Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 23 juni 2015
Publicatiedatum:03-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

MBI huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2015 en 2016
De raad van bestuur stelt de onderstaande beleidsregels en nadere regels vast:

  • NR/CU-737 MBI huisartsenzorg 2015 (vervangt NR/CU-729).
  • NR/CU-736 MBI multidisciplinaire zorg 2015 (vervangt NR/CU-728).
  • BR/CU-7146 MBI huisartsenzorg 2016.
  • BR/CU-7147 MBI multidisciplinaire zorg 2016.
  • NR/CU-738 MBI huisartsenzorg 2016.
  • NR/CU-739 MBI multidisciplinaire zorg 2016.

Dit met inachtneming van het schrappen van artikel 11 in de beide nadere regels voor 2015.

Protocol tussen De Nederlandse Bank (DNB) en de NZa – aangepast in verband met inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg (Wlz).
De raad van bestuur stelt het Protocol tussen de Nederlandsche Bank en de NZa vast. Voor het geval de DNB niet akkoord is met deze tekstwijziging, mandateert de raad van bestuur de voorzitter van de raad van bestuur om hierover te beslissen.  

Uitkomsten van het tweede deel onderzoek zorginkoop eerste lijn 
De raad van bestuur stelt de definitieve brief vast. 

Overkoepelende brief aan minister over aandachtspunten toezicht Zorgverzekeraars 
De raad van bestuur stelt de brief vast.

Wijziging regels forensische zorg 
De raad van bestuur stelt de volgende beleidsregels en regeling vast:

  • Beleidsregel prestaties en tarieven ZZP's en extramurale parameters forensische zorg, kenmerk BR/FZ-0021.
  • Beleidsregel Overgang naar DBBC-bekostiging in de forensische zorg, kenmerk BR/FZ-0023.
  • Beleidsregel invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) forensische zorg, kenmerk BR/FZ-0020.
  • Regeling verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg, kenmerk NR/FZ-0014.

Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg
De raad van bestuur stelt de beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (kenmerk: BR/CU-7144) vast. 

Naar boven