Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking protonentherapie HPTC - TB/REG-22632-01
Status: Niet in werking getreden

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op aanvraag van Holland Particle Therapy Centre (HPTC), gevestigd te Delft en zorgverzekeraar DSW en met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 37 en 50, eerste lid, onderdelen c en d, artikel 52, aanhef en onder c, en artikel 53, aanhef en onder b, van de Wmg,

alsmede de beleidsregel:

- Prestaties en tarieven protonentherapie, kenmerk BR/REG-19139,

en de nadere regel:

- Registratie en declaratie protonentherapie, kenmerk NR/REG-1911,

besloten dat:

door:

Holland Particle Therapy Centre, gevestigd te Delft

aan:

- zorgverzekeraars, en

- (niet-)verzekerden1 ,

de navolgende prestatie(s) tegen bijbehorende tarieven in rekening kunnen worden gebracht:

Zorgproductcode

Omschrijving

Tarief (inclusief BTW)

090720

Planningsvergelijking protonen- en fotonentherapie

€ 2.506,26

990061080

Voorbereiding protonentherapie zonder bestraling | Radiotherapie

€ 10.298,19

990061075

Protonentherapie volwassene oog | Radiotherapie

€ 10.109,19

990061078

Protonentherapie volwassene licht | Radiotherapie

€ 33.853,19

990061077

Protonentherapie volwassene middel | Radiotherapie

€ 39.085,89

990061076

Protonentherapie volwassene zwaar | Radiotherapie

€ 52.119,77

990061074

Protonentherapie kind | Radiotherapie

-

990061082

Protonentherapie | Consult(en) | Radiotherapie (Follow-up)

€ 685,74

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen:

1. De tarieven in deze beschikking zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel c, van de Wmg.

2. De tarieven die op grond van deze beschikking voor prestaties met betrekking tot protonentherapie in rekening kunnen worden gebracht, zijn integrale tarieven als bedoeld in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, respectievelijk de Regeling medisch specialistische zorg.

3. De houder van deze beschikking mag de in deze beschikking genoemde prestaties en bijbehorende tarieven slechts in rekening brengen, indien aantoonbaar is voldaan aan de hieronder opgesomde voorwaarde 1 uit de WBMV-vergunning van 2 december 2013, kenmerk 176992-114228-CZ, verleend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, luidend:

  1. De vergunninghouder stelt samen met de andere vergunninghouders en de beroepsgroep landelijke uniforme indicatieprotocollen vast en hanteert deze protocollen bij de beoordeling of patiënten in aanmerking komen voor protonentherapie.

4. De houder van deze beschikking mag de in deze beschikking genoemde prestaties en bijbehorende tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover hij voldoet aan de definitie van 'zorgverlener'2 als bedoeld in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, respectievelijk de Regeling medisch-specialistische zorg'.

5. Indien een zorgverlener, als bedoeld in voorschrift 4, een instelling3 is, dan mag die instelling de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover hij over een toelating als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) beschikt.

6. In aanvulling op de voorschriften 4 en 5 geldt dat de in die voorschriften bedoelde zorgverleners tevens 'eigen zorgverleners' als bedoeld in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg', respectievelijk de Regeling medisch-specialistische zorg', dienen te zijn om de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven rechtsgeldig in rekening te kunnen brengen.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2022. Bekendmaking van deze beschikking geschiedt door middel van verzending per post aan (de) aanvragende partij(en).

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, wordt van de vaststelling van deze beschikking mededeling gedaan in de Staatscourant.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

drs. J. Rijneveld

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Toelichting
Algemeen

Protonentherapie is een in Nederland nieuw beschikbare bestralingstechniek. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aan vier protonencentra een vergunning afgegeven om deze zorg te leveren, waarvan op dit moment drie centra deze zorg ook leveren. In aansluiting daarop heeft de NZa drie individuele tariefbeschikkingen afgegeven op basis waarvan alleen die drie centra protonentherapie mogen declareren.

De in deze beschikking opgenomen tarieven zijn geïndexeerd naar het prijspeil 2022 en de generieke VGREV toeslag is verwerkt.

Naar boven