Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel regiefunctie complexe wondzorg - BR/REG-23106
Geldigheid:01-01-2023 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

Gelet op artikel 53, aanhef en onder b, van de Wmg, worden prestatiebeschrijvingen die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien ambtshalve door de NZa vastgesteld.

Gelet op artikel 59, aanhef en onderdeel a, van de Wmg heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met brief van 16 juli 2014 kenmerk 378012-121397-MC, ten behoeve van de voorliggende beleidsregel een aanwijzing op grond van artikel 7 van de Wmg, aan de NZa gegeven.

Artikel 1 Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om een prestatiebeschrijving en tarief(soort) vast te stellen voor de regiefunctie van de complexe wondzorg.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op geneeskundige zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet voor zover deze betrekking heeft op de regiefunctie bij de levering van complexe wondzorg.

Artikel 3 Prestatiebeschrijving

In het kader van deze beleidsregel wordt de volgende prestatiebeschrijving onderscheiden:

Regiefunctie complexe wondzorg

Artikel 4 Specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijving

De prestatie Regiefunctie complexe wondzorg is een traject waarin de zorgaanbieder de cliënt voor één of meerdere complexe wonden begeleidt, adviseert en/of behandelt.

Het traject omvat de volgende onderdelen:

 • Het opstellen en zo nodig tussentijds bijstellen van een behandelplan

  - in het kader van het opstellen of bijstellen van een behandelplan desgewenst uitvoeren van hoog complexe wondzorg;

 • Het bespreken van het behandelplan met de cliënt;

 • Kennisdeling en –verspreiding voor zorgprofessionals en met de cliënt;

 • Advies inzake leefstijlverbetering aan de cliënt;

 • Casemanagement en triage en afstemming door de regiebehandelaar.


Alle bovengenoemde handelingen vallen onder de prestatie Regiefunctie complexe wondzorg en kunnen niet via de prestatiebeschrijvingen zoals omschreven in de Beleidsregel verpleging en verzorging gedeclareerd worden.

De prestatie wordt op patiëntniveau in rekening gebracht.

De prestatie Regiefunctie complexe wondzorg mag niet in rekening worden gebracht wanneer de cliënt, die complexe wondzorg ontvangt:

 • is opgenomen in een instelling voor medisch specialistische zorg (klinische opname of dagopname);

 • in een Wlz-instelling verblijft;

 • verblijft in een instelling voor eerstelijnsverblijf als bedoeld in de Beleidsregel eerstelijnsverblijf;

 • in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg verblijft.

De prestatie regiefunctie complexe wondzorg mag wel in rekening worden gebracht naast een poliklinische dbc.


Overeenkomst

De prestatie mag alleen in rekening worden gebracht indien er voorafgaand aan de declaratie een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar is gesloten. De zorgaanbieder en de ziektekostenverzekeraar definiëren in die overeenkomst welke voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen gelden om deze prestatie in rekening te kunnen brengen. Daarbij wordt in ieder geval de te hanteren declaratie-eenheid in het contract gedefinieerd.

Artikel 5 Tariefsoort

Voor de prestatiebeschrijving zoals vastgelegd in deze beleidsregel geldt een vrij tarief.

Artikel 6 Intrekking oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel regiefunctie complexe wondzorg, met kenmerk BR/REG-18103, ingetrokken.

Artikel 7 Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De Beleidsregel regiefunctie complexe wondzorg, met kenmerk BR/REG-18103, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

Inwerkingtreding en citeerregel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Ingevolge artikel 5, aanhef en onder e, van de Bekendmakingswet, zal deze beleidsregel in de Staatscourant worden geplaatst. De beleidsregel ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel regiefunctie complexe wondzorg.

TOELICHTING

Algemeen

Regelgeving NZa

Op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg):

 • Stelt de NZa beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om prestatiebeschrijvingen en tarieven vast te stellen;

 • Stelt de NZa beschikkingen vast ten behoeve van het rechtsgeldig in rekening kunnen brengen van een tarief;

 • Kan de NZa nadere regels stellen.

In deze beleidsregel wordt deze bevoegdheid concreet uitgewerkt in beleid voor wat betreft de regiefunctie complexe wondzorg zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet. Op basis van de uitgangspunten beschreven in deze beleidsregel stelt de NZa een prestatiebeschrijving met een vrij tarief vast in de 'Prestatie- en tariefbeschikking regiefunctie complexe wondzorg'. In deze beschikking worden ook de voorwaarden, voorschriften en beperkingen gesteld aan de declaratie van de prestatie vermeld. Zorgaanbieders mogen geen tarief voor een prestatie in rekening brengen waarvoor de NZa geen prestatiebeschrijving heeft vastgesteld. Voor de regiefunctie voor complexe wondzorg is geen nadere regel vastgesteld.

Artikelsgewijs

Artikel 2

De prestatiebeschrijvingen van de NZa zijn functioneel omschreven. Dit betekent dat de zorg zelf wordt omschreven, maar dat niet wordt voorgeschreven wie de zorg levert, of waar de zorg moet worden geleverd. De zorgverlener moet bevoegd en bekwaam zijn om de regiefunctie complexe wondzorg te mogen leveren en declareren. De Kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg in Nederland beschrijft wie bevoegd en bekwaam is.


Artikel 3

Complexe wondzorg

Het Zorginstituut Nederland hanteert de volgende definitie voor een complexe wond:

'Een complexe wond is een wond met een verstoorde genezingstendens ten gevolge van pathofysiologische factoren. Verder kunnen van invloed zijn:

- psychosociale verstoringen;

- onvoldoende kennis en/of vaardigheden ten aanzien van adequate wondzorg bij professionals;

- onvoldoende inbedding van adequate wondzorg in een zorginstelling.'


Het Zorginstituut Nederland geeft aan dat een wond – bij ongecompliceerde genezing – geacht wordt binnen enkele weken (2-4 weken) gesloten te zijn.1

Ook in de Kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg in Nederland is hierover het een en ander opgenomen.


Artikel 4

Om dubbele bekostiging te voorkomen, mag de prestatie regiefunctie complexe wondzorg alleen worden gedeclareerd indien de patiënt niet is opgenomen in één van de in dit artikel opgenomen instellingen. De complexe wondzorg wordt dan verleend in de instelling waar de cliënt verblijft.


De regiebehandelaar die bij een patiënt is om een behandelplan op te stellen of bij te stellen behandelt de wond op dat moment waar nodig, bijvoorbeeld het uitvoeren van debridement. De uitvoering van het behandelplan (de wondverzorging) valt onder de reguliere verpleging en verzorging en niet onder de regiefunctie.

Voetnoten

1. College voor Zorgverzekeringen, Analyse Complexe Wondzorg, 24 juni 2013.

Naar boven