Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit YOEP Holding B.V. - Ad ASTRA B.V. - Ad Astra Haaglanden B.V. - Studywatchers Nederland B.V. - Aandacht voor Ontplooiing B.V.
Ondertekeningsdatum:04-03-2022Publicatiedatum:15-04-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

1.Op 11 januari 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

Partijen

2.Holland Capital Management B.V. (hierna: Holland Capital) is een participatiemaatschappij en treedt op als fondsbeheerder van (onder meer) Holland Capital Growth and Buy-Out Fund IV Coöperatief U.A. (hierna: Holland Capital Fund IV). Holland Capital Fund IV houdt 100% van de aandelen in HC-GBO IV Healthcare B.V. (hierna: HC-GBO IV Healthcare). HC-GBO IV Healthcare is via haar (indirecte) dochteronderneming Yes We Can Clinics B.V. (hierna: Yes We Can Clinics) actief op het gebied van de behandeling van jongeren met psychische en psychiatrische problemen, verslavingen, gedragsproblemen en dermatologie in heel Nederland. Daarnaast oefent HC-GBO IV Healthcare, (onder meer) via Yoep Holding B.V. (hierna: Yoep Holding), uitsluitende zeggenschap uit over Yoep Onderwijs en Zorg B.V. (hierna: Yoep Onderwijs en Zorg). Yoep Onderwijs en Zorg is actief op het gebied van ambulante gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot jongvolwassenen in de regio’s Zuid-Holland, Amsterdam en Gooi en Vechtstreek (voornoemde partijen hierna: het Holland Capital concern).

3.Ad ASTRA B.V. (hierna: Ad ASTRA) is actief op het gebied van behandeling en begeleiding aan kinderen en jeugd met psychische problematiek in Gouda, Bodegraven, Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer.

4.Ad Astra Haaglanden B.V. (hierna: Ad Astra Haaglanden) is actief op het gebied van behandeling en begeleiding aan kinderen en jeugd met psychische problematiek in Gouda, Bodegraven, Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer.

5.Studywatchers Nederland B.V. (hierna: Studywatchers Nederland) is actief op het gebied van persoonlijke begeleiding binnen het onderwijs in Gouda, Bodegraven, Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer.

6.Aandacht voor Ontplooiing B.V. (hierna: Aandacht voor Ontplooiing) is actief op het gebied van begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met problematiek op het gebied van scheiding van ouders en pesten in Gouda, Bodegraven, Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer.

Het voornemen

7.Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Ad ASTRA, Ad Astra Haaglanden, Studywatchers Nederland en Aandacht voor Ontplooiing door Yoep Onderwijs en Zorg. Vervolgens zal een (minderheids)deel van de aandelen in
YOEP Holding uitgegeven worden aan de oorspronkelijke aandeelhouder van Ad ASTRA, Ad Astra Haaglanden, Studywatchers Nederland en Aandacht voor Ontplooiing. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende aandeelhoudersovereenkomst van 25 november 2021, in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 17 december 2021, in een bij de aanvraag overgelegde concept toetredingsovereenkomst van 17 december 2021 en in een bij de aanvraag overgelegd concept addendum behorende bij de koopovereenkomst van 11 februari 2022.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

8.Betrokken organisaties zijn Yoep Onderwijs en Zorg, Ad ASTRA, Ad Astra Haaglanden, Studywatchers Nederland en Aandacht voor Ontplooiing.

9.Yoep Onderwijs en Zorg, Ad ASTRA en Ad Astra Haaglanden kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

10.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

11.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 7 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Yoep Onderwijs en Zorg uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Ad ASTRA, Ad Astra Haaglanden, Studywatchers Nederland en Aandacht voor Ontplooiing.

Beoordeling

12.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

13.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.
 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

14.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

15.Ad ASTRA en Ad Astra Haaglanden doen door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en vallen daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Ad ASTRA en
Ad Astra Haaglanden door de NZa niet beoordeeld.

16.Studywatchers Nederland en Aandacht voor Ontplooiing zijn geen zorgaanbieders in de zin van de Wmg en vallen daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van
Studywatchers Nederland en Aandacht voor Ontplooiing doorde NZa niet beoordeeld.

17.Het Holland Capital concern levert onder meer zorg via haar (indirecte) dochteronderneming Yes We Can Clinics.
De cliëntenraad en ondernemingsraad van Yes We Can Clinics hebben op grond van de Wmcz 2018 respectievelijk de WOR geen adviesrecht ten aanzien van de voorgenomen concentratie. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van
Yes We Can Clinics door de NZa niet beoordeeld.
 

C.Cruciale zorg

18.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

Besluit

19.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

Datum: 4 maart 2022

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen. 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven