Onderwerp: Bezoek-historie

Facultatieve prestatie – Reflecterend testen ten behoeve van eerstelijnsdiagnostiek (klinische chemie/hematologie) TB/REG-22652-01
Vaststellingsdatum:18-02-2022Geldigheid:01-02-2022 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-22652-01

01-02-2022

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

18-02-2022

--

Directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

 • de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen a en d, en derde lid, 51, 53 aanhef en onder b, van de Wmg;

 • de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg d.d. 26 oktober 2020, kenmerk 1766434-212847-PZO, op grond van artikel 7 van de Wmg, inzake de invoering van een facultatieve prestatie met een vrij tarief in de medisch specialistische zorg;

alsmede de beleidsregel(s):

 • Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-22114a, alsmede de opvolgende versies van deze beleidsregel;

en de nadere regel:

 • Regeling medisch-specialistische zorg kenmerk NR/REG-2207a, alsmede de opvolgende versies van deze regeling;

besloten dat:

instellingen die geneeskundige zorg als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering (Bzv) leveren, meer specifiek: ziekenhuizen met een klinisch chemisch laboratorium, zelfstandige diagnostische centra of hiermee vergelijkbare zorgaanbieders;

aan:

 • ziektekostenverzekeraars en

 • (niet-)verzekerden1

rechtsgeldig de navolgende prestatie in rekening mogen brengen, mits voldaan is aan de hieronder genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

Za-code

Omschrijving

198513

Facultatieve prestatie – Reflecterend testen ten behoeve van eerstelijnsdiagnostiek (klinische chemie/hematologie)

Aanvulling op de omschrijving van de prestatie

De prestatie omvat een aantal onderdelen, te weten:

a. het beoordelen van afwijkende uitslagen van aangevraagd klinisch chemisch laboratoriumonderzoek, voor patiënten in de eerste lijn waarvoor dit door de huisarts of andere bevoegde zorgverlener is aangevraagd;

b. het eventueel toevoegen van aanvullende testen aan de aanvraag, indien hiervoor een indicatie wordt gesteld

c. het toevoegen van een interpretatief commentaar aan de testresultaten, voordat de uitslag aan de aanvrager van het laboratoriumonderzoek in de eerste lijn wordt gerapporteerd.

Bovenstaande onderdelen worden uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van medisch specialisten die organisatorisch deel uitmaken van het klinisch chemisch laboratorium

Tariefsoort

Voor de hierboven genoemde prestatie (za-code 198513) geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Wmg. Het betreft een prestatie in de vorm van een overig zorgproduct (ozp), in de hoofdcategorie 'Overige verrichtingen'.

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

1. De facultatieve prestaties met ZA-code 198513 mag slechts in rekening worden gebracht, indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen een ziektekostenverzekeraar en een zorgaanbieder ten grondslag ligt.

2. De facultatieve prestaties met ZA-code 198513 mag alleen in rekening gebracht worden wanneer er informed consent is bij de patiënt voor het aanvullend onderzoek.

3. De prestatie wordt maximaal één maal per inzending gedeclareerd, in combinatie met de betreffende laboratoriumbepalingen en het ordertarief voor het onderzoek.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving als bedoeld in artikel 20, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst.

Aan de inwerkingtreding wordt terugwerkende kracht verleend tot en met 1 februari 2022.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

 • t.a.v. unit Juridische Zaken

 • Postbus 3017

 • 3502 GA UTRECHT

 • (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

J. J. Kram

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Toelichting

De prestatie heeft betrekking op klinisch chemische diagnostiek bij patiënten in de eerste lijn, waarvoor dit is aangevraagd. De medisch specialist, verbonden aan het klinisch chemisch laboratorium, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van de prestatie.

Het reflecterend testen vindt plaats op basis van informed consent van de patiënt, wat betekent dat deze door de huisarts geïnformeerd wordt over deze mogelijkheid en hiermee instemt.

Doel van de prestatie is het uitvoeren en bevorderen van reflecterend testen door medisch specialisten ten behoeve van huisartsen. Hiermee wordt een doelmatiger toepassing van laboratoriumdiagnostiek beoogd, een verhoging van de kwaliteit en efficiëntie van de behandeling. De verwachting is dat hierdoor het aantal verwijzingen naar de tweede lijn zal afnemen (ook in de vorm van e-consulten en/of meedenkconsulten). Door een meer gerichte verwijzing zal ook het aantal verwijzingen binnen de tweede lijn naar verwachting afnemen (of gerichter en doelmatiger worden), waarmee een kostenbesparing wordt bereikt.

Declaratie van deze facultatieve prestatie is voorbehouden aan ziekenhuizen met een klinisch chemisch laboratorium, zelfstandige diagnostische centra of hiermee vergelijkbare zorgaanbieders, die over deze prestatie een schriftelijke overeenkomst (contract) met de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt hebben gesloten.

Met deze beschikking is declaratie van de beschreven prestatie, met inachtneming van de gestelde voorwaarden, voorschriften en beperkingen, mogelijk per 1 februari 2022. De betreffende zorgactiviteitencode (198513) zal met ingang van 1 januari 2023 opgenomen zijn in het releasepakket voor de medisch-specialistische zorg voor dat kalenderjaar.

Gedurende de periode dat de betreffende facultatieve prestatie geldt, zullen de aanvragende partijen deze monitoren en evalueren, conform het onderzoeksprotocol in het document 'innovatieproject CZ reflecterend testen V13', waarmee bepaald kan worden in hoeverre de verwachte kwaliteits- en doelmatigheidswinst, alsmede de genoemde kostenbesparingen, daadwerkelijk worden behaald. Aanvragende partijen zullen in dat kader de NZa informeren, met een beoogd evaluatiemoment uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024, waarvoor de aanvragende partijen het initiatief nemen.

Op basis van deze evaluatie zal worden bepaald of de prestatie als zodanig beëindigd, gecontinueerd of omgezet zal worden in een reguliere prestatie in het kader van de eerstelijnsdiagnostiek.

Naar boven