Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 9 mei 2017
Publicatiedatum:19-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet 2017

De Raad van Bestuur besluit het Zorginstituut Nederland te informeren dat de Raad van Bestuur van de NZa akkoord is met de hem voorgelegde Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet 2017.

a. Aanpassing Nadere regel Monitoring beschikkingen pgb en uitgaven individueel   aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2017 (+ formulier).
b. Aanpassing Nadere regel Monitoring Experiment persoonsvolgende inkoop 2017 (incl. gegevensaanleverstandaard).
c. Aanpassing bijlage 4 bij Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder.

De Raad van Bestuur besluit om de Regeling Monitoring beschikkingen Persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz hulpmiddelen 2017 met kenmerk NR/REG-1722a inclsuief formulier vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Regeling Monitoring experiment persoonsvolgende inkoop 2017 met kenmerk NR/REG-1733a inclusief gegevensaanleverstandaard vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om bijlage 4 bij de Regeling Uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder vast te stellen.

Aanpassing beleidsregels i.v.m. toevoeging € 100 miljoen aan het Budgettair Kader Wlz 2017 t.b.v. kwaliteitsimpuls verpleeghuizen en aanpassing toelichting mutatiedagen

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel budgettair kader 2017 met kenmerk BR/REG-17141d  vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten met kenmerk BR/REG-17137d vast te stellen. Dit met uitzondering van de wijziging van de toelichting op mutatiedagen.

De Raad van Bestuur besluit om de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis met kenmerk BR/REG-17136d vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de beleidsregel Nacalculatie Wlz 2017 met kenmerk BR/REG-17126a vast te stellen.

Dit met inachtneming van wijzigingen naar aanleiding van de besluitvorming over de prestatie huishoudelijke hulp.

Prestatiebeschrijving huishoudelijke hulp

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg met kenmerk BR/REG-17135b vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 april 2017.

De Raad van Bestuur besluit om in lijn met de bovenstaande wijziging de reikwijdte voor schoonmaak in de onderstaande beleidsregels en nadere regels aan te passen naar huishoudelijke hulp, en deze met het oog daarop gewijzigd vast te stellen:

  • de nadere regel 'Declaratievoorschriften Wlz-zorg' met kenmerk NR/REG-1721d;
  • de nadere regel 'Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2017' met kenmerk NR/REG-1717a; 
  • de beleidsregel 'Definities Wlz' met kenmerk BR/REG-17131a;
  • de beleidsregel 'Tarifering onderlinge dienstverlening Wlz' met kenmerk BR/REG-17127a;
  • de nadere regel 'Transparantie contracteerproces Wlz' met kenmerk NR/REG-1727a;
  • de beleidsregel 'Aanvaardbare Kosten Wlz 2017' met kenmerk BR/REG-17130c;
  • de beleidsregel 'Indexatie Wlz' met kenmerk BR/REG-17125a;
  • de beleidsregel 'Budgettair kader Wlz 2017' met kenmerk BR/REG-17141d;
  • de beleidsregel 'Knelpuntenprocedure' met kenmerk BR/REG-17182a;
  • de beleidsregel 'Nacalculatie 2017' met kenmerk BR/REG-17126a.

a. Markscan ggz
b. Plan van Aanpak terugdringen wachttijden ggz
a. Markscan msz
b. Brief aan minister over wachttijden ggz

De Raad van Bestuur verleent de voorzitter mandaat om de marktscan ggz 2016 vast te stellen, te besluiten om naast de marktscan ggz ook de ggz-wachttijddata en bijbehorende broncode (software) te publiceren en  te besluiten om tot publicatie van deze marktscan over te gaan.

De Raad van Bestuur verleent de voorzitter mandaat om het plan van aanpak voor het terugdringen van de wachttijden ggz vast te stellen.

De Raad van Bestuur verleent de voorzitter mandaat om de marktscan msz 2016 vast te stellen en  te besluiten om tot publicatie van deze marktscan over te gaan.

De Raad van Bestuur besluit dat er bij de marktscans ggz, msz en langdurige zorg één brief komt waarin staat beschreven welke acties de NZa op korte en middellange termijn zal nemen ter bestrijding van de wachttijden.

De Raad van Bestuurt verleent de voorzitter mandaat om deze brief vast te stellen. De brief wordt ondertekend door de voorzitter.

Naar boven