Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Mediq Nederland B.V. – Eurocept Homecare Holding B.V. – Excellent Clinics B.V.
Ondertekeningsdatum:29-12-2020Publicatiedatum:30-03-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 29 oktober 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.Al Garden & Cy S.C.A. is een Luxemburgse holdingsmaatschappij en is via haar indirecte dochteronderneming Mediq Nederland B.V. (hierna: Mediq) actief op het gebied van medische hulpmiddelen, medische wegwerpartikelen, geneesmiddelen en aanverwante zorgdiensten in heel Nederland.

 

3.Eurocept Homecare B.V. (hierna: Eurocept Homecare) is via haar (indirecte) dochterondernemingen actief op het gebied van het leveren van medische hulpmiddelen en technologie, bereiding en het leveren van geneesmiddelen alsmede het leveren van medisch-specialistische zorg door verpleegkundigen bij patiënten thuis in heel Nederland (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Eurocept Homecare concern).

 

4.Excellent Clinics B.V. (hierna: Excellent Clinics) exploiteert via haar dochterondernemingen, Instituut voor Hyperbare Geneeskunde B.V., Da Vinci Kliniek B.V. en Meander Da Vinci B.V., focusklinieken die actief zijn op het gebied van medisch-specialistische zorg, meer in het bijzonder in de complexe wondgenezing en hyperbare geneeskunde in Amersfoort, Arnhem, Geldrop, Hoogeveen, Rotterdam en Waalwijk. Daarnaast heeft Excellent Clinics in mededingingsrechtelijke zin uitsluitende zeggenschap over Stichting Da Vinci Kliniek (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Excellent Clinics concern).

 

Het voornemen

 

5.Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Eurocept Homecare en Excellent Clinics door Mediq. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 22 oktober 2020.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

6.Betrokken organisaties zijn Mediq, Eurocept Homecare en Excellent Clinics.

 

7.Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

8.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

9.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Mediq uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Eurocept Homecare en Excellent Clinics.

 

 

Beoordeling

 

10.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

11.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

12.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

Cliënten
 

13.Mediq en het Eurocept Homecare concern zijn overeenkomstig de Wmcz niet gehouden een cliëntenraad in te stellen. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van Mediq en het Eurocept Homecare concern door de NZa niet beoordeeld.

 

14.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten door het Excellent Clinics concern op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

15.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten door het Excellent Clinics concern overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

Personeel

 

16.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat personeel en andere betrokkenen door Mediq, het Eurocept Homecare concern en het Excellent Clinics concern op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

17.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van personeel en andere betrokkenen door Mediq, het Eurocept Homecare concern en het Excellent Clinics concern overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

C.Cruciale zorg

 

18.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

 

Besluit

 

19.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 29 december 2020

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
             (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen. 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven