Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve prestatie – geneesmiddelen desensitisatie - TB/REG-22663-01
Vaststellingsdatum:10-06-2022Geldigheid:01-05-2022 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

- de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen a en d, en derde lid, 51, 53 aanhef en onder b, van de Wmg;

- de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg d.d. 26 oktober 2020, kenmerk 1766434-212847-PZO, op grond van artikel 7 van de Wmg, inzake de invoering van een facultatieve prestatie met een vrij tarief in de medisch specialistische zorg,

alsmede de beleidsregel(s):

- Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-22114a, alsmede de opvolgende versies van deze beleidsregel;;

en de nadere regel:

Regeling medisch-specialistische zorg kenmerk NR/REG-2207a, alsmede de opvolgende versies van deze regeling;

besloten dat:

instellingen die geneeskundige zorg als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering (Bzv) leveren

aan:

- ziektekostenverzekeraars en

- (niet-)verzekerden1

rechtsgeldig de navolgende prestatie in rekening mag worden gebracht, mits voldaan is aan de hieronder genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

ZA code Omschrijving
198708 Facultatieve prestatie – geneesmiddelen desensitisatie.

 

Aanvulling op de omschrijving van de prestatie

De prestatie omvat de meerkosten van het per infuus toedienen van het geneesmiddel waarvoor allergie bestaat, in zeer verdunde vorm en over meerdere uren totdat tolerantie ontstaat, zodat de behandeling in volledige dosis kan worden geven. Omdat de bereikte tolerantie kortdurend is, moet de desensitisatie bij de volgende behandeling herhaald worden. De totale behandeling van de patiënt kan daarom uit meerdere geneesmiddeltoedieningen en dus desensitisatie procedures bestaan, waarbij per procedure een prestatie wordt geregistreerd. Het geneesmiddel zelf en de reguliere toediening hiervan maken geen onderdeel uit van deze prestatie. De behandeling dient plaats te vinden onder intensieve begeleiding door zeer ervaren allergologisch personeel (1:1) in een centrum met ervaring op dit gebied. Deze procedure is alleen aangewezen in het geval dat er een allergie voor het betreffende geneesmiddel aangetoond is en het geneesmiddel het enige passende behandelalternatief is of er geen adequaat alternatief bestaat.

Tariefsoort

Voor de hierboven genoemde prestatie (za-code 198708) geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Wmg. Het betreft een prestatie in de vorm van een add-on, in de hoofdcategorie 'ozp Facultatieve prestaties'.

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

  1. De facultatieve prestaties met ZA-code 198708 mag slechts in rekening worden gebracht, indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen een ziektekostenverzekeraar en een zorgaanbieder ten grondslag ligt.
  2. De facultatieve prestaties met ZA-code 198708 mag alleen in rekening gebracht worden door centra met de juiste expertise (protocollair 1:1 werken) en ervaring op gebied van geneesmiddelenallergie.
  3. De facultatieve prestatie kan in rekening worden gebracht in combinatie met oncologische, immunologisch/reumatologische of infectiologische dbc-zorgtrajecten waar sprake is van (meestal intraveneuze) medicamenteuze behandeling met het betreffende geneesmiddel.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving als bedoeld in artikel 20, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst.

Aan de inwerkingtreding wordt terugwerkende kracht verleend tot en met 1 mei 2022.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

J. J. Kram
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

Toelichting

Geneesmiddelendesensibilisatie houdt in dat het geneesmiddel op een speciale manier (extreem verdunde oplossingen tot 1:1000) en zeer langzaam over meerdere uren wordt toegediend. Hierbij wordt de infuus snelheid (en hiermee de dosis van het middel) om de 15 min veranderd en is er een constante risico op een allergische reactie waarbij actief moet worden geanticipeerd of geïntervenieerd. De behandeling is hiermee zeer arbeidsintensief met 1 verpleegkundige per patiënt.

De dermatoloog of allergoloog stelt de indicatie voor de behandeling, bij geconstateerde allergie voor een specifiek geneesmiddel waarbij er geen (vergelijkbare) alternatieve behandeling mogelijk is. Of sprake is van 'geen (vergelijkbare) alternatieve behandeling' wordt beoordeeld door de primaire behandelaar, bijvoorbeeld de behandelende oncoloog. In 80 % van de gevallen betreft het oncologische patiënten met een allergie voor het aangewezen cytostaticum of een monoclonaal antilichaam. Voor het overige gaat het om ernstige immunologische aandoeningen met een allergie voor een essentieel monoclonaal antilichaam of patiënten met een ernstige chronische infectieziekte (bv Cystische Fibrose) met allergie voor een aangewezen specifiek antibioticum.

Deze behandeling duurt lang (6 tot 8 uur voorbereiding (30-60 min); desensibilisatie-infuus (6-7 uur) + overige tijd van chemotherapiehandelingen en na observatie) en eist intensieve begeleiding (monitoring, observatie, reageren op en omgaan met allergische klachten) van allergologisch zeer ervaren personeel. Omdat tolerantie voor het middel, die bij de eerdere behandeling werd bereikt, niet blijvend is, moet bij iedere behandeling deze desensibilisatiebehandeling worden herhaald. Bij een oncologische indicatie wordt bij de meeste patiënten de procedure om de 3 weken herhaald (tot ca 6 kuren).

Met deze beschikking is declaratie van de beschreven prestatie, met inachtneming van de gestelde voorwaarden, voorschriften en beperkingen, mogelijk per datum inwerkingtreding. De betreffende zorgactiviteitencode (198708) zal met ingang van 1 januari 2023 opgenomen zijn in het releasepakket voor de medisch-specialistische zorg voor dat kalenderjaar.

De NZa kan beslissen om deze facultatieve prestatie in de toekomst te beëindigen en om te zetten naar een reguliere prestatie binnen de medisch specialistische zorg. In dat geval zullen de aanvragende partijen hierover van tevoren worden geïnformeerd. De facultatieve prestatie zal in ieder geval niet eerder worden beëindigd dan het moment waarop voor deze zorg een reguliere prestatie binnen de medisch specialistische zorg is vastgesteld en in werking is getreden.

Naar boven