Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart Wachttijden casemanagement dementie - januari 2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

1 Introductie

De regeling voor zorgaanbieders die casemanagement dementie leveren, is per 1 juli 2021 aangepast. We hebben de regeling verduidelijkt en de administratieve lasten voor zorgaanbieders verminderd. In het vervolg vindt de aanlevering ieder kwartaal plaats door het Dementienetwerk. Het Dementienetwerk clustert de informatie van alle zorgaanbieders in zijn regio en geeft de informatie door aan het Zorgbeeldportaal. Hierdoor krijgen zorgverzekeraars en wij beter inzicht in hoe lang de wachttijden in bepaalde regio's zijn.

Sinds het ingaan van de aangepaste regeling zijn er in totaal 2 aanleveringen geweest. De eerste aanlevering vond plaats in oktober 2021. In deze rapportage vindt u de resultaten van de meest recente aanlevering (januari 2022). Hiermee maken wij de wachttijden en wachtlijsten op een eenduidige en toegankelijke manier inzichtelijk.

2 Resultaten

In totaal zijn er, voor het aanlevermoment van januari 2022, tot nu toe 52 aanleveringen via het zorgbeeldportaal van de NZa gedaan. Dat betekent dat 85% van de netwerken heeft aangeleverd. In de 52 netwerken die hebben aangeleverd zijn er in totaal 49.815 cliënten in zorg voor casemanagement dementie (bij het vorige meetmoment ging dat om 49.082 cliënten van 50 netwerken). In totaal zijn er 1056 fte casemanagers dementie (vorige meetmoment: 1020 fte) werkzaam in deze netwerken.

2.1 Aantal wachtenden

Samen staan er 2082 mensen op de wachtlijst voor een casemanager (vorige meetmoment: 1330 mensen). In de figuur hieronder valt voor elk aanleverend netwerk te zien hoeveel wachtenden er zijn en welk deel van de wachtenden al langer dan 6 weken op de wachtlijst staat. In totaal staan er 756 mensen langer dan 6 weken op de wachtlijst (vorige meetmoment: 510 mensen).

Er zijn 15 netwerken zonder een wachtlijst.

Figuur 1: Het aantal wac htenden per aanleverend netwerk

Een staafdiagram met het aantal wachtenden per aanleverend netwerk, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen wachtenden die langer dan 6 weken wachten en wachtenden die minder dan 6 weken wachten. Van de 37 netwerken met wachtenden varieert het aantal tussen de 1 en 267.

2.2 Wachtenden t.o.v. cliëntnetwerk

Hieronder is voor elk van de netwerken te zien wat de verhouding is van het aantal wachtenden t.o.v. het aantal cliënten in het netwerk. Gemiddeld is er sprake van 4 wachtenden per 100 cliënten in het netwerk.

Figuur 2: Het aantal wachtenden per 100 cliënten in het netwerk

Een staafdiagram met het aandeel wachtenden t.o.v. het aantal cliënten in het netwerk. Van de 37 netwerken met wachtenden varieert het percentage wachtenden tussen de 0,3% en 55%.

2.3 Gemiddelde wachttijd

De gemiddelde aangeleverde wachttijd voor casemanagement dementie (gewogen naar cliëntaantallen) is 3,8 weken. Van alle aangeleverde netwerken is er bij 15 sprake van een wachttijd van 0 weken. Hieronder is te zien hoe de gemiddelde wachttijd varieert tussen de netwerken.

Figuur 3: De gemiddelde wachttijd v oor alle aanleverende netwerken

Een histogram met de verdeling van de gemiddelde wachttijd tussen de aanleverende netwerken. 16 netwerken rapporteren een gemiddelde wachttijd van 0 weken. Voor de overige 36 netwerken varieert de gemiddelde wachttijd tussen de 1 en 22 weken.

2.4 Verloop van tijd

Onderstaande figuren laten zien hoe het aantal wachtenden en de gemiddelde wachttijd over tijd verloopt. Hiervoor worden de cijfers per meetmoment gemiddeld (gewogen naar cliëntaantallen).

Figuur 4: Het gemiddelde aantal wachtenden per 100 cliënte n in het netwerk per meetmoment

Een lijngrafiek met het verloop van het gemiddelde aantal wachtenden per 100 cliënten over tijd. Het aantal wachtenden op het meetmoment van 1 januari 2022 ligt met 4,18 wat hoger dan de 2,71 van het meetmoment van 1 oktober 2021.

Figuur 5: Gemiddelde wachttijd per meetmoment

Een lijngrafiek met het verloop van de gemiddelde wachttijd over tijd. De gemiddelde wachttijd van het meetmoment van 1 januari 2022 ligt met 3,81 weken wat hoger dan de 3,05 weken van het meetmoment van 1 oktober 2021.

2.5 Vervolg

Na enkele metingen kunnen we dieper ingaan op de ontwikkeling van de wachttijden en het aantal wachtenden. Op de korte termijn gaan we met de netwerken in gesprek die niet hebben aangeleverd. Tevens gebruiken we deze informatie voor ons toezicht en spreken we de regio's met de langste wachtlijsten.

3 Bijlage – onderliggende cijfers

In deze bijlage geven we inzicht in de cijfers waarmee figuren 3, 4 en 5 tot stand zijn gekomen.

Cijfers figuur 3

Tabel 1: Het aantal netwerken voor de verschillende gemiddelde wachttijden (afgerond naar weken)

Wachttijd (weken)

Aantal netwerken

0

15

1

1

2

6

3

8

4

8

5

1

6

4

7

1

8

1

9

1

10

2

12

1

13

1

16

1

22

1

Cijfers figuur 4

Tabel 2: Het gemiddeld aantal wachtenden per 100 cliënten voor de verschillende meetmomenten

Meetmoment

Gemiddeld aantal wachtenden per 100 cliënten

1 oktober 2021

2.71

1 januari 2022

4.18

Cijfers figuur 5

Tabel 3: De gemiddelde wachttijd bij de verschillende meetmomenten

Meetmoment

Gemiddelde wachttijd (weken)

1 oktober 2021

3.05

1 januari 2022

3.81

Naar boven