Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Vierstroom Hulp Thuis B.V. en Stichting Axioncontinu groep
Ondertekeningsdatum:29-04-2022Publicatiedatum:08-06-2022Versie:vergelijk
Vergelijk versie 2 met:

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

1.Op 1 april 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

Partijen

2.Stichting Fundis (hierna: Fundis) is via haar (indirecte) dochterondernemingen actief op het gebied van thuiszorg, verpleegkundige hulp, woonzorgcentra en het aanbieden van aanvullende diensten op het gebied van gezondheid, welzijn en comfort in Oost-, Zuid-, West- en Midden-Nederland. Assist Zorg B.V. (hierna: Assist Zorg) levert strategisch advies aan zorgaanbieders. Fundis en Assist Zorg oefenen gezamenlijke zeggenschap uit over Vierstroom Hulp Thuis B.V. (hierna: Vierstroom Hulp Thuis). Vierstroom Hulp Thuis is actief op het gebied van Wet langdurige zorg (Wlz)- en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gefinancierde huishoudelijke hulpverlening in de gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Capelle aan de IJssel, Krimpen aan de IJssel, Krimpenerwaard, Zuidplas, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Utrecht, Waddinxveen en Woerden.

3.Stichting AxionContinu groep (hierna: AxionContinu groep) is actief op het gebied van wonen, zorg en revalidatie in de gemeenten De Bilt, IJsselstein, Lopik en Utrecht.  


Het voornemen

4.Het voornemen betreft de overname van het Wmo-gefinancierde onderdeel van de portefeuille Hulp bij het Huishouden van AxionContinu groep door Vierstroom Hulp Thuis. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 15 april 2022.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

5.Betrokken organisaties zijn Vierstroom Hulp Thuis en een onderdeel van AxionContinu groep.

6.Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

8.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Vierstroom Hulp Thuis uitsluitende zeggenschap verkrijgt over een onderdeel van AxionContinu groep.

Beoordeling

9.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

10.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

B. Betrokkenheid belanghebbenden

11.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

12.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door Vierstroom Hulp Thuis en AxionContinu groep op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.
 

13.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door Vierstroom Hulp Thuis en AxionContinu groep overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.
 

C.Cruciale zorg

14.Vierstroom Hulp Thuis en AxionContinu groep leveren zorg op grond van de Wlz. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

Besluit

15.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

Datum: 29 april 2022

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving


Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.
 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven