Onderwerp: Bezoek-historie

Facultatieve prestatie - consult voor diagnostiek prostaat inclusief echo en advies vervolgbehandeling TB/REG-22651-01
Vaststellingsdatum:18-02-2022Geldigheid:01-02-2022 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-22651-01

01-02-2022

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

18-02-2022

--

Directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

 • de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen a en d, en derde lid, 51, 53 aanhef en onder b, van de Wmg;

 • de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg d.d. 26 oktober 2020, kenmerk 1766434-212847-PZO, op grond van artikel 7 van de Wmg, inzake de invoering van een facultatieve prestatie met een vrij tarief in de medisch specialistische zorg,

alsmede de beleidsregel(s):

 • Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-22114a, alsmede de opvolgende versies van deze beleidsregel;

en de nadere regel:

Regeling medisch-specialistische zorg kenmerk NR/REG-2207a, alsmede de opvolgende versies van deze regeling;

besloten dat:

instellingen die geneeskundige zorg als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering (Bzv) leveren, meer specifiek: eerstelijns diagnostische centra of hiermee vergelijkbare zorgaanbieders;

aan:

 • ziektekostenverzekeraars en

 • (niet-)verzekerden1

rechtsgeldig de navolgende prestatie in rekening mag worden gebracht, mits voldaan is aan de hieronder genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

Za-code

Omschrijving

198514

Facultatieve prestatie - consult voor diagnostiek prostaat inclusief echo en advies vervolgbehandeling.

Aanvulling op de omschrijving van de prestatie

De prestatie omvat een compleet diagnostisch consult door een eerstelijns diagnostisch centrum, nadat de huisarts prostaat-gerelateerde klachten en/of verdenking op prostaatkanker heeft geconstateerd. De prestatie omvat ook een gericht advies over verdere behandeling en begeleiding voor de huisarts. Het consult en onderzoek (anamnese, rectaal toucher, gebruik van de postraatwijzer, echo) wordt uitgevoerd door een arts (uroloog of arts-assistent onder supervisie van een uroloog)

Tariefsoort

Voor de hierboven genoemde prestatie (za-code 198514) geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Wmg. Het betreft een prestatie in de vorm van een overig zorgproduct (ozp), in de hoofdcategorie 'Overige verrichtingen'.

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

1. De facultatieve prestaties met ZA-code 198514 mag slechts in rekening worden gebracht, indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen een ziektekostenverzekeraar en een zorgaanbieder ten grondslag ligt.

2. De facultatieve prestaties met ZA-code 198514 mag alleen in rekening gebracht worden op basis van informed consent door de patiënt voor het aanvullend onderzoek.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving als bedoeld in artikel 20, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst.

Aan de inwerkingtreding wordt terugwerkende kracht verleend tot en met 1 februari 2022.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

 • Nederlandse Zorgautoriteit

 • t.a.v. unit Juridische Zaken

 • Postbus 3017

 • 3502 GA UTRECHT

 • (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

J. J. Kram

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Toelichting

Tijdens het prostaatconsult wordt door een arts (uroloog of arts-assistent onder supervisie van een uroloog, dus niet een echoscopist) een uitgebreide anamnese afgenomen, een rectaal toucher verricht en een echo van de prostaat gemaakt waarbij het prostaatvolume wordt opgemeten. Met behulp van het gevalideerde instrument Prostaatwijzer wordt een inschatting gemaakt van de kans op prostaatkanker. De huisarts ontvangt een gericht advies over het te volgen beleid (verwijzing, behandeling en/of begeleiding.

De regie blijft in de eerste lijn bij de huisarts. Met deze vorm van eerstelijns diagnostiek kan deze hoofdhandelaar blijven voor méér patiënten met vraagstelling over prostaatcarcinoom. Verwijzingen naar de tweede lijn vinden gericht plaats op basis van de uitkomsten van de prostaatwijzer. Vervolgonderzoek in de tweede lijn (bijvoorbeeld een biopt) wordt doelmatiger ingezet, voortbordurend op de diagnostiek in de eerste lijn.

De indicatie voor het onderzoek wordt door de huisarts gesteld, met name op basis van de NHG standaard voor indicatiestelling vroegdiagnostiek en/of PSA bepaling:

 • Mannen > 50 jaar met prostaat-gerelateerde klachten en/of een verzoek tot vroegdiagnostiek naar prostaatkanker én

 • een PSA tussen de 3 en 10 ng/mL

Directe verwijzing door de huisarts naar een uroloog in de tweede lijn volgt bij:

 • Bij een hoog PSA (≥10 ng/mL)

 • Patiënten met persisterende (microscopische) hematurie

 • Patiënten die >1 keer een urineweginfectie/prostatitis hebben doorgemaakt

 • Plasklachten na recente ingreep bij de uroloog (bijv. circumcisie/TURP)

 • Patiënten met een duidelijk afwijkend rectaal toucher.

 • Scrotale pijn/zwelling: echo via radioloog/verwijzen naar uroloog.

 • Patiënten reeds bekend met of behandeld voor prostaatcarcinoom.

Contra-indicaties voor dit onderzoek zijn:

 • Comorbiditeit of operaties in rectum- of anus-gebied: carcinomen, fissura ani, anus abces, rectumprolaps en/of ernstige haemorrhoïden

 • Relatieve contra-indicaties

De verwijzing door de huisarts voor het prostaatconsult vindt plaats op basis van informed consent van de patiënt, wat betekent dat deze door de huisarts geïnformeerd wordt en instemt met dit onderzoek.

Doel van de prestatie is het uitvoeren en bevorderen van doelmatige en kwalitatieve diagnostiek ten behoeve van huisartsen. Daarmee wordt voor de patiënt onnodig belastend onderzoek voorkomen en kunnen kosten worden bespaard door een vermindering van het aantal en meer gerichte verwijzingen naar de tweede lijn.

Gedurende de periode dat de betreffende facultatieve prestatie geldt, zullen de aanvragende partijen deze monitoren en evalueren op de kwaliteit en doelmatigheid van het zorgpad. Aanvragende partijen zullen in dat kader de NZa informeren, met een beoogd evaluatiemoment uiterlijk 1 januari 2024, waarvoor de aanvragende partijen het initiatief nemen.

Met deze beschikking is declaratie van de beschreven prestatie, met inachtneming van de gestelde voorwaarden, voorschriften en beperkingen, mogelijk per 1 februari 2022. De betreffende zorgactiviteitencode (195814) zal met ingang van 1 januari 2023 opgenomen zijn in het releasepakket voor de medisch-specialistische zorg voor dat kalenderjaar.

Op basis van genoemde evaluatie zal worden bepaald of de prestatie als zodanig beëindigd, gecontinueerd of omgezet zal worden in een reguliere prestatie in het kader van de eerstelijnsdiagnostiek.

Naar boven