Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking regiefunctie complexe wondzorg - TB/REG-23622-01
Geldigheid:01-01-2023 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-23622-01

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

23 juni 2022

Onbepaald

Directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid,, onderdelen a en d, van de Wmg,

 

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel regiefunctie complexe wondzorg,

 

besloten:

dat rechtsgeldig,

 

door:

- zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 1°, van de Wmg die geneeskundige zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren voor zover

deze betrekking heeft op de regiefunctie bij de levering van complexe wondzorg; en

- zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg (factoringmaatschappijen),

 

aan:

alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden1,

 

in rekening mag worden gebracht:

de prestatiebeschrijving zoals omschreven in de bij deze beschikking behorende bijlage 1, mits voldaan is aan de bij de prestatiebeschrijving genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen, alsmede de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijnde beleidsregel.

 

Intrekken oude beschikking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze tariefbeschikking wordt de Prestatie- en tariefbeschikking regiefunctie complexe wondzorg, met kenmerk TB/REG-18603-01, ingetrokken.

 

Toepasselijkheid voorafgaande beschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking regiefunctie complexe wondzorg, met kenmerk TB/REG-18603-01, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking gold.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de terinzagelegging van deze beschikking kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

 

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking regiefunctie complexe wondzorg.

 

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

E. de Kogel MSc
unitmanager Eerstelijnszorg

Bijlage 1 bij Prestatie- en tariefbeschikking regiefunctie complexe wondzorg

Ten aanzien van de onderstaande prestatiebeschrijvingen zijn algemene en specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen voor de betreffende zorgaanbieder van toepassing.

1. Prestatiebeschrijving

Prestatiebeschrijving

Tarief

Regiefunctie complexe wondzorg

Vrij tarief

2. Specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijving

De prestatie regiefunctie complexe wondzorg is een traject waarin de zorgaanbieder de cliënt voor één of meerdere complexe wonden begeleidt, adviseert en/of behandelt.

Het traject omvat de volgende onderdelen:

 • Het opstellen en zo nodig tussentijds bijstellen van een behandelplan

  - in het kader van het opstellen of bijstellen van een behandelplan desgewenst uitvoeren van hoog complexe wondzorg;

 • Het bespreken van het behandelplan met de cliënt;

 • Kennisdeling en –verspreiding voor zorgprofessionals en met de cliënt;

 • Advies inzake leefstijlverbetering aan de cliënt;

 • Casemanagement en triage en afstemming door de regiebehandelaar.


Alle bovengenoemde handelingen vallen onder de prestatie Regiefunctie complexe wondzorg en kunnen niet via de prestatiebeschrijvingen zoals omschreven in de Beleidsregel verpleging en verzorging gedeclareerd worden.

De prestatie wordt op patiëntniveau in rekening gebracht.

De prestatie regiefunctie complexe wondzorg mag niet in rekening worden gebracht wanneer de cliënt, die complexe wondzorg ontvangt:

 • is opgenomen in een instelling voor medisch specialistische zorg (klinische opname of dagopname);

 • in een Wlz-instelling verblijft;

 • verblijft in een instelling voor eerstelijnsverblijf als bedoeld in de Beleidsregel eerstelijnsverblijf;

 • in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg verblijft.

De prestatie regiefunctie complexe wondzorg mag wel in rekening worden gebracht naast een poliklinische dbc.


Overeenkomst

De prestatie mag alleen in rekening worden gebracht indien er voorafgaand aan de declaratie een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar is gesloten. De zorgaanbieder en de ziektekostenverzekeraar definiëren in die overeenkomst welke voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen gelden om deze prestatie in rekening te kunnen brengen. Daarbij wordt in ieder geval de te hanteren declaratie-eenheid in het contract gedefinieerd.

Tariefsoort

Het tarief van de prestatie regiefunctie complexe wondzorg is een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel a, van de Wmg.

Ook de eenheid waarin de prestatie regiefunctie complexe wondzorg wordt gedeclareerd, is vrij.

Afronding bedragen bij contante betalingen

Conform de Beleidsregel afronding tarieven, mogen in het contante betalingsverkeer de totaal te betalen bedragen (dus na sommeringen) afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05. De zorgaanbieder of zorgverzekeraar geeft duidelijk aan dat contante bedragen worden afgerond.

Voetnoten

1. Voor de toepassing van deze prestatie- en tariefbeschikking wordt een persoon die:

- krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is, en

- in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft, en

- krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens enig ander door Nederland gesloten bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz),

gelijkgesteld met een Zvw-, respectievelijk Wlz-verzekerde.

Naar boven