Onderwerp: Bezoek-historie

Plausibiliteitsoordeel indirecte meerkosten zuurstofleveranciers 2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

1 Inleiding

Zorgverzekeraars Nederland (hierna: ZN) heeft een landelijke compensatieregeling opgesteld om de door de zuurstofleveranciers gemaakte meerkosten als gevolg van COVID te vergoeden voor het jaar 2021.

Doel van het plausibiliteitsoordeel

De NZa heeft in de beleidsregel 'Continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus' (BR/REG-20157) de prestatie 'meerkosten' vastgesteld naar aanleiding van de uitbraak van COVID. Met deze prestatie kunnen extra kosten in rekening worden gebracht die een zorgaanbieder maakt voor de levering van zorg.

Beleidsregel Zorginstituut

De uitvoering van de ministeriële regeling, is door Zorginstituut Nederland (hierna ZINL) uitgewerkt in de Beleidsregels catastroferegeling 2020 en 2021 COVID-19 van 17 december 2020 (kenmerk 2020046606). In deze beleidsregels, die de extra bijdrage voor zorgverzekeraars in verband met de COVID-pandemie nader regelt, is in artikel 2 lid 1 sub c als voorwaarde voor inbreng in de catastroferegeling opgenomen, dat de hoogte van de indirecte meerkosten plausibel moet zijn. Zorgverzekeraars kunnen een afspraak maken over de vergoeding van directe meerkosten. Aan de plausibiliteitstoets is op grond van artikel 2 lid 2 sub a voldaan indien de NZa de afspraken plausibel heeft gevonden. De NZa kan bij haar oordeel over de plausibiliteit van de afspraken rekening houden met alle bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronapandemie.

2 Uitkomsten onderzoek

Ons onderzoek heeft zich gericht op onze taak of de door ZN vastgestelde regeling ter compensatie van de gemaakte indirecte meerkosten COVID plausibel is. Hiermee bedoelen we dat voldoende aannemelijk moet zijn gemaakt dat de in de regelingen opgenomen vergoedingsafspraken de werkelijke kosten redelijkerwijs benaderen. Hierbij hebben wij rekening gehouden met alle bijzondere omstandigheden als gevolg van de COVID-pandemie.

Voorgelegde regeling

Zorgverzekeraars hebben voor het jaar 2021 op 23 december 2021 een verzoek voorgelegd om een plausibiliteitsoordeel over een toeslag per coronapatiënt van 250 euro voor SOC en 700 euro voor LOX/GOX. Hierbij is een onderbouwing van de meerkosten aangeleverd. Naar aanleiding van de beoordeling van deze onderbouwing heeft overleg plaatsgevonden en is op 1 februari 2022 aanvullende informatie aangeleverd. Uit die onderbouwing blijkt dat de meerkosten als gevolg van corona per corona patiënt voor SOC 285 euro en voor LOX/GOX 959 euro bedragen.

Oordeel plausibiliteit

De NZa is van oordeel dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat de in de regeling opgenomen kostencategorieën en onderbouwingen daarvan, daadwerkelijk meerkosten zijn als gevolg van COVID.

Daarnaast zijn wij van oordeel dat de landelijke afspraken over een normbedrag van respectievelijk 250 en 700 euro per patiënt voor zuurstofleveranciers 2021 en de onderbouwing daarvan plausibel zijn. Daarbij is rekening gehouden met alle bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronapandemie.

Naar boven