Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking gecombineerde leefstijlinterventie TB/REG-23613-01
Versie:vergelijk Status: Niet in werking getreden

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-23613-01

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

28 juni 2022

1 januari 2024

directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

en meer in het bijzonder:

artikel 35, 50 eerste lid, onderdelen c en d, 52, aanhef en onder e en 53 aanhef en onder b, van de Wmg

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie;

en de nadere regel:

Regeling gecombineerde leefstijlinterventie;

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg die een gecombineerde leefstijlinterventie zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren

aan:

  • alle zorgverzekeraars;

  • alle (niet-)verzekerden1;

  • zorgaanbieders,

in rekening mogen worden gebracht:

de prestatiebeschrijvingen en bijbehorende maximumtarieven (in euro's) zoals omschreven in de bij deze beschikking behorende bijlage 1, mits voldaan is aan de bij de prestatiebeschrijvingen genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen, alsmede de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijnde beleidsregel en nadere regel.

Vervallen voorafgaande prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking gecombineerde leefstijlinterventie , met kenmerk TB/REG-22604-02, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2022, is met ingang van de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Toepasselijkheid voorafgaande prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking gecombineerde leefstijlinterventie, met kenmerk TB/REG-22604-02, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die prestatie- en tariefbeschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die prestatie- en tariefbeschikking gold.

Inwerkingtreding en bekendmaking

Deze prestatie- en tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de terinzagelegging van deze beschikking kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking gecombineerde leefstijlinterventie.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Met vriendelijke groet,

De Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

E. de Kogel MSc

unitmanager Eerstelijnszorg

Bijlage 1 bij Prestatie- en tariefbeschikking gecombineerde leefstijlinterventie

In het kader van deze prestatie-en tariefbeschikking zijn de prestatiebeschrijvingen onderstreept aangegeven. De specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen zijn daaronder opgenomen.

Prestatiebeschrijvingen met specifieke bepalingen

Maximumtarief 2023

Intake gecombineerde leefstijlinterventie

Tijdens de intake bekijkt de zorgaanbieder of de patiënt kan deelnemen aan de GLI. Belangrijk onderdeel van de intake is een toelichting op de GLI en een toetsing van de motivatie voor deelname aan en afronding van het complete zorgprogramma. Door de zorgvraag en doelen van de patiënt in kaart te brengen, kan worden beoordeeld of de GLI hierop kan aansluiten.

 € 76,22

Behandelfase gecombineerde leefstijlinterventie per kwartaal

In het zorgprogramma is vastgelegd op welke wijze de zorgaanbieder invulling geeft aan de behandelfase van de GLI. In de Richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen staat beschreven dat de behandelfase een duur van twaalf maanden heeft. De looptijd van de prestatie is drie maanden. Derhalve kan de prestatie in totaal vier keer in rekening worden gebracht, in vier aaneengesloten kwartalen. De invulling van het zorgprogramma kan in de praktijk afwijken van deze voorgeschreven doorlooptijd.

 € 180,29

Onderhoudsfase gecombineerde leefstijlinterventie per kwartaal

In het zorgprogramma is vastgelegd op welke wijze de zorgaanbieder invulling geeft aan de onderhoudsfase van de GLI. In de Richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen staat beschreven dat de onderhoudsfase een duur van twaalf maanden heeft. De looptijd van de prestatie is drie maanden. Derhalve kan de prestatie in totaal vier keer in rekening worden gebracht, in vier aaneengesloten kwartalen. De invulling van het zorgprogramma kan in de praktijk afwijken van deze voorgeschreven doorlooptijd.

 € 91,44

Onderlinge dienstverlening

De levering van (onderdelen van) de prestaties gecombineerde leefstijlinterventie door een zorgaanbieder in opdracht van een andere zorgaanbieder. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de 'uitvoerende zorgaanbieder'. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de 'opdrachtgevende zorgaanbieder'. De uitvoerende zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om (onderdelen van) de prestaties gecombineerde leefstijlinterventie met inachtneming van de geldende maximumtarieven, in opdracht van de opdrachtgevende zorgverlener via onderlinge dienstverlening in rekening te brengen aan de opdrachtgevende zorgaanbieder. De opdrachtgevende zorgaanbieder coördineert het zorgprogramma, en staat in voor de bevoegdheid en bekwaamheid van de uitvoerende zorgaanbieders.

Maximumtarief

 

Algemene bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen

Tariefsoort

De in deze tariefbeschikking weergegeven tarieven zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg.

Verhoogde maximumtarieven

De maximumtarieven in de onderhavige prestatie- en tariefbeschikking, met uitzondering van het maximumtarief van de prestatie onderlinge dienstverlening, kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en zorgverzekeraar ten grondslag ligt.

BTW-kosten en BTW-heffing

Conform de Beleidsregel Wmg-tarieven exclusief de BTW-heffing en afdracht, zijn de in deze beschikking vastgestelde tarieven inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.

Afronding bedragen bij contante betalingen

Conform de Beleidsregel afronding tarieven, mogen in het contante betalingsverkeer de totaal te betalen bedragen (dus na sommeringen) afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05. De zorgaanbieder of zorgverzekeraar geeft duidelijk aan dat contante bedragen worden afgerond.

Voetnoten

1. Voor de toepassing van deze prestatie- en tariefbeschikking wordt een persoon die:

  • krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en

  • in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en

  • krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens een door Nederland ondertekend bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz),

gelijkgesteld met een Zvw-, respectievelijk Wlz-verzekerde.

Naar boven