Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale bekostiging geboortezorg NR/REG-2312
Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Op grond van de artikelen 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), alsmede de Beleidsregel integrale geboortezorg, stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:

AGB-code

Unieke code die aan de zorgaanbieder, zorgverlener, praktijk en/of instelling wordt toegekend en waarmee de zorgaanbieder, zorgverlener en de praktijk of instelling kan worden geïdentificeerd. De AGB-code is opgebouwd uit acht posities. De eerste twee posities geven de zorgverlenersoort weer. De overige 6 posities zijn een volgnummer.

Cliënt

Zwangere vrouw die zich met haar zorgvraag wendt tot de zorgaanbieder.

Integrale geboortezorg

In multidisciplinair verband geleverde geboortezorg die bestaat uit de volgende bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) omschreven soorten zorg:

 1. geneeskundige zorg als omschreven bij of krachtens artikel 2.4 Besluit zorgverzekering, hierbij gaat het om:

  • medisch specialistische zorg voor zover deze betreft:

   • obstetrische zorg met uitzondering van high care obstetrische zorg, geavanceerd ultrageluid onderzoek en niet invasieve prenatale test (NIPT) voor hoog-risico zwangeren.

   • antenatale consultatieve kindergeneeskundige zorg;

   • eerstelijnsdiagnostiek voor zover die samenhangt met de zorgvraag van de cliënt;

  • verloskundige zorg, uitgezonderd preconceptiezorg en anticonceptiezorg voor zover het niet de voorlichting over anticonceptie betreft.

 2. kraamzorg als omschreven bij of krachtens artikel 2.11 Besluit zorgverzekering.

Kraamzorg

Kraamzorg, zoals omschreven bij of krachtens de Zvw.

Natale fase

Fase in het zorgtraject vanaf de aanvang van de actieve fase van de bevalling tot 2 uur na de geboorte van de placenta.

Postnatale fase

Fase in het zorgtraject vanaf 2 uur na de geboorte van de placenta tot 6 weken hierna.

Prenatale fase

Fase in het zorgtraject vanaf het eerste zorginhoudelijke contactmoment tussen cliënt en zorgaanbieder tot aan de aanvang van de actieve fase van de bevalling.

Verloskundige zorg

Verloskundige zorg, zoals omschreven bij of krachtens de Zvw.

Zorgaanbieder

1°. natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg in de zin van de Wmg verleent als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg;

2°. natuurlijk persoon of rechtspersoon voor zover deze tarieven in rekening brengt namens, ten behoeve van of in verband met het verlenen van zorg door een zorgaanbieder als bedoeld onder 1°.

Zorgtraject

Geheel van prestaties integrale geboortezorg, voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor de cliënt een zorgaanbieder consulteert.

Zorgverzekeraar

Zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wmg.

Zwangerschap

Periode tussen de conceptie en de geboorte van een kind of afsluiten van de behandeling inclusief nazorg van een miskraam of buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Artikel 2. Doel van de regeling

Deze regeling heeft als doel het stellen van regels en voorschriften die gelden bij het in rekening brengen van tarieven voor prestaties voor integralegeboortezorg.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die integrale geboortezorg leveren zoals omschreven in artikel 1 van deze regeling.

Artikel 4. Declaratievoorschriften

4.1 De zorgaanbieder declareert de tarieven voor de prestaties integrale geboortezorg bij de cliënt of bij de zorgverzekeraar waar de cliënt is verzekerd op de startdatum als bedoeld in artikel 4.4.

4.2 De factuur van de declaratie van de tarieven voor de prestaties integrale geboortezorg bevat per cliënt minimaal de volgende gegevens:

Algemene informatie:

a. een UZOVI code;

b. Het Burgerservicenummer (BSN) van de verzekerde;

Informatie over de declarant/uitvoerder:

c. AGB-code van de contracterende zorgaanbieder;

Informatie over de prestaties:

d. Prestatiebeschrijving en prestatiecode;

e. Startdatum prestatie;

f. Einddatum prestatie;

g. Datum van de bevalling: dit is de datum waarop het (eerste) kind ter wereld komt (ook in geval van een meerling);

Gedeclareerd bedrag:

h. door zorgaanbieder en zorgverzekeraar overeengekomen tarief voor die prestatie.

4.3 Voor de prestatie kraamzorg postnataal per uur is de verplichting om informatie op de factuur te vermelden zoals vermeld in artikel 4.2 onder e en f niet van toepassing en geldt dat het totaal aantal uren kraamzorg per cliënt op de factuur moet worden vermeld.

4.4 De startdatum en de einddatum van elk van de prestaties integrale geboortezorg, met uitzondering van de prestatie kraamzorg postnataal per uur, moeten in de declaratie worden opgenomen. Voor het bepalen van de startdatum en einddatum van de prestaties integrale geboortezorg hanteert de zorgaanbieder per prestatie de volgende regels.

Prestatie 1: Geboortezorg prenataal

Startdatum: datum waarop het eerste zorginhoudelijke contactmoment heeft plaatsgevonden.

Einddatum: een dag vóór de datum waarop de actieve fase van de bevalling start. Het moment waarop de actieve fase van de bevalling start is aan de betrokken professional(s) om te beoordelen.

Prestatie 2: Geboortezorg prenataal complex

Startdatum: datum waarop het eerste zorginhoudelijke contactmoment heeft plaatsgevonden.

Einddatum: een dag vóór de datum waarop de actieve fase van de bevalling start. Het moment waarop de actieve fase van de bevalling start is aan de betrokken professional(s) om te beoordelen.

Prestatie 3: Geboortezorg nataal

Startdatum: datum waarop de actieve fase van de bevalling start. Het moment waarop de actieve fase van de bevalling start is aan de betrokken professional(s) om te beoordelen.

Einddatum: datum waarop de natale fase van de zwangerschap eindigt. De natale fase van de zwangerschap eindigt 2 uur na de geboorte van de placenta.

Prestatie 4: Geboortezorg nataal intramuraal op eigen verzoek

Startdatum: datum waarop de actieve fase van de bevalling start. Het moment waarop de actieve fase van de bevalling start is aan de betrokken professional(s) om te beoordelen.

Einddatum: datum waarop de natale fase van de zwangerschap eindigt. De natale fase van de zwangerschap eindigt 2 uur na de geboorte van de placenta.

Prestatie 5: Geboortezorg nataal complex

Startdatum: datum waarop de actieve fase van de bevalling start. Het moment waarop de actieve fase van de bevalling start is aan de betrokken professional(s) om te beoordelen.

Einddatum: datum waarop de natale fase van de zwangerschap eindigt. De natale fase van de zwangerschap eindigt 2 uur na de geboorte van de placenta.

Prestatie 6: Geboortezorg postnataal

Startdatum: datum waarop de postnatale fase van de zwangerschap aanvangt. De postnatale fase van de zwangerschap start 2 uur na de geboorte van de placenta.

Einddatum: datum waarop de postnatale fase van de zwangerschap eindigt. De postnatale fase van de zwangerschap eindigt 6 weken post partum. Een uitzondering is van toepassing voor het verwijderen van een placentarest. Deze handeling is altijd onderdeel van de verloskundige zorg ongeacht wanneer de verwijdering plaatsvindt.

Prestatie 7: Geboortezorg postnataal complex

Startdatum: datum waarop de postnatale fase van de zwangerschap aanvangt. De postnatale fase van de zwangerschap start 2 uur na de geboorte van de placenta.

Einddatum: datum waarop de postnatale fase van de zwangerschap eindigt. De postnatale fase van de zwangerschap eindigt 6 weken na de bevalling. Een uitzondering is van toepassing voor het verwijderen van een placentarest. Deze handeling is altijd onderdeel van de verloskundige zorg ongeacht wanneer de verwijdering plaatsvindt.

Artikel 5. Vervallen oude regeling

De Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg met kenmerk NR/REG-2201, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2022, is met ingang van de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Artikel 6. Toepasselijkheid voorafgaande regeling

De Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg, met kenmerk NR/REG-2201, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen - en al dan niet beëindigd - in de periode dat die regeling gold.

Artikel 7. Inwerkingtreding, bekendmaking en citeertitel

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Deze regeling wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant op grond van artikel 5, aanhef en onder d, van de Bekendmakingswet.

De regeling ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale bekostiging geboortezorg.

Ondertekening

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 

Toelichting

Algemeen

Deze regeling heeft als doel het stellen van regels en voorschriften die gelden bij het in rekening brengen van tarieven voor prestaties voor integrale geboortezorg door zorgaanbieders. Deze regeling moet in samenhang worden gelezen met de Beleidsregel integrale bekostiging geboortezorg.

Artikelsgewijs

Artikel 4.2 onderdeel c:

AGB-codes worden op verschillende niveaus afgegeven. Zo zijn er AGB-codes voor zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook voor individuele zorgaanbieders. Voor de declaratie van prestaties zoals omschreven in deze regeling, gaat het om de AGB-code op het hoogste aggregatieniveau. Het betreft de AGB-code van de zorgaanbieder, zijnde een individu of een organisatie, die de prestatie voor integrale geboortezorg, niet zijnde onderlinge dienstverlening, declareert.

Artikel 4.3

Er is geen declaratievoorschrift opgenomen voor de start- en einddatum van de prestatie kraamzorg postnataal per uur zoals beschreven in de Beleidsregel integrale geboortezorg. Het betreft een prestatie per uur waardoor start- en einddatum niet nodig zijn. In artikel 4.3 is beschreven hoe de zorgaanbieder deze prestatie op de factuur specificeert.

Naar boven