Onderwerp: Bezoek-historie

Intrekkingsbesluit IB/REG-2022-02
Geldigheid:12-03-2022 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Besluit houdende intrekking van de Beleidsregel toetsingskader DBC systeem BR/REG-18121

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

Besluit:

Artikel 1. Intrekken beleidsregels

De Beleidsregel toetsingskader DBC systeem met kenmerk BR/REG-18121 wordt ingetrokken. 

Artikel 2. Overgangsbepaling

De in artikel 1 genoemde beleidsregel blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregels en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregels golden. 

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

 

Hoogachtend,

 

 

Nederlandse Zorgautoriteit

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

Algemeen

 

Dit besluit beoogt een beleidsregel in te trekken die buiten gebruik is geraakt. 

Naar boven