Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Apotheek Combinatie Nederland B.V. – Apotheek Velserbroek B.V.
Ondertekeningsdatum:21-03-2022Publicatiedatum:20-04-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

1.Op 21 januari 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

2. Apotheek Combinatie Nederland B.V. (hierna: Apotheek Combinatie Nederland) is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van farmaceutische zorg in de regio Noord-Kennemerland en de regio West-Friesland.

 

3. Apotheek Velserbroek B.V. (hierna: Apotheek Velserbroek) is actief op het gebied van farmaceutische zorg in Velserbroek.

 

Het voornemen

4.Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Apotheek Velserbroek door Apotheek Combinatie Nederland. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende intentieovereenkomst van 17 januari 2022.  

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets


5.Betrokken organisaties zijn Apotheek Combinatie Nederland en Apotheek Velserbroek.  


6.Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.


7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.


8.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Apotheek Combinatie Nederland uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Apotheek Velserbroek.  


Beoordeling


9.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie


10.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.


B. Betrokkenheid belanghebbenden

11.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

12. Apotheek Velserbroek doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Apotheek Velserbroek door de NZa niet beoordeeld.

Cliënten
 

13. Uit artikel 2, onderdeel e, onder 5, van het Besluit Wmcz 2018 blijkt dat aanbieders van farmaceutische zorg niet verplicht zijn om een cliëntenraad in de zin van de Wmcz 2018 in te stellen. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van Apotheek Combinatie Nederland door de NZa niet beoordeeld.

Personeel

14. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat Apotheek Combinatie Nederland geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

C. Cruciale zorg


15.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

Besluit


16. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

Datum: 21 maart 2022


Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving


Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven