Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen - TB/REG-23611-02
Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Versie:vergelijk
Vergelijk versie 2 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum ingang

 

TB/REG-23611-02

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

4 oktober 2022

1 januari 2024

directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid, onderdelen a, c en d jo. artikel 51 tot met 53, van de Wmg,

op basis van de beleidsregel:

Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen,

en de regeling:

Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen,

besloten:

dat rechtsgeldig,

door:

- zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 1°, van de Wmg die geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen leveren zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw);

- zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2 °, van de Wmg (factormaatschappijen),

aan:

alle zorgverzekeraars, alle (niet-)verzekerden1 en zorgaanbieders,

in rekening mag worden gebracht:

de onderstaande prestatiebeschrijvingen en bijbehorende tarieven (in euro's) zoals omschreven in de bij deze prestatie- en tariefbeschikking behorende bijlage, mits voldaan is aan de bij de betreffende prestaties beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen. Voor de beschrijving van de prestaties en voorwaarden, voorschriften en beperkingen wordt eveneens verwezen naar de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en de Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen.

De vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.

Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.

Vervallen en intrekken oude prestatie- en tariefbeschikkingen

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze prestatie- en tariefbeschikking wordt de gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen, met kenmerk TB/REG-23611-01, ingetrokken.

De Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen, met kenmerk TB/REG-22618-02 die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2022, is met ingang van de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Toepasselijkheid voorafgaande prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen, met kenmerk TB/REG-22618-02, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking gold.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de terinzagelegging van deze beschikking kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

E. de Kogel MSc
unitmanager Eerstelijnszorg

Bijlage 1 bij Prestatie- en tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

Prestatiebeschrijvingen

Tarief

Zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden

Maximaal € 182,92

Onderzoek voor toegang tot geriatrische revalidatiezorg

Maximaal € 182,92

Zorg zoals gedragswetenschappers bieden

Maximaal € 146,63

Zorg in een groep aan kwetsbare patiënten

Maximaal € 76,62

Zorg in een groep aan patiënten met een lichamelijke handicap en/of aan patiënten met niet-aangeboren hersenletsel

Maximaal € 113,02

Zorg in een groep aan patiënten met de ziekte van Huntington

Maximaal € 96,40

Zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg)

Maximaal € 340,18

Reistoeslag zorgverlener

Maximaal € 34,39

Onderlinge dienstverlening

Vrij

Experimentprestatie

Vrij

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen:

- De in deze tariefbeschikking weergegeven tarieven voor de prestaties zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden, zorg zoals gedragswetenschappers bieden, zorg in een groep aan kwetsbare patiënten, zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten / mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zorg in een groep aan patiënten met de ziekte van Huntington, zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg) en reistoeslag zorgverlener zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg. Declaratie vindt plaats in eenheden van een uur (zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden, zorg zoals gedragswetenschappers bieden en zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg)), een dagdeel (zorg in een groep aan kwetsbare patiënten, zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten / mensen met niet-aangeboren hersenletsel en zorg in een groep aan patiënten met de ziekte van Huntington) of per bezoek (reistoeslag zorgverlener).

- Voor de prestatie onderlinge dienstverlening, geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel a, van de Wmg.

- Voor de prestatie experiment geldt een vrij tarief en een vrije declaratie-eenheid. Voor deze prestatie geldt dat hier een schriftelijke overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar aan ten grondslag ligt.

- De maximumtarieven kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en zorgverzekeraar ten grondslag ligt. Een tarief dat niet hoger is dan de reguliere maximumtarieven in de onderhavige tariefbeschikking kan aan eenieder in rekening worden gebracht. Een max-maxtarief kan uitsluitend in rekening worden gebracht aan (a) de zorgverzekeraar met wie het verhoogde maximumtarief is overeengekomen of (b) de verzekerde ten behoeve van wie een ziektekostenverzekering met betrekking tot geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen is gesloten bij een zorgverzekeraar met wie een zodanig verhoogd maximumtarief schriftelijk is overeengekomen.

- Er is sprake van onderlinge dienstverlening wanneer de zorg die door een zorgaanbieder wordt verleend onderdeel is van de beschrijving van een door een andere zorgaanbieder uit te voeren prestatie op het gebied van geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als 'uitvoerende zorgaanbieder'. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de 'opdrachtgevende zorgaanbieder'. De uitvoerende zorgaanbieder brengt de prestatie onderlinge dienstverlening in rekening bij de opdrachtgevende zorgaanbieder die de prestatie bij de uitvoerende zorgaanbieder heeft aangevraagd.

Voetnoten

1. Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die:

- krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is; en

- in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft; en

- krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens een door Nederland ondertekend bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zvw en de Wet langdurige zorg (Wlz),

gelijk gesteld met een Zvw- respectievelijk Wlz-verzekerde.

Naar boven