Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Tandarts Today Holding B.V. – Tandheelkunde op Maat B.V. – R.IJ. Bijl Tandarts Beheer B.V. – Tandartspraktijk Opmaat
Ondertekeningsdatum:12-05-2022Publicatiedatum:27-05-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 4 maart 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

Partijen

2.Tandarts Today Holding B.V. (hierna: Tandarts Today) is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van mondzorg in met name de provincies Noord-Brabant en Gelderland. TT-Tom Group B.V. (hierna: TT-Tom Group) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. Tandarts Today houdt 100% van de aandelen in TT-Tom Group (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Tandarts Today concern).
 

3.R.IJ. Bijl Tandarts Beheer B.V. (hierna: R.IJ. Bijl Tandarts Beheer) en Koelewijn en Partners Beheer B.V. houden elk 50% van de aandelen in Tandheelkunde op Maat B.V. (hierna: Tandheelkunde op Maat). Tandheelkunde op Maat is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van mondzorg in Gasselternijveen, Lelystad, Almere, Haaksbergen, Leeuwarden en Twello.

4.R.IJ. Bijl Tandarts B.V. (hierna: R.IJ. Bijl Tandarts) vormt tezamen met J.H.H. de Groot-Hulstein Tandartsenpraktijk B.V. de maatschap Tandartspraktijk Opmaat. Tandartspraktijk Opmaat is actief op het gebied van mondzorg in Almere.
 

Het voornemen

5.Het voornemen betreft de overname van 50% van de aandelen in Tandheelkunde op Maat door R.IJ. Bijl Tandarts Beheer en de overname van alle activa van Tandartspraktijk Opmaat door R.IJ. Bijl Tandarts gevolgd door de overname van alle aandelen in Tandheelkunde op Maat en alle aandelen in R.IJ. Bijl Tandarts door TT-Tom Group. Vervolgens zal er een (minderheids)deel van de aandelen in TT-Tom Group worden uitgegeven aan de oorspronkelijke verkoper van R.IJ. Bijl Tandarts Beheer. Het voornemen is vastgelegd in door partijen ondertekende koopovereenkomsten van 1 maart 2022 en 14 april 2022 en in een bij de aanvraag overgelegde concept certificaathoudersovereenkomst van 11 april 2022.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

6.Betrokken organisaties zijn Tandarts Today, Tandheelkunde op Maat en R.IJ. Bijl Tandarts.


7.Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.


8.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

9.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transacties leiden er namelijk toe dat Tandarts Today uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Tandheelkunde op Maat en R.IJ. Bijl Tandarts.  

Beoordeling

10.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

11.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

B.Betrokkenheid belanghebbenden

12.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

13.R.IJ. Bijl Tandarts doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van R.IJ. Bijl Tandarts door de NZa niet beoordeeld.

Cliënten

14.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat Tandheelkunde op Maat en het Tandarts Today concern geen cliëntenraad in de zin van de Wmcz 2018 hebben ingesteld, maar dat zij wel alle cliënten over de voorgenomen concentratie hebben geïnformeerd en de mogelijkheid hebben gegeven hierop te reageren.

Personeel

15.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat Tandheelkunde op Maat en het Tandarts Today concern geen ondernemingsraad in de zin van de WOR hebben ingesteld, maar dat zij wel al het personeel over de voorgenomen concentratie hebben geïnformeerd en de mogelijkheid hebben gegeven hierop te reageren.

C.Cruciale zorg

16.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

Besluit

17.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 12 mei 2022

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar)en per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven