Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking integrale bekostiging geboortezorg TB/REG-23616-01
Geldigheid:01-01-2023 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-23616-01

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

21 juni 2022

onbepaald

directie Regulering

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50 eerste lid, onderdelen a en d jo. artikel 51 tot met 53 Wmg

alsmede de:

Beleidsregel integrale bekostiging geboortezorg

en de:

Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale bekostiging geboortezorg

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

zorgaanbieders die integrale geboortezorg leveren zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c sub 2 van de Wmg (factormaatschappijen)

aan:

alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden1 en zorgaanbieders,

in rekening mogen worden gebracht:

de prestatiebeschrijvingen zoals omschreven in de bij deze prestatiebeschrijvingbeschikking behorende bijlage 1, mits voldaan is aan de bij de betreffende prestatiebeschrijvingen beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen alsmede de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijnde beleidsregel en regeling.

Vervallen oude prestatiebeschrijvingbeschikkingen

De prestatiebeschrijvingbeschikking integrale geboortezorg, met kenmerk TB/REG-22600-01, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2022, is met ingang van de dag na de laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Toepasselijkheid voorafgaande beschikking

De prestatiebeschrijvingbeschikking integrale geboortezorg, met kenmerk TB/REG-22600-01, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking gold.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang 1 januari 2023.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg zal van de terinzagelegging van deze beschikking kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatiebeschrijvingbeschikking integrale bekostiging geboortezorg.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeld u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

J.J. Kram

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Bijlage 1 bij prestatiebeschrijvingbeschikking integrale geboortezorg

In het kader van deze prestatiebeschrijvingbeschikking zijn de prestatiebeschrijvingen onderstreept aangegeven. De specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen zijn daaronder opgenomen.

1. Prestatiebeschrijvingen met specifieke bepalingen

1.1 Geboortezorg prenataal

De prestatie geboortezorg prenataal omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder(s) in de prenatale fase.

1.2 Geboortezorg prenataal complex

De prestatie geboortezorg prenataal complex omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder(s) ter ondersteuning van de cliënt in de prenatale fase. Er is sprake van deze prestatie indien er in de prenatale fase een klinische opname van 6 of meer afzonderlijke of aaneengesloten verpleegdagen plaatsvindt en/of een complexe operatieve ingreep.

1.3 Geboortezorg nataal

De prestatie geboortezorg nataal omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder(s) in de natale fase. Partusassistentie is ook onderdeel van deze prestatie. Indien de partusassistentie op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta, dan behoort deze zorg ook tot deze prestatie.

1.4 Geboortezorg nataal intramuraal op eigen verzoek

De prestatie geboortezorg nataal intramuraal op eigen verzoek omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder(s) ter ondersteuning van de cliënt in de natale fase. Partusassistentie is ook onderdeel van deze prestatie. Integrale geboortezorg in de natale fase die op verzoek van de cliënt intramuraal plaatsvindt terwijl de cliënt voor deze opname niet medisch of niet sociaal geïndiceerd is. Indien de partusassistentie op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta, dan behoort deze zorg ook tot deze prestatie.

1.5 Geboortezorg nataal complex

De prestatie geboortezorg nataal complex omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder(s) ter ondersteuning van de cliënt in de natale fase. Partusassistentie is ook onderdeel van deze prestatie. Indien de partusassistentie op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta, dan behoort deze zorg ook tot deze prestatie. Er is sprake van deze prestatie indien er in de natale fase een complexe operatieve ingreep heeft plaatsgevonden.

1.6 Geboortezorg postnataal

De prestatie geboortezorg postnataal omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder(s) ter ondersteuning van de cliënt in de postnatale fase. Een uitzondering op het einde van de postnatale fase is van toepassing voor het verwijderen van een placentarest. Deze handeling is altijd onderdeel van de verloskundige zorg ongeacht wanneer de verwijdering plaatsvindt. Deze prestatie is exclusief kraamzorg per uur.

1.7 Geboortezorg postnataal complex

De prestatie geboortezorg postnataal complex omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder(s) ter ondersteuning van de cliënt in de postnatale fase. Er is sprake van deze prestatie indien er in de postnatale fase een klinische opname van 6 of meer afzonderlijke of aaneengesloten verpleegdagen plaatsvindt en/of een complexe operatieve ingreep. Een uitzondering op het einde van de postnatale fase is van toepassing voor het verwijderen van een placentarest. Deze handeling is altijd onderdeel van de verloskundige zorg ongeacht wanneer de verwijdering plaatsvindt. Deze prestatie is exclusief kraamzorg per uur.

1.8 Kraamzorg postnataal per uur

De prestatie kraamzorg postnataal per uur is zorg zoals kraamverzorgenden die plegen te bieden aan moeder en kind in verband met een bevalling in de postnatale fase. Partusassistentie die op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta kan niet op basis van deze prestatie in rekening worden gebracht.Deze prestatiebeschrijving kan per uur in rekening worden gebracht.

1.9 Onderlinge dienstverlening Integrale geboortezorg

De levering van (onderdelen van) de prestaties integrale geboortezorg door een zorgaanbieder in opdracht van een andere zorgaanbieder. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de 'uitvoerende zorgaanbieder'. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de 'opdrachtgevende zorgaanbieder'. De uitvoerende zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om (onderdelen van) de prestaties integrale geboortezorg in opdracht van de opdrachtgevende zorgaanbieder via onderlinge dienstverlening in rekening te brengen aan de opdrachtgevende zorgaanbieder.

2. Algemene bepalingen

2.1 Vrij tarief

Het tarief dat op grond van deze beschikking in rekening mag worden gebracht, is een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, van de Wmg.

2.2. Dubbele bekostiging

Een zorgaanbieder mag dezelfde zorg voor dezelfde cliënt niet dubbel declareren. Dat betekent dat zorg die gedeclareerd wordt door middel van een prestatiebeschrijving binnen deze beleidsregel niet ook nog mag worden gedeclareerd door middel van monodisciplinaire prestatiebeschrijvingen zoals benoemd in artikel 1 van deze beleidsregel en vice versa.

Tot slot mag een zorgaanbieder per fase van de zwangerschap slechts één integrale prestatiebeschrijving in rekening brengen voor een cliënt.

2.3 Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

De tarieven van de prestaties 1.1 tot en met 1.8 mogen alleen in rekening worden gebracht indien de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar van de cliënt ten aanzien van deze prestaties voorafgaand een schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan met elkaar.

 

Voetnoten

1. Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die:

- krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en

- in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en

- krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens een door Nederland ondertekend bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw)en de Wet langdurige zorg (Wlz),

gelijkgesteld met een Zvw-, respectievelijk Wlz- verzekerde.

Naar boven