Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie APMH Invest XXVIII AB – Unilabs Holding AB
Ondertekeningsdatum:03-02-2022Publicatiedatum:23-03-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 21 december 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.A.P. Møller Holding A/S (hierna: A.P. Møller) is via haar dochterondernemingen wereldwijd onder meer actief in de containerlogistiek, energie-elektronische systeemoplossingen en het bankwezen. APMH Invest XXVIII AB (hierna: APMH Invest XXVIII) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. A.P. Møller houdt (indirect) 100% van de aandelen in APMH Invest XXVIII.

 

3.Unilabs Holding AB (hierna: Unilabs) is wereldwijd actief op het gebied van medische laboratoriumanalyse, medische beeldvorming, reproductieve geneeskunde en geneesmiddelenontwikkelingen. Unilabs Nederland B.V.  (hierna: Unilabs Nederland) is een (indirecte) dochteronderneming van Unilabs. Unilabs Nederland is (onder meer) via haar dochterondernemingen MEDLON B.V., Saltro B.V.,
Unilabs Eerstelijnsdiagnostiek B.V., SHO Groep B.V. en  Unilabs Antistollingszorg B.V. actief op het gebied van laboratoriumdiagnostiek, klinisch chemische laboratoriumdiagnostiek, trombosezorg en trombosediensten, medische microbiologische laboratoriumdiagnostiek en functionele diagnostiek in de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland, Overijssel, Flevoland, Groningen en Friesland (voornoemde partijen, met uitzondering van Unilabs, hierna gezamenlijk: het Unilabs Nederland concern).

 

Het voornemen

 

4.Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Unilabs Nederland door APMH Invest XXVIII.[1] Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 2 december 2021.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5.Betrokken organisaties zijn A.P. Møller en Unilabs Nederland.

 

6.Unilabs Nederland kwalificeert (indirect) als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat A.P. Møller uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Unilabs Nederland.

 

Beoordeling

 

9.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

11.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[2]
 

12.A.P. Møller is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van A.P. Møller door de NZa niet beoordeeld.

 

13.De ondernemingsraad en de cliëntenraad van het Unilabs Nederland concern hebben op basis van de WOR en de Wmcz 2018 geen adviesrecht ten aanzien van de voorgenomen concentratie. Om die reden is de betrokkenheid van het personeel en de cliënten van het Unilabs Nederland concern door de NZa niet beoordeeld.

 

C.Cruciale zorg

 

14.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

15.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 3 februari 2022

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] De bij de NZa gemelde transactie maakt deel uit van een meer omvattende internationale transactie tussen A.P. Møller en Unilabs.

[2] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven