Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Actief Cleaning Services B.V. – Schoonmaakbedrijf Van den Elzen B.V.
Ondertekeningsdatum:28-04-2022Publicatiedatum:13-05-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

1.Op 22 maart 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

Partijen

2.Actief Holding B.V. (hierna: Actief Holding) is (onder meer) via haar dochteronderneming Actief Zorg B.V. actief op het gebied van huishoudelijke hulp, begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging in de extramurale setting in de regio’s Noord-Brabant, Utrecht, CentraalGelderland, Overijssel, Noord-Limburg, Zuid-Hollandse Eilanden en de regio’s rondom Drechtsteden en Wageningen. Actief Holding houdt 100% van de aandelen in Actief Cleaning Services B.V. (hierna: Actief Cleaning Services). Actief Cleaning Services is actief op het gebied van schoonmaak- en reinigingsdiensten in heel Nederland. (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Actief Holding concern).
 

3.Schoonmaakbedrijf Van Den Elzen B.V. (hierna: Schoonmaakbedrijf Van Den Elzen) is actief op het gebied van schoonmaak- en reinigingsdiensten in Noordoost-Brabant.
 

Het voornemen

4.Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Schoonmaakbedrijf Van Den Elzen door Actief Cleaning Services. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende intentieovereenkomst van 11 februari 2022 en een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst van 23 februari 2022.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

5.Betrokken organisaties zijn Actief Cleaning Services en Schoonmaakbedrijf Van Den Elzen.

6.Actief Cleaning Services kwalificeert (indirect) als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

8.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Actief Cleaning Services uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Schoonmaakbedrijf Van Den Elzen.  

Beoordeling

9.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

10.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

B.Betrokkenheid belanghebbenden

11.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

12.Schoonmaakbedrijf Van Den Elzen is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Schoonmaakbedrijf Van Den Elzen door de NZa niet beoordeeld.

13.De cliëntenraad en ondernemingsraad van het Actief concern hebben op basis van respectievelijk de Wmcz 2018 en de WOR geen adviesrecht ten aanzien van de voorgenomen concentratie. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van het Actief Holding concern door de NZa niet beoordeeld.

C.Cruciale zorg

14.Het Actief Holding concern levert zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en de verlening van deze vorm van zorg

Besluit

15.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

Datum: 28 April 2022

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen. 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven