;

- verlies van protectieve sensibiliteit (PS) in combinatie met tekenen van lokaal verhoogde druk. Of;

- verlies van PS in combinatie met aanwijzigngen voor PAV en tekenen van lokaal verhoogde druk.

De prestatie omvat het volgende totaalpakket aan werkzaamheden bij hoog risico op voetulcera:

 • jaarlijkse voetcontrole, bestaande uit anamnese, voetonderzoek en risicoinventarisatie;
 • meer frequent gericht voetonderzoek, inclusief de daaruit volgende diagnostiek en behandeling van risicofactoren zoals huid- en nagelproblemen en voetvorm- en standsafwijkingen bij patiënten met een verhoogd risico op ulcera;
 • behandeling van risicofactoren bij patiënten met een hoog risico op ulcera;
 • educatie en initiëren van aanpassing van leefstijlfactoren als onderdeel van de behandelcyclus;
 • advisering over adequaat schoeisel en/of advisering over andere hulpmiddelen.


Het tarief behorende bij deze prestatie is gebaseerd op een gemiddelde jaarlijkse inspanning.


4. Preventieve voetzorg om zeer hoog risicovoeten te beschermen tegen het (opnieuw) krijgen van wonden

Er is sprake van:

- voetulcus of amputatie in de voorgeschiedenis. Of;

- inactieve Charcot-voet. Of;

- eindstadium nierfalen (eGFR < 15ml/min) of nierdialyse.

De prestatie omvat het volgende totaalpakket aan werkzaamheden bij een sterk verhoogd risico op voetulcera:

 • jaarlijkse voetcontrole, bestaande uit anamnese, voetonderzoek en risicoinventarisatie;
 • meer frequent gericht voetonderzoek, inclusief de daaruit volgende diagnostiek en behandeling van risicofactoren zoals huid- en nagelproblemen en voetvorm- en standsafwijkingen bij patiënten met een sterk verhoogd risico op ulcera;
 • behandeling van risicofactoren bij patiënten met een sterk verhoogd risico op ulcera;
 • educatie en initiëren van aanpassing van leefstijlfactoren als onderdeel van de behandelcyclus;
 • advisering over adequaat schoeisel en/of advisering over andere hulpmiddelen.


Het tarief behorende bij deze prestatie is gebaseerd op een gemiddelde jaarlijkse inspanning.


5. Toeslag voor zorg aan huis

In het geval de zorgaanbieder de patiënt thuis behandelt vanwege de gezondheidstoestand van de patiënt, kan een toeslag voor zorg aan huis in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten, indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • De behandeling vindt bij de patiënt thuis, niet zijnde een instelling als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen, plaats;
 • De toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden.


6. Toeslag voor zorg in een instelling

In het geval de zorgaanbieder de patiënt, vanwege de gezondheidstoestand van de patiënt, in een instelling als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen behandelt, kan een toeslag voor zorg in een instelling in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • De behandeling vindt in een instelling als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen plaats;
 • De toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag in een instelling te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden;
 • Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht wanneer er daadwerkelijk reistijd en reiskosten naar de instelling gemaakt worden voor behandeling van de patiënt.


b. Begrenzing en beperking van de prestatie

De prestaties in artikel 2.a van deze tariefbeschikking kunnen enkel in rekening worden gebracht indien de zorg geen onderdeel uitmaakt van een integraal bekostigde zorgketen diabetes mellitus, zoals beschreven in de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg, maar zorginhoudelijk wel voldoet aan de voorwaarden van die beleidsregel.

De prestaties kunnen enkel in rekening worden gebracht indien het totaalpakket aan werkzaamheden zoals beschreven in artikel 2.a van deze tariefbeschikking onder verantwoordelijkheid van de declarerende zorgaanbieder wordt of kan worden geleverd. De declarerende zorgaanbieder fungeert daarbij als hoofdaannemer van het totaalpakket aan werkzaamheden.

Indien een (deel van de) prestatie(s) wordt uitbesteed aan een onderaannemer (uitvoerende zorgaanbieder), dient gebruik te worden gemaakt van de prestatie onderlinge dienstverlening in artikel 4 van deze prestatie- en tariefbeschikking.


c. Prestaties en tariefhoogte

Prestatiebeschrijving

Maximumtarief

Maximumtarief Opslag

Jaarlijks gerichte voetcontrole om te beoordelen of iemand met licht verhoogde risicovoeten mogelijk wonden krijgt

€ 43,49

 

Preventieve voetzorg om hoog risicovoeten zonder lokaal verhoogde druk te beschermen

tegen het krijgen van wonden

€ 309,28

€ 109,54

Preventieve voetzorg om hoog risicovoeten met lokaal verhoogde druk te beschermen tegen het krijgen van wonden

€ 451,04

€ 135,31

Preventieve voetzorg om zeer hoog risicovoeten te beschermen tegen het (opnieuw) krijgen

van wonden

€ 605,68

€ 148,20

Toeslag voor zorg aan huis

€ 23,60

 

Toeslag voor zorg in een instelling

€ 7,87

 


De toeslag voor zorg aan huis (prestatie 5) of in een instelling (prestatie 6) kunnen uitsluitend in rekening worden gebracht wanneer er zorg, vallende onder de in artikel 2.a beschreven prestaties 1, 2, 3 of 4, aan de patiënt wordt geleverd.


d. Aanvullende opslag

Bovenop het maximumtarief kan een opslag worden overeengekomen voor de behandeling van patiënten met een hogere zorgzwaarte dan het gemiddelde van de populatie. Voor de opslag geldt dat deze enkel in rekening kan worden gebracht indien voor individuele patiënten met een hogere dan gemiddelde zorgzwaarte hier een overeenkomst met de zorgverzekeraar van de patiënt aan ten grondslag ligt. De aanvullende voorwaarden die moeten gelden voor het in rekening brengen van de opslag, kunnen in deze overeenkomst worden vastgelegd. Ook de opslag kent een maximumtarief.


Artikel 3 Koemelkallergie test


a. Prestatiestructuur

Het leveren van een dubbelblinde placebogecontroleerde voedselprovocatietest conform de geldende richtlijn Voedselveiligheid jeugdgezondheidszorg. De patiënt krijgt op locatie van de zorgaanbieder in oplopende doses onder medisch toezicht in twee sessies testvoeding met of zonder koemelk toegediend, waarbij noch de betrokken behandelaars noch de patiënt (en diens ouders) op de hoogte zijn van welke testvoeding koemelk bevat.


b. Prestatie en tariefhoogte

Prestatiebeschrijving

Maximumtarief

Koemelkallergie test

€ 898,36


c. Contractvoorwaarde

Deze prestatie kan enkel in rekening worden gebracht indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar ten grondslag ligt.


Artikel 4 Onderlinge dienstverlening


a. Prestatiestructuur

Onderlinge dienstverlening betreft de levering van een (deel)prestatie of van een geheel van prestaties door een 'andere zorgaanbieder' in opdracht van een 'zorgaanbieder'. De andere zorgaanbieder wordt in dit kader ook wel aangeduid als de 'uitvoerende zorgaanbieder'. De zorgaanbieder wordt in dit kader ook wel aangeduid als de 'opdrachtgevende zorgaanbieder'.

De uitvoerende zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om (onderdelen van) de prestaties op het gebied van overige geneeskundige zorg met inachtneming van de geldende maximumtarieven, in opdracht van de opdrachtgevende zorgaanbieder via onderlinge dienstverlening in rekening te brengen aan de opdrachtgevende zorgaanbieder.


b. Prestatie en tariefhoogte

De tarieven voor de prestatie onderlinge dienstverlening zijn vrij onderhandelbaar. Het overeengekomen tarief mag echter niet hoger zijn dan het door de NZa vastgestelde maximumtarief voor de bij de zorg behorende prestatie.


Artikel 5 Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang – rechterlijke machtiging


a. Prestatiestructuur

Het opstellen van een medische verklaring door een ter zake kundige arts ten behoeve van het verzoek van het CIZ tot het verlenen van een rechterlijke machtiging zoals omschreven in de Wet zorg en dwang.

Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van de medische verklaring vallen onder deze prestatiebeschrijving en kunnen niet apart in rekening worden gebracht.


Het maximumtarief kan dus in rekening worden gebracht per medische verklaring.

Deze prestatie mag ook in rekening worden gebracht wanneer alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, maar er uiteindelijk wordt besloten geen medische verklaring op te stellen.


b. Prestatie en tariefhoogte

Prestatiebeschrijving

Maximumtarief

Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang – rechterlijke machtiging

€ 608,63


 

Artikel 6 Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang – inbewaringstelling

a. Prestatiestructuur

Het opstellen van een medische verklaring door een ter zake kundige arts ten behoeve van een beschikking tot inbewaringstelling van de burgemeester van de gemeente waarin de betreffende persoon zich bevindt zoals omschreven in de Wet zorg en dwang.

Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van de medische verklaring voor de inbewaringstelling vallen onder deze prestatiebeschrijving en kunnen niet apart in rekening worden gebracht.


Het maximumtarief kan dus in rekening worden gebracht per medische verklaring.

Indien er geen medische verklaring voor een inbewaringstelling wordt opgesteld kan deze prestatie niet in rekening worden gebracht. Hiervoor kan de prestatie 'Beoordeling tot inbewaringstelling zonder afgifte medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang' in rekening worden gebracht, indien wordt voldaan aan alle voorwaarden van die prestatie.


b. Prestatie en tariefhoogte

Prestatiebeschrijving

Maximumtarief

Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang – inbewaringstelling

€ 1.587,96


 

Artikel 7 Beoordeling tot inbewaringstelling zonder afgifte medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang


a. Prestatiestructuur

Deze prestatie kan in rekening worden gebracht wanneer:

 • er een beoordeling heeft plaatsgevonden door een ter zake kundige arts ten behoeve van een beschikking tot inbewaringstelling van de burgemeester van de gemeente waarin de betreffende persoon zich bevindt zoals omschreven in de Wet zorg en dwang;
 • de benodigde medische verklaring voor de inbewaringstelling door de ter zake kundige arts niet wordt afgegeven;
 • alle andere werkzaamheden die nodig zijn voor het afgeven van een medische verklaring wel zijn uitgevoerd.

Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van de beoordeling tot de inbewaringstelling in het kader van de Wet zorg en dwang vallen onder deze prestatiebeschrijving en kunnen niet apart in rekening worden gebreacht.

Het maximumtarief kan dus per beoordeling in rekening worden gebracht.


b. Prestatie en tariefhoogte

Prestatiebeschrijving

Maximumtarief

Beoordeling tot inbewaringstelling in het kader van de Wet zorg en dwang

€ 866,54


 

Artikel 8 Verschijnen ter zitting in het kader van de Wet zorg en dwang, per zitting

a. Prestatiestructuur

Bij het verschijnen ter zitting in het kader van de Wet zorg en dwang wordt een zorgverlener door de rechter gevraagd om een toelichting te geven op de meest actuele geestestoestand van de cliënt en de noodzakelijk geachte zorg. Hierdoor wordt de kwaliteit van de rechterlijke beslissing en daarmee de kwaliteit van de zorg geborgd.

De prestatie kan ik rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • De zorgverlener is op verzoek van de rechtbank ter zitting verschenen.
 • Ten aanzien van de cliënt waarvoor de zorgverlener op verzoek van de rechterbank ter zitting is verschenen, is eerder één van de volgende prestaties gedeclareerd:
 1. Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang – rechterlijke machtiging; of
 2. Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang – inbewaringstelling.


De prestatie kan per zitting in rekening worden gebracht.


b. Prestatie en tariefhoogte

Prestatiebeschrijving

Maximumtarief

Verschijnen ter zitting in het kader van de Wet zorg en dwang, per zitting

€ 39,19


 

Artikel 9 Reistoeslag zorgverlener bij verschijnen ter zitting in het kader van de Wet zorg en dwang, per 10 minuten


a. Prestatiestructuur

De prestatie Reistoeslag zorgverlener bij verschijnen ter zitting in het kader van de Wet zorg en dwang, per 10 minuten kan alleen in rekening worden gebracht als de zorgverlener reistijd heeft gemaakt om bij de locatie waar de rechtszitting plaatsvindt te verschijnen, ter verantwoording van een medische verklaring in het kader van een rechterlijke machtiging of verlenging van de inbewaringstelling.

De prestatie is ter compensatie van tijd en kan in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • De prestatie kan alleen in rekening worden gebracht in combinatie met de prestatie Verschijnen ter zitting in het kader van de Wet zorg en dwang, per zitting;
 • De prestatie geldt per oproep om ter zitting te verschijnen per cliënt.

De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke tijd voor deze prestatie in tijdseenheden van tien minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van tien minuten.


b. Prestatie en tariefhoogte

Prestatiebeschrijving

Maximumtarief

Reistoeslag zorgverlener bij verschijnen ter zitting in het kader van de Wet zorg en dwang, per 10 minuten

€ 9,23


 

Artikel 10 Verblijf bij inbewaringstelling voor cliënten met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking


a. Prestatiestructuur

De prestatie 'Verblijf bij inbewaringstelling voor cliënten met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking' bevat de zorg ten tijde van een gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS) aan cliënten met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking. De cliënt is aangewezen op crisiszorg, blijkende uit het feit dat de IBS is opgelegd.

De prestatie omvat de volgende componenten:

       1. Verblijf:

 • Verblijf voor zorg die medisch noodzakelijk is. Hierbij is inbegrepen de huisvestingskosten, inventaris, eten en drinken, schoonmaak, linnengoed, outillagemiddelen, etc.
 • 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging.
 • De geneeskundige zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten. Bij de geneeskundige zorg is ook de diagnostiek, voor zover uitgevoerd door de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten, inbegrepen. Indien een specialist ouderengeneeskunde een geriatrisch assessment uitvoert ten behoeve van toegang tot de geriatrisch revalidatiezorg, is dit niet opgenomen in de integrale prestaties van het eerstelijnsverblijf.
 • De psychologische zorg binnen het verblijf, die samenhangt met de indicatie voor opname in het verblijf.
 • De paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, logopedie, diëtetiek en ergotherapie) binnen het verblijf, die samenhangt met de indicatie voor opname in het verblijf.

      2. De zorg zoals psychiaters die plegen te bieden;

      3. Farmaceutische zorg:

 • Kosten van geneesmiddelen vallen buiten het tarief en moeten apart in rekening worden gebracht als declaratie binnen de farmaceutische zorg. In de totstandkoming van de tarieven voor het verblijf bij inbewaringstelling voor cliënten met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking zijn geneesmiddelen uit de kosten van het verblijf gehaald.
 • Omdat uitsluitend de kosten van geneesmiddelen buiten de tarieven om gedeclareerd moeten worden, maken de kosten die verband houden met de terhandstelling en hulpmiddelen alsmede de kosten voor dieetpreparaten wel onderdeel uit van het tarief. Onder dieetpreparaten worden diverse voedingsdranken, sondevoeding en metabole preparaten geschaard. Ook de kosten van eiwit- en vetpreparaten maken onderdeel uit van het tarief.
 • Toebehoren als infusievloeistof of wanneer een geneesmiddel reeds in een injectienaald is verpakt, maken geen onderdeel uit van het tarief voor verblijf en moeten als declaratie binnen de farmaceutische zorg gedeclareerd worden.

Deze prestatie is declarabel per kalenderdag en kan enkel gedeclareerd worden op dagen dat de cliënt aanwezig is ten tijde van de IBS.


b. Prestatie en tariefhoogte

Prestatiebeschrijving

Maximumtarief

Verblijf bij inbewaringstelling voor cliënten met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking

€ 604,81

Naar boven