Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratie besluit UMCG Zorg B.V. - Erasmus MC Zorg Holding B.V. - Academisch Ziekenhuis Leiden - Genomic Investements B.V. - GenomeScan B.V.
Ondertekeningsdatum:21-04-2022Publicatiedatum:03-06-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

1.Op 16 maart 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

Partijen

2.UMCG Zorg B.V. (hierna: UMCG Zorg) is een dochteronderneming van Academisch Ziekenhuis Groningen (hierna: UMCG). UMCG is een universitair medisch centrum en is gevestigd in Groningen.

3.Erasmus MC Zorg Holding B.V. (hierna: Erasmus MC Zorg Holding) is een dochteronderneming van Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (hierna: Erasmus MC) en beheert de aandelen in haar dochterbedrijven. Erasmus MC is een universitair medisch centrum en is gevestigd in Rotterdam. Erasmus MC Zorg Holding houdt […] van de aandelen in GenomeScan B.V.
 

4.Academisch Ziekenhuis Leiden (hierna: LUMC) is een universitair medisch centrum en richt zich op patiëntenzorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. LUMC is gevestigd in Leiden. LUMC houdt […] van de aandelen in GenomeScan B.V.

5.Genomic Investments B.V. (hierna: Genomic Investments) is een holdingmaatschappij. Genomic Investments houdt […] van de aandelen in GenomeScan B.V.

6.GenomeScan B.V. (hierna: GenomeScan) is een laboratorium dat innovatieve DNA-analyses levert voor patiëntdiagnostiek en genetisch laboratoriumonderzoek. GenomeScan heeft haar laboratorium in Leiden en is actief in heel Nederland.

Het voornemen

7.Het voornemen betreft de overname van […] van de aandelen in GenomeScan door UMCG Zorg. Als gevolg van de transactie zal UMCG Zorg toetreden als aandeelhouder in GenomeScan naast Erasmus MC Zorg Holding, LUMC en Genomic Investments. Erasmus MC Zorg Holding, LUMC, Genomic Investments en UMCG Zorg gaan ieder […] van de aandelen houden in GenomeScan. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekend Memorandum of Understanding van 6 oktober 2021 en een bij de aanvraag overgelegde conceptaandeelhoudersovereenkomst van 16 maart 2022.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

8.Betrokken organisaties zijn Erasmus MC Zorg Holding, LUMC, UMCG Zorg, Genomic Investments en GenomeScan. 

9.Erasmus MC Zorg Holding, LUMC en UMCG Zorg kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

10.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

11.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, tweede lid, Mededingingswet. De hierboven onder punt 7 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Erasmus MC Zorg Holding, LUMC, UMCG Zorg en Genomic Investments gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over GenomeScan.

Beoordeling

12.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

13.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

B.Betrokkenheid belanghebbenden

14.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

15.Genomic Investments en GenomeScan zijn geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en vallen daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Genomic Investments en GenomeScan door de NZa niet beoordeeld.

Cliënten

16.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten door LUMC en UMCG op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

17.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten door LUMC en UMCG overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

18.Uit de bij aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat de cliëntenraad van Erasmus MC afziet van zijn adviesrecht ten aanzien van de voorgenomen concentratie.

Personeel
 

19.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het personeel door UMCG op een zorgvuldige wijze is betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

20.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van het personeel door UMCG overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

21.Uit de bij aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat de ondernemingsraad van LUMC en de ondernemingsraad van Erasmus MC afzien van hun adviesrecht ten aanzien van de voorgenomen concentratie.

C. Cruciale zorg

22.Erasmus MC, LUMC en UMCG leveren ambulancezorg, spoedeisende hulp, acute verloskunde, crisisopvang geestelijke gezondheidszorg en zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vormen van zorg.

Besluit

23.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

Datum: 21 april 2022

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving


Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken 
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
             (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:       030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven