Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking kraamzorg TB/REG-23615-01
Versie:vergelijk Status: Niet in werking getreden

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-23615-01

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

21 juni 2022

1 januari 2024

directie Regulering

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50 lid 1, onderdelen c en d jo. Artikel 51 tot en met 53, van de Wmg;

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel kraamzorg;

besloten:

dat rechtsgeldig;

door:

zorgaanbieders die kraamzorg bieden als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg (factormaatschappijen);

aan:

ziektekostenverzekeraars, (niet-)verzekerden1 en zorgaanbieders;

de prestatiebeschrijvingen en bijbehorende maximumtarieven (in euro's):

zoals omschreven in de bij deze prestatie- en tariefbeschikking met nummer TB/REG-23615-01 gevoegde tarievenlijst, in rekening kunnen worden gebracht, mits voldaan is aan de bij de betreffende prestaties beschreven voorwaarden alsmede de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijnde Beleidsregel kraamzorg.

Deze vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder. Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.

Intrekken en vervallen oude prestatie- en tariefbeschikkingen

De Prestatie- en tariefbeschikking kraamzorg, met kenmerk TB/REG-22616-02, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2022, is met ingang van de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Toepasselijkheid voorafgaande prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking kraamzorg, met kenmerk TB/REG-22616-02, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die prestatie- en tariefbeschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die prestatie- en tariefbeschikking gold.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de terinzagelegging van deze beschikking kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant. Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking kraamzorg.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

J.J. Kram

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Tarievenlijst bij Prestatie- en tariefbeschikking kraamzorg TB/REG-23615-01

De maximumtarieven die door zorgaanbieders die kraamzorg bieden als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet in rekening kunnen worden gebracht voor prestaties met ingang van 1 januari 2023.

Prestaties

Maximumtarief

Per uur kraamzorg

€ 58,40

Assistentie van kraamzorg bij de bevalling, per uur

€ 58,40

Per inschrijving

€ 14,68

Per intake:

− of bij de cliënt thuis

€ 99,03

− of op afstand

€ 41,78

Assistentie van kraamzorg bij de bevalling, per assistentie

€ 68,46

Onderlinge dienstverlening

maximum tarief

Aanvullende bepalingen en voorwaarden bij Prestatie- en tariefbeschikking kraamzorg TB/REG-23615-01

Max-max tarieven

De maximumtarieven in de onderhavige tariefbeschikking kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar ten grondslag ligt.

Een tarief dat niet hoger is dan de maximumtarieven in de onderhavige tariefbeschikking kan aan een ieder in rekening worden gebracht.

Een max-max tarief kan alleen in rekening worden gebracht aan:

- de ziektekostenverzekeraar met wie het verhoogde maximumtarief is overeengekomen of;

- de verzekerde ten behoeve van wie een ziektekostenverzekering met betrekking tot kraamzorg is gesloten bij een ziektekostenverzekeraar met wie een zodanig maximumtarief schriftelijk is overeengekomen.

 

Kraamzorg

Kraamzorg zoals omschreven in artikel 2.11 van het Besluit zorgverzekering.

 

Inschrijving

Onder inschrijving worden de volgende handelingen verstaan:

- het verwerken van de (telefonische) aanmelding;

- het toesturen van informatiemateriaal en het inschrijfformulier;

- op basis van het ingevulde inschrijfformulier verrichten van diverse administratieve handelingen;

- het plannen van het op termijn in te zetten personeel.

 

Intake

De intake betreft:

- het verkennen en verduidelijken van de hulpvraag van de cliënt;

- het inventariseren van de zorgbehoefte; en

- het met inachtneming van de volgende criteria:

- noodzakelijkheidsprincipe;

- aanvullend op eigen mogelijkheden;

- ontbreken van deskundigheid;

- preventie; en

- bijsturing,

objectief bepalen welke hulp naar inhoud en omvang en kwaliteit nodig is op grond waarvan verantwoorde beslissingen omtrent inzet en financiering van zorg mogelijk zijn, mede ter effectuering van de zorgaanspraken.

De intake vindt plaats:

- of bij de cliënt thuis;

- of op afstand.

Per verzorging kan slechts één intake worden gedeclareerd.

 

Partusassistentie

Het voorbereiden op, het assisteren bij de bevalling en het verzorgen van moeder en kind direct na de bevalling. De partusassistentie wordt verricht onder leiding van een verloskundige of huisarts. Locaties:

- thuis bij moeder en kind;

- in een vervangende thuissituatie; of

- in een poliklinische situatie.

Dit tarief wordt eenmalig per bevalling naast het uurtarief in rekening gebracht.

De prestaties betreffende partusassistentie, opgenomen in onderhavige tariefbeschikking, kunnen niet naast de 'toeslag 1e lijns geboortecentrum' en de 'toeslag 1e lijns geboortecentrum met beschikbaarheid lachgas', opgenomen in de thans gelden Beleidsregel verloskunde worden gedeclareerd.

 

Onderlinge dienstverlening

De zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om (onderdelen van) de prestaties 'assistentie van kraamzorg bij de bevalling, per uur', 'per uur kraamzorg' en de nevenprestatie 'assistentie van kraamzorg bij de bevalling, per assistentie' met inachtneming van de geldende maximumtarieven, via onderlinge dienstverlening in rekening te brengen aan een andere zorgaanbieder. De betreffende prestaties kunnen enkel via onderlinge dienstverlening in rekening worden gebracht indien tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar van de cliënt een overeenkomst is gesloten, waarin de inhoud van de te leveren zorg, de hoogte van het in rekening te brengen tarief en de inhoud van de te leveren zorg die via onderlinge dienstverlening bij een derde zorgaanbieder wordt gecontracteerd zijn vastgelegd.

Voetnoten

1. Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die: krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens een door Nederland ondertekend bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz), gelijkgesteld met een Zvw-, respectievelijk Wlz- verzekerde.

Naar boven