Onderwerp: Bezoek-historie

Facultatieve prestaties Superbrains en Ervaringsdeskundig werker (NLQF5) TB-REG-22657-01
Ondertekeningsdatum:31-03-2022Geldigheid:01-04-2022 t/m 31-05-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Datum beschikking: 31 maart 2022

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg en gelet op:

 • Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg – BR/REG-22137b

 • Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg – NR/REG-2214c

besloten dat rechtsgeldig door: zorgaanbieders die geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg leveren als bedoeld in artikel 1.3 Reikwijdte van de Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg - BR/REG-22137b

aan: ziektekostenverzekeraars, (niet-)verzekerden en de Minister van Justitie en Veiligheid (JenV), aangemerkt als ziektekostenverzekeraar voor wat betreft de inkoop van forensische zorg

in rekening mag worden gebracht: de prestaties zoals opgenomen onderstaande tabel.

Prestatiecode

Naam

OV9000

Facultatieve prestatie: SuperBrains

OV9001

Facultatieve prestatie: Behandelconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) vanaf 5 minuten

OV9002

Facultatieve prestatie: Behandelconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) vanaf 15 minuten

OV9003

Facultatieve prestatie: Behandelconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) vanaf 30 minuten

OV9004

Facultatieve prestatie: Behandelconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) vanaf 45 minuten

OV9005

Facultatieve prestatie: Behandelconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) vanaf 60 minuten

OV9006

Facultatieve prestatie: Behandelconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) vanaf 75 minuten

OV9007

Facultatieve prestatie: Behandelconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) vanaf 90 minuten

OV9008

Facultatieve prestatie: Behandelconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) vanaf 120 minuten

OV9009

Facultatieve prestatie: Groepsconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) groepsgrootte 2 vanaf 30 minuten

OV9010

Facultatieve prestatie: Groepsconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) groepsgrootte 3 vanaf 30 minuten

OV9011

Facultatieve prestatie: Groepsconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) groepsgrootte 4 vanaf 30 minuten

OV9012

Facultatieve prestatie: Groepsconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) groepsgrootte 5 vanaf 30 minuten

OV9013

Facultatieve prestatie: Groepsconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) groepsgrootte 6 vanaf 30 minuten

OV9014

Facultatieve prestatie: Groepsconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) groepsgrootte 7 vanaf 30 minuten

OV9015

Facultatieve prestatie: Groepsconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) groepsgrootte 8 vanaf 30 minuten

OV9016

Facultatieve prestatie: Groepsconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) groepsgrootte 9 vanaf 30 minuten

OV9017

Facultatieve prestatie: Groepsconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) groepsgrootte vanaf 10 vanaf 30 minuten

 

Aanvullende voorwaarden, voorschriften en beperkingen

De prestaties en bijbehorende tarieven als omschreven in deze beschikking worden in rekening gebracht met inachtneming van de onderstaande voorschriften en beperkingen.

Algemeen

 1. Een Facultatieve prestatie kan alleen gedeclareerd worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van die facultatieve prestatie.

 2. De verplichtingen uit de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg zijn onverkort van toepassing op de in te tabel genoemde facultatieve prestaties.

Specifiek Ervaringsdeskundig werker (NLQF5)

 1. De definitie van ervaringsdeskundige werker (NLQF5) luidt: Zorgverlener met afgeronde initiële opleiding (NLQF 5) in ervaringsdeskundigheid ten behoeve van de GGZ/FZ.

 2. De definitie van behandelconsult is gelijk aan de definitie van consult zoals opgenomen in art. 1.1 van de beleidsregel.

 3. De definitie van groepsconsult is gelijk aan de definitie van groepsconsult zoals opgenomen in art. 2.5 van de beleidsregel.

Tarieven

 1. Voor in de tabel genoemde prestaties geldt een vrij tarief.

 

Inwerkingtreding

Deze tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 april 2022. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze tariefbeschikking in de Staatscourant mededeling worden gedaan.

 

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

M. Krijgsheld MSc

unitmanager Beschikbaarheidbijdragen Geestelijke Gezondheid en Forensische Zorg

 

Naar boven