Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart informatiestromen in het zorgprestatiemodel en privacy
Geldigheid:15-03-2022 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Inleiding

Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel van kracht geworden als bekostigingssysteem voor de ggz en forensische zorg. Dat betekent dat de zorg die ggz-aanbieders leveren op een andere manier in rekening wordt gebracht bij zorgverzekeraars. Bij het in rekening brengen wordt informatie over de geleverde zorg meegestuurd naar de zorgverzekeraar. Daarnaast ontvangt ook de NZa informatie over de in rekening gebrachte zorg. Met de invoering van het zorgprestatiemodel heeft de NZa opnieuw gekeken naar over welke informatie zorgverzekeraars moeten beschikken om hun taken naar behoren uit te kunnen voeren en welke informatie de NZa nodig heeft om haar taken naar behoren uit te kunnen voeren. Deze informatie kan privacygevoelig zijn. In deze informatiekaart geven wij aan om welke privacygevoelige informatie het gaat en welke stappen wij hebben ondernomen om de impact op de privacy van patiënten zo veel mogelijk te beperken. 

Welke informatie ontvangt de zorgverzekeraar?

Op de declaratie van ggz-zorgprestaties aan de zorgverzekeraars staat onder andere informatie over de zorgaanbieder die de zorg heeft gedeclareerd, de behandelaar die de zorg heeft geleverd en welke zorg er is geleverd, bijvoorbeeld een consult. De meest privacygevoelige informatie die de zorgverzekeraar ontvangt van de patiënt zijn de DSM diagnosehoofdgroep1 en het zorgvraagtype.

Het is belangrijk om te weten dat niet alle informatie die geregistreerd moet worden, ook aangeleverd wordt bij zorgverzekeraars en de NZa. De primaire DSM-diagnose wordt bijvoorbeeld wel geregistreerd, maar niet met de declaratie meegestuurd naar de zorgverzekeraar.

 

Daarnaast ontvangt de zorgverzekeraar het gekozen zorgvraagtype. Het gekozen zorgvraagtype is één van de 20 zorgvraagtypes die zeggingskracht hebben over de zwaarte van de zorgvraag van een patiënt en over de verwachte behandelinzet. De antwoorden op de HoNOS+ vragenlijst die geregistreerd moeten worden ten behoeve van zorgvraagtypering ontvangt de zorgverzekeraar niet.   

Welke informatie ontvangt de NZa?

De NZa ontvangt informatie over gedeclareerde zorgprestaties inclusief de informatie die bij de declaratie op de factuur moet worden vermeld zoals het gekozen zorgvraagtype en de DSM-diagnosehoofdgroep. De NZa ontvangt deze informatie in de jaren 2022 en 2023 niet direct van zorgaanbieders maar via Vektis, dus via zorgverzekeraars. Deze informatie is in de basis gelijk aan de informatie die zorgverzekeraars ontvangen, waarbij de informatie die tot de persoon herleidbaar is, geschrapt of geaggregeerd is. Wel bevat deze informatiestroom een gepseudonimiseerd (versleuteld) BSN. Daarom behandelen wij deze informatie als bijzondere persoonsgegevens. 

 

Daarnaast ontvangt de NZa in een separate stroom informatie over zorgvraagtypering. Deze informatiestroom bevat onder andere de antwoorden op de HoNOS+-vragen, het geadviseerde zorgvraagtype en het gekozen zorgvraagtype. Daarnaast bevat deze gegevensstroom informatie over het zorggebruik dat per maand wordt geaggregeerd. Deze gegevensstroom bevat geen gegevens die de patiënt direct kunnen identificeren en ook geen pseudo-BSN. Deze informatie wordt door zorgaanbieders direct bij de NZa aangeleverd.

 

De NZa behandelt deze informatiestroom als een stroom die bijzondere persoonsgegevens bevat. Reden hiervoor is de mogelijkheid dat een patiënt uit de zorgvraagtyperingsstroom via een aantal identieke informatie-elementen te koppelen is aan een patiënt uit de Vektis-gegevensstroom die de NZa ook ontvangt en die wel een pseudo-BSN bevat. De NZa zal deze koppeling niet uitvoeren. Zo is de mogelijkheid te koppelen beperkt door het zorggebruik van de patiënt in de zorgvraagtyperinginformatiestroom per maand uit te vragen terwijl geleverde consulten in de Vektis-informatiestroom per dag zijn. 

Privacyverklaring

Op initiatief van een patiënt is er de mogelijkheid om door middel van het invullen van een privacyverklaring aan te geven dat de patiënt bezwaar maakt tegen het delen van gegevens die te herleiden zijn tot een door de zorgaanbieder met betrekking tot de patiënt gestelde diagnose en/of zorgvraagtypering. Voor patiënten die deze verklaring hebben ondertekend mogen zorgaanbieders geen privacygevoelige gegevens doorgeven aan de NZa en aan zorgverzekeraars, zoals de diagnosehoofdgroep en het zorgvraagtype. De verplichting om deze informatie te registreren blijft dan wel van toepassing.  

Naar boven