Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Eurofins Clinical Diagnostics Netherlands Holding B.V. - Stichting PAMM Laboratoria voor Pathologie en Medische Microbiologie
Ondertekeningsdatum:06-04-2022Publicatiedatum:13-04-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

1.Op 12 januari 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

Partijen

2.Eurofins Clinical Diagnostics Netherlands Holding B.V. (hierna: Eurofins) is onder meer via haar dochterondernemingen Eurofins Salux B.V. (hierna: Eurofins Salux) en Eurofins Nederlands Moleculair Diagnostisch Laboratorium B.V. (hierna: Eurofins Nederlands Moleculair Diagnostisch Laboratorium) actief op het gebied van medische diagnostiek in Noord-Holland en Zuid-Holland. Eurofins Medical Independence B.V. (hierna: Eurofins Medical Independence) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. Eurofins houdt 100% van de aandelen in Eurofins Medical Independence (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Eurofins concern).

3.Stichting PAMM Laboratoria voor Pathologie en Medische Microbiologie (hierna: Stichting PAMM) is actief op het gebied van medische microbiologische zorg en pathologie in de regio Zuidoost-Brabant.

Het voornemen

4.Het voornemen betreft de overname van bepaalde activa en passiva van Stichting PAMM door Eurofins Medical Independence. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 30 december 2021.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

5.Betrokken organisaties zijn Eurofins en de onderneming van Stichting PAMM.

6.Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

8.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Eurofins uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de onderneming van Stichting PAMM.

Beoordeling

9.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

10.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

B. Betrokkenheid belanghebbenden

11.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

Cliënten
 

12. Uit artikel 2, onderdeel e, onder 1 en 3, van het Besluit Wmcz 2018 blijkt dat aanbieders die bloed afnemen ten behoeve van onderzoek en het verrichten van onderzoek van bloed, weefsel of andere lichaamsstoffen alsmede aanbieders die bevolkingsonderzoek doen, niet verplicht zijn om een cliëntenraad in de zin van de Wmcz 2018 in te stellen. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van het Eurofins concern en Stichting PAMM door de NZa niet beoordeeld.

Personeel

13.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat Eurofins Salux en Eurofins Nederlands Moleculair Diagnostisch Laboratorium op basis van de WOR geen adviesrecht heeft ten aanzien van de voorgenomen concentratie. Om die reden is de betrokkenheid van het personeel van Eurofins Salux en Eurofins Nederlands Moleculair Diagnostisch Laboratorium door de NZa niet beoordeeld.

14.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het personeel door Stichting PAMM op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

15.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van het personeel door Stichting PAMM overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

Andere betrokkenen

16.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat andere betrokkenen door het Eurofins concern en Stichting PAMM op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

17.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van andere betrokkenen door het Eurofins concern en Stichting PAMM overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

C.Cruciale zorg

18.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

Besluit

19.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 6 april 2022

Nederlandse Zorgautoriteit,

dr. M.J. Kaljouw
voorzitter Raad van Bestuur

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
             (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:       030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven